VALU 2018 - SVT:s vallokalsundersökning riksdagsvalet 2018

SND-ID: snd1067-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/b2gb-1m24

Ingår i samling hos SND: SVT:s vallokalsundersökningar

Citering

Alternativ titel

VALU18

Skapare/primärforskare

Henrik Ekengren Oscarsson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Eva Landahl - Sveriges Television AB

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Forskningshuvudman

Sveriges Television AB rorId

Beskrivning

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till riksdagsvalet den 9 september 2018.

En vallokalsundersökning (exit poll) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

I VALU 2018 RV delades Sverige (valkretsarna) in i fyra geografiska regioner; söder, väster, öster och norr, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg, Stockholm respektive Östersund. I var och en av regionerna engagerades en högskolelärare som regional undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som arbetsledare för de totalt cirka 250 fältombud som genomförde undersökningen i vallokalerna respektive de förtida röstningslokalerna. Samtliga undersökningsledare och fältombud hade kunskaper i statistisk metodik.

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid detta Riksdagssvalet 2018, valdes 50 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2018 RV. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 3 september till 8 september 2018 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans

... Visa mer..
I VALU 2018 RV delades Sverige (valkretsarna) in i fyra geografiska regioner; söder, väster, öster och norr, grupperade kring högskolestäderna Lund, Göteborg, Stockholm respektive Östersund. I var och en av regionerna engagerades en högskolelärare som regional undersökningsledare. Undersökningsledarna fungerade som arbetsledare för de totalt cirka 250 fältombud som genomförde undersökningen i vallokalerna respektive de förtida röstningslokalerna. Samtliga undersökningsledare och fältombud hade kunskaper i statistisk metodik.

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten respektive Valmyndigheten, och information från Valmyndigheten avseende de röstningslokaler som fanns för förtidsröstning vid detta Riksdagssvalet 2018, valdes 50 röstningslokaler för förtida röstning ut för att ingå i VALU 2018 RV. Vid de utvalda röstningsställena fick de som förtidsröstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 3 september till 8 september 2018 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.

Andelen som inte ville fylla i enkäten vid de förtida röstningslokalerna var cirka 40 %. Siffran baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen kontroll av antalet som inte ville delta eller kartläggning av deras bakgrundsvariabler eller motiv för sitt beslut att inte vilja delta gjordes. Spontant uppgav huvuddelen av de som inte ville delta tidsbrist som motivet för vägran.

Under valdagen, 9 september 2018, genomfördes VALU 2018 RV vid 100 vallokaler. Vallokalerna var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler vallokaler än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i VALU 2018 RV. På detta sätt kom 100 valdistrikt att utväljas. För varje valdistrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsammans utgjorde tre och en halv timme. Passens start- och slutpunkt valdes slumpmässigt.

Andelen vägrare bedöms av fältombuden som genomgående lägre än vid de förtida röstningsställena.

Överföringen av enkätsvaren från fältombuden till SVTs VALU-system fungerade väl. Sammanlagt överfördes 11808 enkätsvar. Samtliga enkätsvar ingår i den databas som lämnats till Svensk Nationell Datatjänst. Visa mindre..

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – Pågående

Variabler

72

Antal individer/objekt

11808

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-09-03 – 2018-09-09
  • Datainsamlare: Sveriges Television AB
  • Instrument: VALU2018 (Strukturerat frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 1.0. 2018-11-23

Version 1.0: 2018-11-23

DOI: https://doi.org/10.5878/b2gb-1m24

Hemsida

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 2018-11-23
Senast uppdaterad: 2022-11-22