Skattning av effekter av jordbrukets markanvändning på jordbruksfåglar med hjälp av "joint species modelling"

SND-ID: snd1080-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/58w0-m352

Citering

Skapare/primärforskare

Martin Stjernman - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ola Olsson - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Henrik G. Smith - Lunds universitet, Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Ullrika Sahlin - Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatforskning

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet rorId

Beskrivning

I den här studien undersöker vi förhållandet mellan fågelförekomst och intensitet i markanvändning i ett antal landskap (1km radie) belägna i Skånes slätt- och mellanbygd. I upp till 16 punkter (ca 400 m emellan varje) räknades vid två tillfällen alla fåglar tillhörande ett urval arter som betraktas beroende av jordbruksmark. Alla individer inom 150 m från observationspunkten sedda inom 5 min inkluderades. Markanvändningsinformation för landskapen hämtades från Jordbruksverkets Blockdatabas. Utförligare information om variabler i data finns i metadata och vidare finns metoder och data utförligare beskrivna i Stjernman et al. Ecological Applications (In press).

Artikeln (Stjernman et al Ecological Applications 2019, In Press) och dataset citeras vid användning av data.

Språk

Metod och utfall

Population

Jordbruksfåglar

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-05-11 – 2011-06-14

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Icke-deltagande fältobservation
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2011-05-11 – 2011-06-14
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Skåne län, Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Biologiska institutionen, enhet för biodiversitet

Finansiering 1

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 226-2013-1204

Finansiering 2

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 210-2009-1680

Finansiering 3

  • Finansiär: Forskningsrådet Formas
  • Diarienummer hos finansiär: 219-2013-1271
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Stjernman M., Sahlin U., Olsson O., and Smith H. G. 2019. Estimating effects of arable land-use intensity on farmland birds using joint species modelling. Ecological Applications In press

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2019-01-24
Senast uppdaterad: 2019-06-07