GIS-material för arkeologiskt projekt: Ett gravfält vid Cap Julie - Småbåtshamnen, Stångån

SND-ID: snd2019-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/bbww-nk10

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svep

... Visa mer..
Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen:
Under sommaren 1993 undersöktes delar av ett gravfält i Linköping som upptäcktes vid en föregående utredningsgrävning inför en kabeldragning. Av olika skäl genomfördes aldrig en förundersökning på platsen. Under slutundersökningen framkom betydligt fler gravar än vad som kunnat uppskattas vid utredningen. Gravarna som undersöktes var belägna under en grusväg vid småbåtshamnen vid Stångåns västra strand. I ett 2x70 m stort schakt framkom 58 brandgravar. Anläggningsintensiteten visar att de utgör en del av ett större flatmarksgravfält. Gravfältet kunde genom fyndmaterialet dateras till förromersk och eventuellt tidig romersk järnålder. Gravarna i schaktet uppvisar en tendens till gruppering som har som har iakttagits vid tidigare undersökningar i regionen. De gravurnor som använts har till övervägande del varit av keramik av huvudsakligen dålig kvalitet. Man kan efter skärvornas former anta att det funnits situlaformade kärl och även tunnformiga med markerad skuldra och rak mynning. Endast fyra gravar hade hartstätade svepkärl som benbehållare. Fyndmaterialet är litet och väl avgränsat i tid. Metallföremålen härrör till övervägande del från förromersk järnålder och vissa kan avgränsas i tid till period III, som kulhalsringen och de triangulära järnfibulorna. Kulhalsringen, som var av västgötatyp, är ett tämligen ovanligt fynd.

Syfte:

Slutundersökningens målsättning fick inskränkas till att datera gravarna och fynden samt att datera dem i möjligaste mån. Undersökningen genomfördes på grund av planerad kabeldragning.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om schakt, eventuella anläggningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska undersökningen. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-07-19 – 1993-08-13
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Öst

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Georefererat och digitaliserat efter planritning inmätt med totalstation.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Linköping kommun

Geografisk beskrivning: Linköpings stad, Tornby 1:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-6345-93

Producents dnr för projektet: 4547/93

ProjektID: 593001

RAÄ-nr: Linköping 329:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Historia och arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Helander, Annika & Zetterlund, Peter (1998). Ett gravfält vid Cap Julie: Småbåtshamnen, Stångån : RAÄ 329, Stg 2253, Tornby 1:1, Linköpings stad och kommun, Östergötland. Report 1998:21. Linköping: Avd. för arkeologiska undersökningar, Riksantikvarieämbetet
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2014-12-09
Senast uppdaterad: 2020-01-23