Språkligt utanförskap - identitetens betydelse i ett utvecklingsperspektiv - Inspelningar, transkriptioner och översättningar av fokusgruppdiskussioner på språket ngoni

SND-ID: snd1152-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ekw9-mk51

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Tove Rosendal - Göteborgs universitet, Institutionen för språk och litteraturer orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för språk och litteraturer rorId

Diarienummer hos huvudman

2013-6458

Beskrivning

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlin

... Visa mer..
Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlingen mellan ngoni och swahili är ett uttryck för att talare av ngoni inte längre kan uttrycka sig tillräckligt bra på sitt modersmål eller om deras kodväxling signalerar något annat. Kan det exempelvis vara ett sätt att uttrycka gruppidentitet - eller rent av flera identiteter samtidigt? Inom ramen för projektet låg fokus på hur ngoni-talare kodväxlar och om det i språksituationen finns processer som bidrar till bevarandet av modersmålet och om hur ngonitalarens attityder påverkar språkanvändning.
I inspelningarna talat ngoni , de flesta självhushållsbönde, på ngoni om kulturarv och förändringar. Teman som diskuteras är bl. a ritualer, regler och traditioner, samt namngivning.

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni (ngoni-swahili) från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania, Mhepai och Peramiho B. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna i fokusgruppsamtalen. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna utgör totalt ca 6 timmar. De 9 fokusgrupperna bestod av: 15 unga mellan 15-20 år (6 unga män och 3 unga kvinnor från Peramiho B samt 3 unga män och 3 unga kvinnor från Mhepai, och 12 personer äldre än 60år (3 äldre kvinnor och tre äldre män från varje by).

Varje deltagare i dessa fokusgrupper har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen. Inspelningarna gjordes in augusti-september 2014.
En Excel-fil med anonymiserad metadata om deltagarna finns med, bl. a med uppgifter om deltagarnas ålder, kön, utbildning och yrke. I tillägg finns information om deltagarens tvåspråkighet, och färdighet i swahili, baserat på självvärdering.

Syfte:

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna är totalt ca 6 timmar. Varje deltagare i dessa fokusgrupperna har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen.
Projektets syfte var att studera varför människor i Ruvuma-regionen i sydvästra Tanzania kodväxlar, dvs alternerar mellan två koder, swahili och ngoni, som är modersmål för de flesta som bor i området. En huvudfråga var om växlingen mellan ngoni och swahili är ett uttryck för att talare av ngoni inte längre kan uttrycka sig tillräckligt bra på sitt modersmål eller om deras kodväxling signalerar något annat. Kan det exempelvis vara ett sätt att uttrycka gruppidentitet - eller rent av flera identiteter samtidigt? Inom ramen för projektet låg fokus på hur ngoni-talare kodväxlar och om det i språksituationen finns processer som bidrar till bevarandet av modersmålet och om hur ngonitalarens attityder påverkar språkanvändning.
I inspelningarna talat ngoni , de flesta självhushållsbönde, på ngoni om kulturarv och förändringar. Teman som diskuteras är bl. a ritualer, regler och traditioner, samt namngivning.

Datamaterialet består av 36 ljudinspelningar med totalt 27 informanter/deltagare som alla är tvåspråkiga ngoni (ngoni-swahili) från två byar utanför Songea i Ruvumaregionen i Tanzania, Mhepai och Peramiho B. Detta ljudmaterial består av 9 fokusgruppdiskussioner och 27 intervjuer med deltagarna i fokusgruppsamtalen. Alla medverkande har givit sitt tillstånd till att materialet kan användas för forskningsändamål.
Fokusgruppinspelningarna utgör totalt ca 6 timmar. De 9 fokusgrupperna bestod av: 15 unga mellan 15-20 år (6 unga män och 3 unga kvinnor från Peramiho B samt 3 unga män och 3 unga kvinnor från Mhepai, och 12 personer äldre än 60år (3 äldre kvinnor och tre äldre män från varje by).

Varje deltagare i dessa fokusgrupper har dessutom intervjuats enskild efter fokusgruppinspelningen. Alla fokusgruppinspelningarna är transkriberade och sedan översatta till swahili och engelska. Kodväxling till swahili är markerad med fetstil i transkriptioner och översättningar. Intervjuerna genomfördes på swahili, ibland med inslag av ngoni om informanterna behövde det för att förstå. Den engelska översättningen av intervjuerna finns i datasetet, samt ljudinspelningen. Inspelningarna gjordes in augusti-september 2014.
En Excel-fil med anonymiserad metadata om deltagarna finns med, bl. a med uppgifter om deltagarnas ålder, kön, utbildning och yrke. I tillägg finns information om deltagarens tvåspråkighet, och färdighet i swahili, baserat på självvärdering.

Se beskrivning på den engelska sidan. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Urvalsmetod

Slumpvis urval av deltagare inom två åldersgrupper (15-20 år) och (60+) - kvinnor och män i olika grupper. Samma antal grupper i två olika byar i området.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – 2016

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Språkresurser
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tanzania

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för språk och litteraturer

Finansiering

  • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 2013-06458
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturell och nationell identitet (CESSDA Topic Classification)

Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och litteratur (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Studier av enskilda språk (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Rosendal, Tove. (2018). Speaking of tradition: how the Ngoni talk about valuemaintenance and change, Journal of Multilingual and Multicultural Development, 39:9, 776-788.
DOI: https://doi.org/10.1080/01434632.2018.1438447

Rosendal, Tove. (2017). Identity Construction and Norms of Practice among Bilingual Ngoni in Rural Tanzania, Language Matters, 48:2, 3-24.
DOI: https://doi.org/10.1080/10228195.2017.1367956

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2020-09-09

Version 1: 2020-09-09

DOI: https://doi.org/10.5878/ekw9-mk51

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till i samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Read more about virtual collections on the CLARIN website.

Publicerad: 2020-09-09
Senast uppdaterad: 2021-11-22