GIS-material för arkeologiskt projekt: Stenåldersboplatsen vid Fredriksdal - Jursla

SND-ID: snd2121-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001862

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Ös, har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten för nya vatten- och avloppsledningar längs en sträcka i norra delen av Jursla, vid Fredriksdal och området Skogslund. Ledningsdragningen har berört en stenåldersboplats, RAÄ 37 i Kvillinge socken, känd sedan 1930-talet. Vid undersökningen dokumenterades välbevarade boplatslämningar vilka kunnat dateras till slutet av senmesolitikum och övergången till tidigneolitikum. Bland lämningarna undersöktes delar av en nedsänkt hyddbotten med tillhörande fyndmaterial. Fynden från platsen utgjordes i huvudsak av slagen kvarts och flinta. Från området finns även flera stenyxor insamlade. Undersökningen kunde konstatera att fornlämningen sträcker sig över ett stort område, vilket innefattar de tidigare kända lämningarna från gropkeramisk tid. Eventuella framtida markarbeten inom detta område kommer att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersöknin

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Ös, har genomfört en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll i samband med arbeten för nya vatten- och avloppsledningar längs en sträcka i norra delen av Jursla, vid Fredriksdal och området Skogslund. Ledningsdragningen har berört en stenåldersboplats, RAÄ 37 i Kvillinge socken, känd sedan 1930-talet. Vid undersökningen dokumenterades välbevarade boplatslämningar vilka kunnat dateras till slutet av senmesolitikum och övergången till tidigneolitikum. Bland lämningarna undersöktes delar av en nedsänkt hyddbotten med tillhörande fyndmaterial. Fynden från platsen utgjordes i huvudsak av slagen kvarts och flinta. Från området finns även flera stenyxor insamlade. Undersökningen kunde konstatera att fornlämningen sträcker sig över ett stort område, vilket innefattar de tidigare kända lämningarna från gropkeramisk tid. Eventuella framtida markarbeten inom detta område kommer att kräva fortsatta arkeologiska åtgärder.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen som utfördes i form av antikvarisk kontroll var i första hand att styra undan ledningssträckningen från kända fornlämningar. Där detta inte var möjligt var målet att dokumentera och datera de lämningar som påträffades, samt att klarlägga om ytterligare fasta fornlämningar fanns närmast det planlagda arbetsområdet.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-02
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-12
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Norrköping kommun, Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Kvillinge, Jursla 1:6, 1:9, 1:21, 1:26

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2006013

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-1090-06

Producents dnr för projektet: 422-328-2006

ProjektID: p506030

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Mesolitikum, Neolitikum

Publikationer
Publicerad: 2014-04-17
Senast uppdaterad: 2017-01-03