GIS-material för arkeologiskt projekt: Bo och begrava

SND-ID: snd2023-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/001404

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 1.1

Version 1.1: 2014-04-03

DOI: https://doi.org/10.5878/001707

Citering

Alternativ titel

Saab-projektet

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren, sommaren och hösten 2002 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en förberedande inventering, arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av kompletterande markarbeten. Inom ramen för det övergripande Saabprojektet formulerades två huvudteman: Begravning och tradition under järnålder samt Kustnära boplatser i en stenåldersbygd. Projektet belyser även frågor kring bybildning och huvudgårdsdrift med utgångspunkt från domänen Bökestad med den medeltida huvudgården Bo. Inventerings-, utrednings- och förundersökningsområdena omfattade totalt drygt 174 400 m2. Totalt registrerades 26 antal anläggningar och fyra fyndposter finns upptagna.
Syftet med undersökningarna var att utröna om fornlämningar fanns inom områdena, om möjligt avgränsa eventuella fornlämningars utbredning och datera dem samt föreslå fortsatta arkeologiska åtgärder. På lokalen RAÄ 267 var målsättningen att konstatera om den historiska bebyggelselämningen fanns

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under våren, sommaren och hösten 2002 utförde Riksantikvarieämbetet UV Öst en förberedande inventering, arkeologiska utredningar etapp 2 och arkeologiska förundersökningar inom området för Linköpings flygplats. Undersökningarna föranleddes av kompletterande markarbeten. Inom ramen för det övergripande Saabprojektet formulerades två huvudteman: Begravning och tradition under järnålder samt Kustnära boplatser i en stenåldersbygd. Projektet belyser även frågor kring bybildning och huvudgårdsdrift med utgångspunkt från domänen Bökestad med den medeltida huvudgården Bo. Inventerings-, utrednings- och förundersökningsområdena omfattade totalt drygt 174 400 m2. Totalt registrerades 26 antal anläggningar och fyra fyndposter finns upptagna.
Syftet med undersökningarna var att utröna om fornlämningar fanns inom områdena, om möjligt avgränsa eventuella fornlämningars utbredning och datera dem samt föreslå fortsatta arkeologiska åtgärder. På lokalen RAÄ 267 var målsättningen att konstatera om den historiska bebyggelselämningen fanns på platsen och om så var fallet utröna dess omfattning geografiskt och tidsmässigt. På de övriga lokalerna förmodades förhistoriska boplatser på grund av deras topografiskt sett lämpliga lägen och i vissa fall närhet till förhistoriska gravplatser. Inga anläggningar härrörande från förhistoriska boplatser eller lämningar som antydde medeltida gårdsbebyggelse påträffades. Ett gravfält upptäcktes vid RAÄ 267. Ansökan om exploatering har ställts till Länsstyrelsen som fattat beslut i ärendet och avgjort att de arkeologiska insatser som krävs är en slutundersökning av gravfältet RAÄ 267 i Vårdsbergs socken.

Syfte:

Informationen i syfte är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Den förberedande inventeringens syfte var att utfallet skulle ge förslag till fortsatta arkeologiska åtgärder inför bedömningen av den kompletterande exploateringen. De områden som utreddes och förundersöktes utgjorde presumtiva lägen för boplatslämningar med närliggande gravlokaler. Det generella syftet med utredningarna vid upplagsplatserna norr om flygplatsområdet var att fastställa om det fanns fornlämningar vilka inte var synliga ovan mark. Syftet med förundersökningen av RAÄ 95 och 206, var att avgränsa och datera fornlämningarna, klargöra deras karaktär, utbredning och bevarandegrad samt erhålla ett underlag för bedömning av kulturlager samt fynd och anläggningsintensitet. Syftet med förundersökningen av RAÄ 267, Bo Gård, var att konstatera om exploateringsområdet innehöll bebyggelselämningar och av händelse utröna omfattning, datering och bevarandegrad av fornlämningen samt erhålla en översiktlig bild av bebyggelsens struktur och förhållande till topografin.

ZIP-filen innehåller GIS-filer samt en Access datafil vilka innehåller information om schakt, fyndföremål, lämningstyper samt annan metadata om den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2002
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Linköping kommun, Landeryd socken, Vårdsberg socken

Geografisk beskrivning: Östergötland, Landeryd, Vårdsberg, Tannefors 1:107

Lägsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Intrasisprojekt: AO200210

Länsstyrelsens dnr för projektet: 431-4375-02

Producents dnr för projektet: 421-1018-2002

ProjektID: p502003

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Järnålder

Publikationer
Publicerad: 2012-09-25
Senast uppdaterad: 2016-10-06