Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar kan påverka biomarkörer i likvor - Upprepade lumbalpunktioner inom 3 dagar utan sömnintervention

SND-ID: snd1132-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/tpbk-k885

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Olsson - Göteborgs universitet orcid

Johan Ärlig - Göteborgs universitet

Jan Hedner - Göteborgs universitet, Institutionen för medicin

Kaj Blennow - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Henrik Zetterberg - Göteborgs universitet, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi rorId

Beskrivning

En förlängning av en studie om förhållandet mellan sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom, i cerebrospinalvätska (CSF). Friska frivilliga (N=13) utsattes för upprepade lumbalpunktioner med tre dagars mellanrum. Vårt mål var att undersöka CSF-dynamik i förhållande till sömnbrist. En oväntad kraftig ökning av biomarkörkoncentrationerna i det andra provet fick oss att misstänka en artefakt och vi upprepade därför experimentet, men utan sömnbegränsning, i fyra ytterligare individer. Vi kunde då se en liknande ökning i biomarkörnivåer, vilket antyder ett inneboende metodproblem med upprepade lumbalpunktioner.

Försökspersoner som med kontrollerad normalsömn. Lumbalpunktion med 3 dagars mellanrum. Biomarkörkoncentrationer från varje enskild lumbalpunktion.

Språk

Metod och utfall

Population

Friska frivilliga försökspersoner

Studiedesign

Överkorsad

Beskrivning av studiedesign

Randomiserad korsad

Urvalsmetod

Övrigt
13 friska frivilliga rekryterade genom affischer på universitetsområde. 20-40 år utan sömnstörningar. Body-Mass-index (BMI) <30 kg / m2. Ingen kontinuerlig användning av mediciner och inga kroniska sjukdomar. Självrapporterad normal sänggång <00.00, uppstigning 06.00-09.00, sömnduration 6,5-8,5 timmar och frånvaro av sömnstörningar (såsom kronisk sömnlöshet / sömnighet på dagtid / narkolepsi). Epworth Sleepiness Scale (ESS) poäng <11.

Tidsperiod(er) som undersökts

2015-02-01 – 2016-02-29

Studie kopplad till biobank

Ja

Variabler

8

Antal individer/objekt

4

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Etikprövning

Göteborg - dnr 823-14

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Olsson M, Arlig J, Hedner J, Blennow K, Zetterberg H. Sleep deprivation and cerebrospinal fluid biomarkers for Alzheimer's disease. Sleep. 2018;41(5). https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1093/sleep/zsy025

Olsson, M., Ärlig, J., Hedner, J. et al. Repeated lumbar punctures within 3 days may affect CSF biomarker levels. Fluids Barriers CNS 16, 37 (2019) doi:10.1186/s12987-019-0157-2
Länk till artikel
DOI: https://doi.org/10.1186/s12987-019-0157-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-11-29
Senast uppdaterad: 2019-12-16