Arbetsmiljö för tidsbegränsat respektive fast anställda 1997

SND-ID: snd0820-1. Version: 2.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002618

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Gunnar Aronsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen

Klas Gustafsson - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Margareta Dallner - Arbetslivsinstitutet, Enheten för arbetshälsa

Forskningshuvudman

Arbetslivsinstitutet - Enheten för arbetshälsa

Beskrivning

SCB gjorde på uppdrag av Arbetslivsinstitutet en undersökning om reglerad arbetstid, betald och obetald övertid, om man jobbar i det yrke man vill jobba i och om arbetsmiljö för personer med en tidsbegränsad eller en fast anställning. Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU). I de ordinarie AKU-frågorna finns uppgifter om personliga bakgrundsförhållanden, anställningsform (SSYK-kod), bransch, arbetsgivare etc. Utöver dessa frågor gjordes tillägg av frågor från andra SCB-studier (Arbetsmiljöundersökningen m fl.). Därutöver nykonstruerade frågor med speciell inriktning för tidsbegränsat anställda, t ex. önskat framtidsyrke och arbetsplats, medbestämmande och utbildning, stöd, sjuknärvaro och hälsa.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-65 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Undersökningsgruppen kommer från SCB:s arbetskraftundersökningar (AKU) och utgörs av ett stratifierat delurval på 3812 personer i åldrarna 16-65 år. 50 procent hade tidsbegränsad anställning och 50 procent hade tillsvidareanställning.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-08-01 – 1997-09-01

Variabler

175

Antal individer/objekt

3812

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-08-01 – 1997-09-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Enheten för arbetshälsa

Finansiering

  • Finansiär: Rådet för arbetslivsforskning
  • Diarienummer hos finansiär: dnr: 97-1535
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arbetslivsstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Aronsson et al. (2000) Sick but yet at work. An empirical study of sickness presenteeism. Journal of Epidemiology Community Health, 2000, 54, 502-509.

Aronsson et al. (2002) Work environment and health in different types of temporary jobs. European Journal of Work Organizational Psychology, 2002, 11(2), 151-175.

Aronsson, G., & Gustafsson K. (1999) Kritik eller tystnad - en studie av arbetsmarknads- och anställningsförhållandens betydelse för arbetsmiljökritik. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 1999, 3, pp 189-206. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., Dallner, M., & Gustafsson K. (2000) Yrkes- och arbetsplatsinlåsning. En empirisk studie av omfattning och hälsokonsekvenser. Arbete & Hälsa, 2000:5. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-556-2.
ISBN: 91-7045-556-2

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (1999) Sjuk på jobbet. En empirisk studie av sjuknärvaro. National Institute for Working Life, 1999, 1, pp 27-43. Stockholm: National Institute for Working Life.

Aronsson, G., Gustafsson K., & Dallner, M. (2000) Anställningsformer, arbetsmiljö och hälsa i ett centrum-periferiperspektiv. Arbete & Hälsa, 2000:9. Stockholm: National Institute for Working Life. ISBN 91-7045-560-0.
ISBN: 91-7045-560-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 2.0. 2015-02-09

Version 2.0: 2015-02-09

DOI: https://doi.org/10.5878/002618

Version 1.0. 2008-11-17

Version 1.0: 2008-11-17

DOI: https://doi.org/10.5878/002425

Publicerad: 2015-02-09
Senast uppdaterad: 2019-02-06