Svenska valdata: Förbudsomröstningen 1922

SND-ID: snd0259-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/000956

Ingår i samling hos SND: Svenska valdata

Det finns en senare version av detta dataset än den du har förfrågat.

Gå till den senaste versionen: 2.0

Version 2.0: 1998-09-01

DOI: https://doi.org/10.5878/000957

Tillhörande dokumentation

Citering

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst rorId

Beskrivning

Den 27 augusti 1922 hölls i Sverige en rådgivande folkomröstning om alkoholförbud. Den av riksdagen tillsatta Nykterhetskommittén hade uppsatt ett krav på minst 60% röster för att förbudet skulle införas. Detta uppnåddes ej och folkomröstningen lämnades utan åtgärd och frågan avfördes från riksdagen. I samband med arbetet inom projektet 'Politiska förändringsprocesser ur regionalt perspektiv', framkom behovet att registrera förbudsomröstningen 1922. Tidigare har endast några artiklar sammanställts med statistiska uppgifter hämtade från folkomröstningen. Hela källmaterialet fanns odokumenterat på Riksarkivet. Genom benäget tillstånd av Landsarkivet i Göteborg fick SSD tillgång till materialet och registrerade uppgifterna sommaren 1989. Varje länsstyrelse hade gjort en sammanställning över resultatet i respektive valkrets. I denna sammanställning fanns också antalet poströster inräknade, eftersom de endast finns noterade länsvis. Dessa sammanställningar har utgjort underlag vid registreringen.

I samband med folkomröstningen beslutade riksdagen att särskilda röstsammanräkningar skulle göras fö

... Visa mer..
Den 27 augusti 1922 hölls i Sverige en rådgivande folkomröstning om alkoholförbud. Den av riksdagen tillsatta Nykterhetskommittén hade uppsatt ett krav på minst 60% röster för att förbudet skulle införas. Detta uppnåddes ej och folkomröstningen lämnades utan åtgärd och frågan avfördes från riksdagen. I samband med arbetet inom projektet 'Politiska förändringsprocesser ur regionalt perspektiv', framkom behovet att registrera förbudsomröstningen 1922. Tidigare har endast några artiklar sammanställts med statistiska uppgifter hämtade från folkomröstningen. Hela källmaterialet fanns odokumenterat på Riksarkivet. Genom benäget tillstånd av Landsarkivet i Göteborg fick SSD tillgång till materialet och registrerade uppgifterna sommaren 1989. Varje länsstyrelse hade gjort en sammanställning över resultatet i respektive valkrets. I denna sammanställning fanns också antalet poströster inräknade, eftersom de endast finns noterade länsvis. Dessa sammanställningar har utgjort underlag vid registreringen.

I samband med folkomröstningen beslutade riksdagen att särskilda röstsammanräkningar skulle göras för män och kvinnor, varför det finns fullständiga uppgifter om hur respektive kön röstat i varje enskild valkrets. Detta är hittills den enda omröstningen i Sverige där man använt detta tillvägagångssätt. Vid andra val finns endast opinionssiffror som är könsbaserade att tillgå.

Hela materialet redovisas på valkretsnivå, det fanns 3663 valkretsar eller enheter vid denna tidpunkt. Variablerna omfattar antal röstberättigade totalt samt uppdelat på kön, antal röstande totalt samt uppdelat på kön, antal ja- respektive nej-röstande totalt samt uppdelat på kön, samt antal ogiltiga röster totalt. I en separat fil anges antal poströster, inklusive antal ogiltiga poströster, på länsbasis. Ett identifikationsnummer har lagts till varje observation för att få en hanterbar datamängd. Detta identifikationsnummer överensstämmer med Geokod, en kodlista för den administrativa indelningen i Sverige. Antal enheter blir då i princip lika med antal församlingar vid tiden, 2576 enheter. För att ytterligare renodla materialet har, en överensstämmelse gjorts med Valdataarkivet, (SND 0224). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Swedish electoral areas

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1922-08-27 – Pågående

Variabler

27

Antal individer/objekt

2576

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Val (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Versioner

Version 2.0. 1998-09-01

Version 2.0: 1998-09-01

DOI: https://doi.org/10.5878/000957

Version 1.0. 1992-01-01

Version 1.0: 1992-01-01

DOI: https://doi.org/10.5878/000956

Ingår i samling hos SND

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05