Malmö kvinnors bentäthet - 10-års uppföljning

SND-ID: ext0266-3.

Ingår i samling hos SND: Swedish Cohort Consortium (Cohorts.se)

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Kristina Åkesson - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Lunds universitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Beskrivning

Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, et

... Visa mer..
Vid OPRA:s baslinjeundersökning (år 1995-1999) deltog totalt 1 044 kvinnor, vilket motsvarande en svarsfrekvens på 65%. Inskrivningen var fortlöpande under året för att undvika säsongsbias. Vid starten var alla kvinnor 75 år, hade eget boende och var svenska medborgare bosatta i Malmö; inga uteslutningskriterier tillämpades. Ytterligare undersökningar utfördes efter 5- och 10 år.

Undersökningarna innefattade mätning av bentäthet (BMD) och kroppssammansättning, antropometriska mått och isokinetisk dynamometri (Biodex). Frågeformulär ger information om livsstil, hälsa, mat/nutrition och hormonell funktion. Validerade instrument för utfall (SF-36, EQ5D och Qualeffo-radius), ADL-funktion och mental status används också. Information om vuxnas frakturer, som var ihållande före inkludering i studien samlades och information om nya frakturer registrerades kontinuerligt fram till oktober 2012 (~ 15 år) genom röntgenfiler på röntgenavdelningen, Malmö, Skånes universitetssjukhus. Blod- och urinprover samlades även in.

Omfattande fenotypning inkluderar: benomsättningsmarkörer, FRAX sannolikhetspoäng, ett kvantitativt svaghetsindex, njurfunktion (eGFR), serum biomarkörer inklusive multiplex biomarkörer panelen från OLINK (Multiplex CVD II), GWAS genotypning har utförts (Illumina Human Omni-Express exome Beadchip).

Den longitudinella designen gör denna homogena kohort unik för fastställande av genetisk och långsiktiga förändringar i riskfaktorer och deras påverkan på resultatet med ett minimum av confounders.

Syfte:

OPRA kohorten var utformad för att möjliggöra identifiering av genvarianter och andra riskfaktorer relaterade till minskning av benmassa och frakturer hos äldre kvinnor som redan är vid en ålder när frakturincidensen börjar öka. Visa mindre..
Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval
During the recruitment period (1995–‘99) n=1604 randomly selected women were invited by letter one week after their 75th birthday, to attend investigation. This sample represents 33% of all women of this age living in Malmö during the study.

Tidsperiod(er) som undersökts

1995 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Observation
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995–pågående
 • Datakälla: Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: The OPRA participants were randomly selected from the Malmö city files.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: Vetenskapsrådet
 • Diarienummer hos finansiär: K2015-52X-14691-13-4

Etikprövning

Lund - dnr 2014/804

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Ringsberg K, Gerdhem P, Johansson J, Obrant KJ. Is there a relationship between balance, gait performance and muscular strength in 75-year-old women?. Age Ageing. 1999 May;28(3):289-93.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.