Skolelevers drogvanor - 2004, gymnasiets år 2

SND-ID: ext0248-2.

Ingår i samling hos SND: CAN:s drogvaneundersökning

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Beskrivning

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma sto

... Visa mer..
Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma storlek. Resultat för enskilda klasser eller skolor redovisas aldrig i de nationella studierna.

Undersökningarna presenteras dels i de årliga rapporterna Skolelevers drogvanor, men även i kortare mera tematiska specialrapporter. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting.

Syfte:

Undersökningens syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper.

Vid undersökningen som genomfördes 2004 besvarades enkäten av totalt 4494 elever i gymnasiets årskurs 2, varav 2246 var pojkar och 2248 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 83 %. Data från denna insamling finns i elektronisk form. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen består av elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.

Antal individer/objekt

4494

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

83%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-03 – 2004-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakter för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Skolelevers drogvanor - 1971, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1972, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1973, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1974, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1975, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1976, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1977, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1978, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1979, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1980, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1981, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1982, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1983 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1983 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1984, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1985, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1986, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1987, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1988, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1989, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1990, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1991, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1992, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1993, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1994, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1995, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1996, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1997, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1998, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1999, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2000, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2001, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2002, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2003, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2004, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2005, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2005, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2007, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2007, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2008, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2008, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2009, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2009, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2010, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2010, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2011, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2011, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2013, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2013, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2014, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2014, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2015, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2015, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2016, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2016, gymnasiets år 2

Visa mindre..

Ingår i samling hos SND