GIS-material för arkeologiskt projekt: En medeltida kolningsgrop vid Grebo Prästgård - Villabygge i anslutning till Grebo Prästgård

SND-ID: snd2070-1. Version: 1.1. DOI: https://doi.org/10.5878/001803

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom UV 4:1, Grebo socken, Åtvidabergs kommun. I samband med denna har också en avgränsning av UV 4:2 gjorts. Anledningen var planer på att bygga villor i området. Från en tidigare arkeologisk utredning var ett flertal fornlämningar i närområdet kända. Med anledning av att exploatören har utvidgat sitt planområde tillkom ett område som inte tidigare undersökts arkeologiskt. Det nytillkomna området, Melskog 1:1, visade sig innehålla ett boplatsområde. Inom UV 4:1 förundersöktes en kolningsgrop som daterades till 1290-1410 e Kr. Hela området har utgjort ett järnhantverksområde som dock bedöms så pass förstört av moderna ingrepp att ytterligare antikvarisk åtgärd inte föreslås. I utkanten av UV 4:2, ett område med överplöjda gravar, genomfördes sökschaktsgrävning för att avgränsa fornlämningen mot syd och väst. I övrigt kvarligger dock fornlämningen. Lämningarna inom Melskog 1:1 utgörs av såväl urlakade anläggningar, tydliga härdgropar

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Riksantikvarieämbetet UV Öst har under maj 2005 genomfört en arkeologisk förundersökning inom UV 4:1, Grebo socken, Åtvidabergs kommun. I samband med denna har också en avgränsning av UV 4:2 gjorts. Anledningen var planer på att bygga villor i området. Från en tidigare arkeologisk utredning var ett flertal fornlämningar i närområdet kända. Med anledning av att exploatören har utvidgat sitt planområde tillkom ett område som inte tidigare undersökts arkeologiskt. Det nytillkomna området, Melskog 1:1, visade sig innehålla ett boplatsområde. Inom UV 4:1 förundersöktes en kolningsgrop som daterades till 1290-1410 e Kr. Hela området har utgjort ett järnhantverksområde som dock bedöms så pass förstört av moderna ingrepp att ytterligare antikvarisk åtgärd inte föreslås. I utkanten av UV 4:2, ett område med överplöjda gravar, genomfördes sökschaktsgrävning för att avgränsa fornlämningen mot syd och väst. I övrigt kvarligger dock fornlämningen. Lämningarna inom Melskog 1:1 utgörs av såväl urlakade anläggningar, tydliga härdgropar som fyndförande lager. Bland fynden finns förhistorisk keramik samt bearbetad kvarts och flinta. Gränserna för exploateringsområdet gav ej möjlighet att begränsa fornlämningen mot söder och öster.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Syftet med den arkeologiska förundersökningen var att fastställa fornlämningen UV 4:1 och Melskog 1:1 art och karaktär, ålder och utbredning. Resultaten skulle utgöra underlag för Länsstyrelsens vidare bedömningar i ärendet, samt fungera som underlag för beräkning av kostnader för eventuella vidare antikvariska åtgärder. Inom UV 4:2 var syftet att specifikt avgränsa fornlämningen mot syd och sydöst.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2005-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2006-06
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Åtvidaberg kommun, Grebo socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Grebo, Grebo prästgård

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO2004137

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-18136-04

Länsstyrelsens dnr för projektet: jfr 431-9535-04, 431-8163-06

Producents dnr för projektet: 422-4216-2004

Producents dnr för projektet: 422-1968-2006

... Visa mer..

Intrasisprojekt: AO2004137

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-18136-04

Länsstyrelsens dnr för projektet: jfr 431-9535-04, 431-8163-06

Producents dnr för projektet: 422-4216-2004

Producents dnr för projektet: 422-1968-2006

ProjektID: p505017

RAÄ-nr: Grebo 219

RAÄ-nr: Grebo 220

Visa mindre..
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Högmedeltid

Publikationer
Publicerad: 2014-04-11
Senast uppdaterad: 2016-07-12