Vardagsmiljöer och aktiviteter hos barn och personal i svenska förskolor - Vad barn och lärare gör i förskolan: systematiska observationer av barn och personal på 78 svenska förskoleavdelningar

SND-ID: snd1144-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/8rsx-5w70

Citering

Skapare/primärforskare

Frida Åström - Jönköpings universitet, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Madeleine Sjöman - Jönköping University, Högskolan för Lärande och kommunikation orcid

Forskningshuvudman

Jönköping University - Högskolan för Lärande och kommunikation rorId

Diarienummer hos huvudman

2012/23021 samt 2013/361-271

Beskrivning

Hur förskolepersonal och barn tillbringar sin tid i förskolan är viktigt för barns engagemang och lärande. Studie ämnar ge en bred beskrivning av hur ofta barn och personal spenderar tid i olika typer av aktiviteter, interaktioner, och miljöer. Systematiska ögonblicksobservationer av enskilda barn och lärare/barnskötare genomfördes kontinuerligt under en heldag på 78 förskoleavdelningar (främst 3-5 års avd.) under höstterminen. Observationerna resulterade i frekvensdata för olika typer av aktiviteter för barn resp. personal. Frekvensdata summerades på avdelningsnivå, och procentuell fördelning av aktiviteter räknades ut.

Data har samlats in med hjälp av systematiska observationer genom de manualbaserade instrumenten Child Observation in Preschool (COP) och Teacher Observation in Preschool (TOP). Observationerna innebär att ögonblicksbilder av individuella barn/personal görs under en heldag i förskolan. Flera aspekter av individens aktuella aktivitetet kodas. Därefter har individuella data aggregerats till avdelningsnivå och procentuell fördelning av aktiviteter har kalkylerats. Aggregerad fre

... Visa mer..
Hur förskolepersonal och barn tillbringar sin tid i förskolan är viktigt för barns engagemang och lärande. Studie ämnar ge en bred beskrivning av hur ofta barn och personal spenderar tid i olika typer av aktiviteter, interaktioner, och miljöer. Systematiska ögonblicksobservationer av enskilda barn och lärare/barnskötare genomfördes kontinuerligt under en heldag på 78 förskoleavdelningar (främst 3-5 års avd.) under höstterminen. Observationerna resulterade i frekvensdata för olika typer av aktiviteter för barn resp. personal. Frekvensdata summerades på avdelningsnivå, och procentuell fördelning av aktiviteter räknades ut.

Data har samlats in med hjälp av systematiska observationer genom de manualbaserade instrumenten Child Observation in Preschool (COP) och Teacher Observation in Preschool (TOP). Observationerna innebär att ögonblicksbilder av individuella barn/personal görs under en heldag i förskolan. Flera aspekter av individens aktuella aktivitetet kodas. Därefter har individuella data aggregerats till avdelningsnivå och procentuell fördelning av aktiviteter har kalkylerats. Aggregerad frekvensdata och proportionsdata för barn respektive personal återfinns i dataseten samt viss bakgrundsinformation om avdelningarna. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Svenska förskoleavdelningar

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Olika varianter av bekvämlighetsurval användes. Data från 78 förskoleavdelningar från två olika projekt, TUTI (n =39) och PEPI (n= 39) användes i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

2014-09-01 – 2014-12-01

2015-09-01 – 2015-12-01

Variabler

415

Antal individer/objekt

78

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014-09 – 2014-12
  • Datakälla: Händelser/interaktioner

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Observation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-09 – 2015-12
  • Datakälla: Händelser/interaktioner
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Syd-östra och centrala östra regionen av Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Högskolan för Lärande och kommunikation

Etikprövning

Linköping - dnr 2014/479-31

Linköping - dnr 2012/199-31

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Utbildning (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Åström, F., Björck-Åkesson, E., Sjöman, M., & Granlund, M. (2020). Everyday environments and activities of children and teachers in Swedish preschools. Early Child Development and Care. Epub ahead of print. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209
URN: urn:nbn:se:hj:diva-48650
DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1754209

Granlund, M., Almqvist, L., Gustafsson, P. A., Gustafsson, B. M., Golsäter, M., Prozchowska, M., & Sjöman, M. (2015). Tidig upptäckt - Tidig Insats: slutrapport [Early detection - early intervention: final report]. Retrieved from: http://ju.se/download/18.7d241c5015334a41afbaaf9/1456998747634/TUTI+Rapport+till+Socialstyrelsen.pdf. Jönköping University/CHILD

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-02-07
Senast uppdaterad: 2022-08-18