SCAPIS - Swedish CArdioPulmonary bioImage Study - Malmö

SND-ID: ext0054-2.

Ingår i samling hos SND: Skånes Metadatabas för Epidemiologi (SME)

Skapare/primärforskare

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

... Visa mer..

Johan Sundström - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Göran Bergström - Göteborgs universitet, Sahlgrenska Akademin, Institutionen för medicin

Gunnar Engström - Lunds universitet, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö

Carl Johan Östgren - Linköpings universitet, Institutionen för medicin och hälsa

Tomas Jernberg - Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, Institutionen för medicin

Stefan Söderberg - Umeå universitet, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research rorId

Beskrivning

SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.
Riskfaktormönstret för hjärt-kärlsjukdomar har under de senare decennierna ändrats då rökning och blodlipider har minskat samtidigt som metabola riskfaktorer som fetma och typ 2 diabetes har ökat. SCAPIS är unikt då det syftar till att undersöka både hjärta, kärl och lungor samt den samsjuklighet som finns mellan KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och hjärt-kärlsjukdom. I SCAPIS undersöker man även olika diagnosgrupper av KOL.
Deltagarna genomgår en undersökning som pågår i två dagar. De fyller i en allmän enkät och en kostenkät samt genomgår en datortomografi av hjärtats kranskärl och lungor. I samband med detta tas också antropometriska mått. Fördelning mellan bukfett och underhudsfett samt fettinnehåll i levern bestäms. Deltagarna genomgår också ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester, blodsocker och kolesterolnivåer testas samt undersökningar av sömnkvalitet och fysisk aktivitetsnivå.
Studien leds från Göteborg där en pilotstudie med drygt 1100 göteborgar

... Visa mer..
SCAPIS står för Swedish CArdioPulmonary bioImage Study och är ett världsunikt forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga.
Riskfaktormönstret för hjärt-kärlsjukdomar har under de senare decennierna ändrats då rökning och blodlipider har minskat samtidigt som metabola riskfaktorer som fetma och typ 2 diabetes har ökat. SCAPIS är unikt då det syftar till att undersöka både hjärta, kärl och lungor samt den samsjuklighet som finns mellan KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) och hjärt-kärlsjukdom. I SCAPIS undersöker man även olika diagnosgrupper av KOL.
Deltagarna genomgår en undersökning som pågår i två dagar. De fyller i en allmän enkät och en kostenkät samt genomgår en datortomografi av hjärtats kranskärl och lungor. I samband med detta tas också antropometriska mått. Fördelning mellan bukfett och underhudsfett samt fettinnehåll i levern bestäms. Deltagarna genomgår också ultraljudsundersökningar och lungfunktionstester, blodsocker och kolesterolnivåer testas samt undersökningar av sömnkvalitet och fysisk aktivitetsnivå.
Studien leds från Göteborg där en pilotstudie med drygt 1100 göteborgare genomfördes under år 2012. Under 2013 startade SCAPIS i full skala vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och mars 2014 kom insamlingen igång vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Under 2015 och tidigt 2016 kommer även Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå att delta i studien. Målet att 30 000 individer, i åldern 50 till 64 år, ska genomgå dessa omfattande hälsoundersökningar för att hjälpa forskarna att identifiera riskfaktorer för dessa sjukdomar.

Syfte:

Att identifiera individuella risker för hjärtinfarkt, plötsligt hjärtstillestånd och andra hjärtsjukdomar samt KOL och andra lungsjukdomar.

Målet i Malmö är att under tre års tid inkludera 5000 malmöbor i ålder 50 till 64 år. Dessa män och kvinnor kommer att väljas ut och bjudas in via brev och därefter genomgå de grundliga läkarundersökningarna. Fram till och med januari 2015 har X individer deltagit. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och utfall

Analysenhet

Population

30 000 slumpmässigt utvalda individer, i åldern 50 till 64 år. Ca 5000 individer från varje insamlingsort.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2014 – Pågående

Studie kopplad till biobank

Ja

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Multicenterstudie med insamling pågående i Göteborg och Malmö, samt planer på insamlingar i Stockholm, Uppsala, Linköping och Umeå.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Sahlgrenska Center for Cardiovascular and Metabolic Research

Etikprövning

Umeå - dnr 2010-228-31M

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kardiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Lungmedicin och allergi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Publikationer