Reklam och samhällsförändring 1950-1975

SND-ID: snd0090-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002320

Tillhörande dokumentation

Citering

Alternativ titel

Ideologi och retorik i populärpressannonser 1950-1975

Skapare/primärforskare

Gunnar Andrén - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Kjell Nowak - Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Centrum för masskommunikationsforskning rorId

Beskrivning

Undersökningen ingår som ett delprojekt inom det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet 'Kulturindikatorer: Svensk symbolmiljö 1945-1975'. Innehållsanalysen innefattar tre uppsättningar av variabler, en gäller annonsernas framställning av personer (kön, ålder, sysselsättningar, relationer osv.), den andra handlar om de miljöer som förekommer i annonserna, och den tredje behandlar de påståenden som görs i annonserna om varans egenskaper och de retoriska medel som används för att påverka till köp av varan.
Undersökningsvariablerna hänför sig i några enstaka fall till antingen texten eller bilderna, men i princip är det annonsen i dess helhet, dvs text och bild sammantagna, som utgör analysenheten. Alla variabler är konstruerade som dikotoma kategoriseringar, vilka uttrycker huruvida en viss innehållsegenskap förekommer i annonsen eller ej. Inga graderingar av förekomst görs.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla kommersiella annonser som täcker minst 1/3 sida i TS-kontrollerade tidningar vilka av Tidningsstatistik AB klassificerats som populärpress.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1950-01-01 – 1975-12-31

Variabler

152

Antal individer/objekt

2312

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01 – 1976-01-01
  • Datainsamlare: Stockholms universitet, Centrum för masskommunikationsforskning
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig, Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Centrum för masskommunikationsforskning

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Public relations (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Nowak, K., & Andren, G. (1981) Reklam och samhällsförändring 1950-1975. Variation och konstans i svenska populärpressannonser 1950-1975. Kulturindikatorer Svensk symbolmiljö 1945-1975. Report no 3. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 91-44-19551-6.
Libris
ISBN: 91-44-19551-6

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 1996-11-22
Senast uppdaterad: 2019-02-06