Verbal aggression och våld i grundskolan 2001 - Elever

SND-ID: snd0845-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002429

Citering

Skapare/primärforskare

Miriam Eliasson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribut

... Visa mer..
Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribution och insamling av enkäterna. Enkätundersökningen genomfördes som en del av kommu¬n¬ens våldsförebyggande arbete i enlighet med de rutiner Barn och utbildning har för enkätundersökningar i sina skolor. Föräldrarna informerades om det våldsförebygg¬ande arbetet och enkätundersökningen som ett led i detta. Deras generella samtycke inhämtades i samband med att information om enkätundersökningen, frivilligt deltagande och anonymitet gavs. Datainsamlingen genomfördes vecka 17 och 18 vårterminen 2001. Lärarna informerade eleverna om undersökningen och delade ut enkäten i klassrummet. Eleverna fyllde i enkäten under lektionstid. Deltagandet var frivilligt och anonymt och konfidentiell hantering av enkäterna garanterades. Enkäterna samlades in, stoppades i kuvert och skickades direkt till ansvariga forskare vid Arbetslivsinstitutet. Lärarna fyllde i sina enkäter vid tillfälle de själva valde och skickade dem separat till Arbetslivsinstitutet. Informationen i enkäterna matades därefter in i en databas. Enkät¬erna var identifierade med en kod för skola och klass och de svarande kan därför inte identifieras enskilt vare sig i enkäterna eller i databasen.
Elevenkäten besvarades av 1014 elever, varav 466 flickor och 540 pojkar (Tabell 1). Svarsfrekvensen bland flickorna var 82% och bland pojkarna 84%. Därtill kommer 8 (0,8%) elever som inte besvarat frågan om könstillhörighet. Den totala svarsfrekvensen blev 84%. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Elever i årskurserna 6 och 8 och deras klassföreståndare.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2001-04-23 – 2001-05-04

Variabler

88

Antal individer/objekt

1014

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-04-23 – 2001-05-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Uddevalla

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Ungdomar (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Språk och lingvistik (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Nyckelord

Skollärare, Lärare, Skolor

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eliasson M., & Menckel E. (2003) Ord och mening. Könsperspektiv på verbal aggression och fysiskt våld mellan elever i grundskolan. Arbetslivsrapport 2003:8. Stockholm: National Institute for Working Life.

Eliasson, M., Laflamme, L., & Isaksson, K. (2005) Verbal abuse, gender and Well-being at school. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 17(4), 367-368.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2008-11-17
Senast uppdaterad: 2020-01-22