Riksmaten 1997-98

SND-ID: ext0094-1.

Åtkomst till data via

Tillhörande dokumentation

Skapare/primärforskare

Livsmedelsverket

Forskningshuvudman

Livsmedelsverket - Livsmedelsverket rorId

Beskrivning

Riksmaten 1997-98 är den andra rikstäckande kostundersökningen, baserad på ett representativt urval, som genomförts. Den första, ”Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor” (Hulk), genomfördes 1989 av Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med Livsmedelsverket. I båda dessa undersökningar har dels de deltagande hushållen bokfört samtliga inköp av livsmedel under en fyra veckors period, dels en person i hushållet registrerat matintaget under en vecka med hjälp av en så kallad menybok samt även besvarat ett antal frågor.

Undersökningspopulationen i Riksmaten 1997-98 var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 18−74 år. Personerna drogs med med hjälp av systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen, RTB-S. Urvalet baserades på 2027 personer och deltagarfrekvensen omfattade 60 %.

Menyboken som användes för registrering av matintag bestod av förtryckta alternativ för maträtter och livsmedel. I menyboken skulle även plats och tidpunkt för måltiden registreras. Mängdangivelsen av livsmedel gavs i hushållsmått eller som portionsstorlek. För vissa huvudkomponenter samt matfe

... Visa mer..
Riksmaten 1997-98 är den andra rikstäckande kostundersökningen, baserad på ett representativt urval, som genomförts. Den första, ”Hushållens livsmedelsutgifter och kostvanor” (Hulk), genomfördes 1989 av Statistiska centralbyrån (SCB) tillsammans med Livsmedelsverket. I båda dessa undersökningar har dels de deltagande hushållen bokfört samtliga inköp av livsmedel under en fyra veckors period, dels en person i hushållet registrerat matintaget under en vecka med hjälp av en så kallad menybok samt även besvarat ett antal frågor.

Undersökningspopulationen i Riksmaten 1997-98 var alla folkbokförda personer i Sverige mellan 18−74 år. Personerna drogs med med hjälp av systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen, RTB-S. Urvalet baserades på 2027 personer och deltagarfrekvensen omfattade 60 %.

Menyboken som användes för registrering av matintag bestod av förtryckta alternativ för maträtter och livsmedel. I menyboken skulle även plats och tidpunkt för måltiden registreras. Mängdangivelsen av livsmedel gavs i hushållsmått eller som portionsstorlek. För vissa huvudkomponenter samt matfett fanns möjlighet att skatta portionsstorleken med hjälp av bilder, där fyra alternativ gavs. Portionsstorlekarna byggde på resultat från tidigare undersökningar samt på uppgifter från Livsmedelsverkets vikttabeller.

Frågeformuläret innehöll totalt 32 frågor (avseende exempelvis längd, vikt, typ av kost, användning av kosttillskott, typ av matfett och salt i matlagning, rökning och snusning, motion, utbildning och hälsotillstånd).

Syfte:

Studiens syfte var att undersöka livsmedelskonsumtion och näringsintag bland kvinnor och män i Sverige.

Dataset innefattar kostregistrering och enkät från studiens deltagare. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Population

Populationen utgjordes av personer i åldern 18-74 år folkbokförda i Sverige.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: systematiskt slumpmässigt urval
Hushållen i undersökningen erhölls genom ett urval av personer. Ett hushåll ingick i undersökningen när någon av dess medlemmar ingick i urvalet. Vid urvalsdragningen hade alla i urvalsregistret, personer i åldern 18−74 år, samma urvalssannolikhet. Personerna drogs med systematiskt urval från ett register över totalbefolkningen. Detta register omfattar samtliga i riket folkbokförda personer sorterade i kameral ordning. Urvalsmetoden innebär en jämn geografisk
spridning av urvalet.

Bruttourvalet omfattade 2 057 personer. Av dessa kunde 30 personer inte hänföras till något privathushåll. Dessa var avlidna, hade emigrerat eller ingick i institutionshushåll. Nettourvalet omfattade 2 027 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997 – 1998

Antal individer/objekt

1215

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerad text och/eller dagböcker
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 1998
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997 – 1998
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover, Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Livsmedelsverket

Publikationer

Becker W, Paerson M. Riksmaten 1997-98. Kostvanor och näringsintag i Sverige. Metod- och resultatanalys. Livsmedelsverket.
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.