Skolelevers drogvanor - 1983 B, årskurs 9

SND-ID: ext0227-1.

Ingår i samling hos SND: CAN:s drogvaneundersökning

Åtkomst till data via

Kontakt

Skapare/primärforskare

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning

Beskrivning

Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

När Statistiska Centralbyrån 1983 övertog ansvaret för undersökningarnas praktiska genomförande gjordes en relativt omfattande förändring av formuläret. Den förändring som gjordes medförde att det för en stor del av frågorna inte gick att göra jämförelser med tidigare studier.1983 års undersökning genomfördes därför på två olika urval i årskurs 9. Det ena (formulär A) besvarade de nya frågorna och det andra (formulär B) de ursprungliga.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade information

... Visa mer..
Sedan 1971 har det genomförts nationella drogvaneundersökningar bland Sveriges niondeklassare. Från och med 2004 görs årliga undersökningar även bland elever i årskurs två på gymnasiet.

När Statistiska Centralbyrån 1983 övertog ansvaret för undersökningarnas praktiska genomförande gjordes en relativt omfattande förändring av formuläret. Den förändring som gjordes medförde att det för en stor del av frågorna inte gick att göra jämförelser med tidigare studier.1983 års undersökning genomfördes därför på två olika urval i årskurs 9. Det ena (formulär A) besvarade de nya frågorna och det andra (formulär B) de ursprungliga.

Ansvaret för dessa årliga undersökningar ligger sedan 1986 hos Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN. Från 2001 har undersökningarna genomförts på direkt uppdrag av Socialdepartementet. Data i digital form finns endast tillgängliga från och med 1989 års insamling.

Bland annat belyser undersökningarna utvecklingen av ungdomars drogvanor över tid och visar på skillnader mellan exempelvis kön och regioner. Utöver detta genererar den insamlade informationen goda möjligheter att göra mera detaljerade analyser av konsumtionsmönster, samband mellan droganvändning och risk- samt skyddsfaktorer etc.

Undersökningarna genomförs som lärarövervakade anonyma gruppenkäter i klassrummen under skrivningsliknande former och eleverna deltar anonymt. Omkring 15-20% av de 300 slumpvis utvalda klasserna deltar ej i studien, och bortfallet på individnivå i form av frånvarande elever är av ungefär samma storlek. Resultat för enskilda klasser eller skolor redovisas aldrig i de nationella studierna.

Undersökningarna presenteras dels i de årliga rapporterna Skolelevers drogvanor, men även i kortare mera tematiska specialrapporter. CAN genomför även lokala och regionala undersökningar på uppdrag av kommuner och landsting.

Syfte:

Undersökningens syfte är i första hand att belysa utvecklingen av drogvanorna och att studera skillnader mellan olika grupper.

Vid en av två undersökningar som genomfördes 1983 besvarades enkäten av totalt 1621 elever i årskurs 9, varav 825 var pojkar och 796 var flickor. Svarsfrekvensen motsvarade totalt 87 %. Data från denna insamling finns inte i elektronisk form. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Populationen består av elever i årskurs 9.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet dras med ett s.k. Pareto πps-urval. Urvalsdesignen innebär att ett objekts sannolikhet att komma med i urvalet är proportionell mot ett förutbestämt storleksmått.

Tidsperiod(er) som undersökts

1983 – 1983

Antal individer/objekt

1621

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

87%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-03 – 1983-05
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Sverige

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer
Länk till publikationslista:

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Kontakter för frågor om data

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Skolelevers drogvanor - 1971, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1972, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1973, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1974, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1975, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1976, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1977, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1978, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1979, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1980, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1981, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1982, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1983 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1984, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1985, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1986, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1987, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1988, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1989, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1990, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1991, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1992, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1993, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1994, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1995, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1996, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1997, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1998, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 1999, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2000, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2001, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2002, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2003, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2004, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2004, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2005, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2005, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2006 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2006 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2007, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2007, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2008, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2008, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2009, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2009, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2010, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2010, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2011, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2011, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 A, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 A, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2012 B, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2012 B, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2013, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2013, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2014, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2014, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2015, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2015, gymnasiets år 2

Skolelevers drogvanor - 2016, årskurs 9

Skolelevers drogvanor - 2016, gymnasiets år 2

Visa mindre..

Ingår i samling hos SND