Verbal abuse and violence in compulsory school 2001 - Students

SND-ID: snd0845-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002429

Citation

Creator/Principal investigator(s)

Miriam Eliasson - National Institute for Working Life, Work and Health

Research principal

Arbetslivsinstitutet - Work and Health

Description

Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribut

... Show more..
Verbal aggression och fysiskt våld mellan elever undersöktes genom enkäter till samtliga elever i årskurs 6 och 8 och deras klassföreståndare i en medelstor svensk kommun. Samtliga elever i årskurs 6 och 8 samt deras klassföreståndare omfattades av enkätstudien, totalt 1211 elever och 76 lärare. I årskurs 6 var 643 elever uppdelade på 30 klasser. Av dessa var 298 flickor och 345 pojkar. 568 elever i årskurs 8 var uppdelade på 22 klasser, varav 270 flickor och 298 pojkar. Antalet klassföreståndare varierade mellan 1 och 3 lärare för varje klass. Årskurs 6 hade 39 lärare, varav 72% var kvinnor och i årskurs 8 hade 37 lärare varav 70% var kvinnor.
I kommunen finns 16 skolor som har antingen årskurs 6 eller 8, eller båda. De omfattar elva 1-6-skolor, två 1-9-skolor, en 4-9-skola, en 5-9-skola, samt en 7-9-skola. Kommunens skolor är relativt små, i snitt går det ungefär 340 elever på de skolor som har årskurs 6 och runt 490 elever på skolorna som har årskurs 8.

Barn och utbildningsförvaltningen i kommunen stod för det praktiska genomförandet av undersökningen, det vill säga information, distribution och insamling av enkäterna. Enkätundersökningen genomfördes som en del av kommu¬n¬ens våldsförebyggande arbete i enlighet med de rutiner Barn och utbildning har för enkätundersökningar i sina skolor. Föräldrarna informerades om det våldsförebygg¬ande arbetet och enkätundersökningen som ett led i detta. Deras generella samtycke inhämtades i samband med att information om enkätundersökningen, frivilligt deltagande och anonymitet gavs. Datainsamlingen genomfördes vecka 17 och 18 vårterminen 2001. Lärarna informerade eleverna om undersökningen och delade ut enkäten i klassrummet. Eleverna fyllde i enkäten under lektionstid. Deltagandet var frivilligt och anonymt och konfidentiell hantering av enkäterna garanterades. Enkäterna samlades in, stoppades i kuvert och skickades direkt till ansvariga forskare vid Arbetslivsinstitutet. Lärarna fyllde i sina enkäter vid tillfälle de själva valde och skickade dem separat till Arbetslivsinstitutet. Informationen i enkäterna matades därefter in i en databas. Enkät¬erna var identifierade med en kod för skola och klass och de svarande kan därför inte identifieras enskilt vare sig i enkäterna eller i databasen.
Elevenkäten besvarades av 1014 elever, varav 466 flickor och 540 pojkar (Tabell 1). Svarsfrekvensen bland flickorna var 82% och bland pojkarna 84%. Därtill kommer 8 (0,8%) elever som inte besvarat frågan om könstillhörighet. Den totala svarsfrekvensen blev 84%. Show less..

Data contains personal data

No

Language

Method and outcome

Unit of analysis

Population

Pupils in grade 6 and 8 and their home-room teachers.

Time Method

Time period(s) investigated

2001-04-23 – 2001-05-04

Variables

88

Number of individuals/objects

1014

Data format / data structure

Data collection
  • Time period(s) for data collection: 2001-04-23 – 2001-05-04
  • Source of the data: Population group
Geographic coverage

Geographic spread

Geographic location: Sweden

Geographic description: Uddevalla

Administrative information

Responsible department/unit

Work and Health

Funding

  • Funding agency: Swedish Council for Working Life and Social Research
Topic and keywords

Research area

Crime and law enforcement (CESSDA Topic Classification)

Youth (CESSDA Topic Classification)

Social sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Work sciences (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Language and linguistics (CESSDA Topic Classification)

Social behaviour and attitudes (CESSDA Topic Classification)

Publications

Sort by name | Sort by year

Eliasson M., & Menckel E. (2003) Ord och mening. Könsperspektiv på verbal aggression och fysiskt våld mellan elever i grundskolan. Arbetslivsrapport 2003:8. Stockholm: National Institute for Working Life.

Eliasson, M., Laflamme, L., & Isaksson, K. (2005) Verbal abuse, gender and Well-being at school. International Journal of Adolescent Medicine and Health, 17(4), 367-368.

If you have published anything based on these data, please notify us with a reference to your publication(s). If you are responsible for the catalogue entry, you can update the metadata/data description in DORIS.

Published: 2008-11-17
Last updated: 2020-01-22