Serviceundersökningen: Äldreomsorg i fem typkommuner 1993

SND-ID: snd0487-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002439

Citering

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Centrum för forskning om offentlig sektor rorId

Beskrivning

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess

... Visa mer..
Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga disciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med utgångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991 (SSD 0306).
Undersökningen riktade sig till personer i åldrarna 65-85 år och formuläret innehöll frågor om civilstånd; hushållets storlek; antal söner och döttrar; avstånd till barnens bostad; hur ofta man träffar barnen eller talar i telefon med dem; inställning till hur kommunens äldreomsorg bör utformas; stöd till alternativ äldreomsorg; utformning av stöd till äldre. Respondenterna fick för ett tjugotal områden ange om man skötte dessa själva eller fick hjälp av någon; om man får hjälp från kommunens hemvård; under vilken tid man får hjälp av någon annan; hur man tycker kommunens hemvård fungerar och hur mycket man betalar per månad. Ett antal frågor berörde inställningen till hemvården och dess personal; hur man tycker hjälpen fungerar som helhet; om man behöver ytterligare hjälp och av vem man skulle vilja ha hjälp; fördelningen av äldreomsorgen mellan olika äldregrupper; och under vilka omständigheter man är beredd att betala för äldreomsorgen. Enkäten innehöll även frågor om hur ofta respondenten och eventuell partner använt sig av sjukvård och färdtjänst under senaste halvåret, inställning till sjukvårdens fördelning mellan olika grupper och under vilka omständigheter man är beredd att betala för sjukvård. Respondenten fick även ange vilken inställning man har till kommunens service på olika områden; vilka områden det är mest angeläget att satsa på och vilka serviceområden man i första hand kan minska på; inställning till den kommunala servicen totalt; samt hur man upplevde sina egna kontakter med tjänstemännen inom äldreomsorgen. Därutöver fick man ange om man instämde eller ej i ett antal påståenden om servicen och skatten. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 65-85 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-12-01 – 1994-05-01

Variabler

191

Antal individer/objekt

1926

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-12-01 – 1994-05-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning
Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för forskning om offentlig sektor

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Familjeliv och äktenskap (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Work report. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1995-12-19
Senast uppdaterad: 2019-02-05