Betula - åldrande, minne och demens: 1998-2000 (testvåg 3)

SND-ID: ext0045-3.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Mikael Stiernstedt

mikael.stiernstedt@umu.se

Alternativ titel

Betula. The Betula cohort study. The Betula prospective cohort study.

Skapare/primärforskare

Lars Nyberg - Umeå universitet, Integrativ medicinsk biologi orcid

Lars-Göran Nilsson - Stockholms universitet, Psykologiska institutionen orcid

Rolf Adolfsson - Umeå universitet, Psykiatri orcid

Lars Bäckman - Karolinska Institutet, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB) rorId

Diarienummer hos huvudman

97-173 (§7/870303)

03-484

2013-92-31M

08-132

Beskrivning

Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens. Insamlingen till projektet pågick mellan 1988 -2014.

Vid varje testtillfälle har varje deltagare genomgått en noggrann hälsoundersökning med blodprovstagning hos en sjuksköterska och en noggrann undersökning hos en minnestestare. Det finns data insamlat från ca 4700 deltagare. Vid varje tillfälle insamlas data för ungefär 2000 variabler för varje deltagare som inkluderar data om demografi, hälsa, sjukdom, medicinering, sociala faktorer och kognitiva faktorer.
Betulaprojektet har fått bidrag för forskningsinfrastruktur (stora databaser) från Vetenskapsrådet. Det innebär en kraftig satsning på att bygga upp databasen för Betula och göra databasen tillgänglig även för forskare utanför projektet i form av samarbeten med forskare direkt kopplade till Betulaprojektet. Till Betulas databas är även kopplad gendata och biologiska prov.

Syfte:
Studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och tidigare prekliniska tecken på demens och att bestämma vilka de kritiska faktorerna av d

... Visa mer..
Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens. Insamlingen till projektet pågick mellan 1988 -2014.

Vid varje testtillfälle har varje deltagare genomgått en noggrann hälsoundersökning med blodprovstagning hos en sjuksköterska och en noggrann undersökning hos en minnestestare. Det finns data insamlat från ca 4700 deltagare. Vid varje tillfälle insamlas data för ungefär 2000 variabler för varje deltagare som inkluderar data om demografi, hälsa, sjukdom, medicinering, sociala faktorer och kognitiva faktorer.
Betulaprojektet har fått bidrag för forskningsinfrastruktur (stora databaser) från Vetenskapsrådet. Det innebär en kraftig satsning på att bygga upp databasen för Betula och göra databasen tillgänglig även för forskare utanför projektet i form av samarbeten med forskare direkt kopplade till Betulaprojektet. Till Betulas databas är även kopplad gendata och biologiska prov.

Syfte:
Studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och tidigare prekliniska tecken på demens och att bestämma vilka de kritiska faktorerna av det goda åldrandet är. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade data

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Personer i åldersgrupper mellan 25-80 år bosatta i Umeå kommun

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

Studien startade med 1000 slumpmässigt utvalda personer i Umeås kommun som inkluderades från åldersgrupperna 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 och 80 år. Det var 100 i varje ålderskohort och könsfördelningen såg ut ungefär som i populationen dvs ungefär lika många män som kvinnor i de yngre åldersgrupperna och ungefär dubbelt så många kvinnor som män i åldersgrupperna 70 och uppåt. Under studiens gång rekryterades ytterligare fem sample i olika omgångar som sträckte sig mellan åldersgrupperna 25-95 år.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
1000 personer i åldersgrupperna 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 och 80 blev slumpmässigt utvalda (sample 1, S1). Det ingick 100 personer i varje ålderskohort, könsfördelningen avspeglade könsfördelningen i populationen d.v.s ungefär lika många män som kvinnor i de yngre åldrarna, ungefär dubbelt så många kvinnor som män från åldersgruppen 70 och uppåt (testtillfälle 1, T1). Vid T2, fem år senare, inkallades ytterligare två sample, S2 (ca 1000 st, 35-80 år) och S3 (ca 960 st, 40-85 år). Vid T3 kallades sample 4 in (ca 500st, 35-90 år). Vid T4, kallades sampel 5 in (ca 500 st, 35-95 år) och vid T5 kallades sample 6 (ca 350st, 25-80 år).

Tidsperiod(er) som undersökts

1988 – 2014

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fysiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Psykologiska mätningar och tester
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998 – 2000
 • Datakälla: Befolkningsgrupp, Biologiska prover
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Umeå kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Finansiering 1

 • Finansiär: Knut och Alice Wallenberg Stiftelse (KAW) rorId

Finansiering 2

 • Finansiär: Vetenskapsrådet rorId
 • Diarienummer hos finansiär: K2010-61X-21446-01

Etikprövning

Umeå - dnr 97-173 (§7/870303)

Umeå - dnr 03-484

Umeå - dnr 2013-92-31M

Umeå - dnr 08-132

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nixon Andreasson, A., Szulkin, R., Undén, A.-L., von Essen, J., Nilsson, L.-G., & Lekander, M. (in press). Inflammation and positive affect related to subjective health: Women from the general population. Health Psychology.

Pickard B.S., Van Den Bossche M.J., Malloy M.P., Johnstone M., Lenaerts A.S., Nordin A., Goossens D., St Clair D., Muir W.J., Nilsson L.-G., Sabbe B., Adolfsson R., Blackwood D.H., & Del-Favero J. (in press). Multiplex amplicon quantification screening the ABCA13 gene for copy number variation in schizophrenia and bipolar disorder. Psychiatric Genetics. 2012 Mar 1. [Epub ahead of print]

Mousavi-Nasab, S.-M. H., Kormi-Nouri, R., Sundström, A., & Nilsson, L.-G. (2012) The effects of marital status on episodic and semantic memory in healthy middle-aged and old individuals. Scandinavian Journal of Psychology, 53, 1-8. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2011.00926.x

Salami, A., Eriksson, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2012). Age-related white matter microsctructural differences are not major mediators of cognitive decline in aging. Biochemica et Biophysica Acta-Molecular Basis of Disease, 1822, 408-415. Doi: 10.1016/jbbadis.2011.09.001.

Wikgren, M., Karlsson, T., Nilbrink, T., Nordfjäll, K., Hultdin, J., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., Nyberg, L., Roos, G., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Norrback, K.-F. (2012). APOE e4 is associated with longer telomeres, and longer telomeres among e4 carriers predicts worse episodic memory. Neurobiology of Aging, 33, 335-344. Doi: 10.1016/j.neurobiolaging.2010.03.004.

Wikgren, M., Maripuu, M., Karlsson, T., Nordfjäll, K., Bergdahl, J., Hultdin, J., Del-Favero, J., Roos, G., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Norrback, K.-F. (2012). Short telomeres in depression and the general population are associated with hypocortisolemic state. Biological Psychiatry, 71, 294-300. Doi: 10.1016/j.biopsych.2011.09.015.

Ceulemans, S., De Zutter, S., Heyrman, L., Norrback, K.-F., Nordin, A., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Del-Favero, J., & Claes, S. (2011). Evidence for the involvement of the glucocorticoid receptor gene in bipolar disorder in an isolated Swedish population. Bipolar Disorders, 13, 614-623. Doi: 10.1111/j.1399-5618.2011.00960.x.

Hedner, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J.K., Bergman, O., Eriksson, E., Nyberg, L., & Larsson, M. (2011). Age-related olfactory decline is associated with the val66met polymorphism: Evidence from a population-based study. Frontiers of Cognitive Aging: Neoroscience. Doi: 10.3389/fnagi.2010.00024.

Kauppi, K., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Eriksson, E., & Nyberg, L. (2011). KIBRA polymorphism is related to enhanced memory and elevated hippocampal processing. Journal of Neuroscience, 40, 14218-14222. Doi: 10.1523/jneurosci.3292-11.2011.

Kompus, K., Westerhausen, R., Nilsson, L.-G., Hugdahl, K., Jongstra, S., Berglund, A., Arver, S., & Savic, I. (2011). Deficits in inhibitory executive functions in Klinefelter (47, XXY) syndrome. Psychiatry Research, 189, 135-140. Doi: 10.1016/jpsychres.201102.028.

Lekander, M., von Essen, J., Schultzberg, M., Nixon Andreasson, A., Garlind, A., Hansson, L.-O., & Nilsson, L.-g. (2011). Cytokines and memory across the mature life span of women. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 229-235. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00865.x.

Moens, L.N., De Rijk, P., Reumers, J., Van den Bossche, M.J.A., Glassee, W., De Zutter, S., Lenaerts, A.S., Nordin, A., Nilsson, L.-G., Castello, I.M., Norrback, K.F., Goossens, D., Van Steen, K., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2011). Sequencing of DISC1 patheway genes reveals increased burden of rare missense variants in schizophrenia patients from a northern Swedish population. PlosONE, 6. Doi: 10.1371/journal.pone.0023450.

Nilsson, L.-G. (2011). Genetic and demographic factors related to successful aging. Frontiers in Human Neuroscience. Conference Abstract: XI International Conference on Cognitive Neuroscience (ICON XI). Doi: 10.3389/conf.fnhum.2011.207.00593

Persson, J., Kalpouzos, G., Nilsson, L.-G., Ryberg, M., & Nyberg, L. (2011). Preserved hippocampus activation in normal aging as revealed by fMRI. Hippocampus, 21, 753-766. Doi: 10.1002/hipo.20794.

Rönnberg, J., Danielsson, H., Rudner, M., Arlinger, S., Sternäng, O., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2011). Hearing loss is negatively related to episodic and semantic long-term memory but not to short-term memory. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 54, 705-726. Doi: 10.1044/1092-4388(2010/09-0088).

Sundström, A., Bergdahl, J., Nyberg, L., Bergdahl, M., & Nilsson, L.-G. (2011). Stressful negative life events and amalgam-related complaints. Community Dentistry and Oral Epidemiology, 39, 12-18. Doi: 10.1111/j.1600-0528.2010.00571.x

Vestergren, P., & Nilsson, L.-G. (2011). Perceived causes of everyday memory problems in a population-based sample aged 39-99. Applied Cognitive Psychology, 25, 641-646. Doi: 10.1002/acp.1734.

Vestergren, P., Rönnlund, M., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2011). Development of the Cognitive Dysfunction Questionnaire (CDQ) in a population based sample. Scandinavian Journal of Psychology, 52, 218-228. Doi: 10.1111/j.1467-9450.2010.00861.x.

Backeström, A., Eriksson, S., Nilsson, L.-G., Nyberg, L., Olsson, T., & Rolandsson, O. (2010). Glucose metabolism and cognitive dysfunction. Diabeologia, 53, 730.

Bergman, O., Westberg, L., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Eriksson, E. (2010). Preliminary evidence that polymorphisms in dopamine-related transcription factors LMX1A, LMX1B and PITX3 are associated with schizophrenia. Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry, 34, 1094-1097.

Danielsson, H., Henry, L., Rönnberg, J., & Nilsson, L.-G. (2010). Executive functions in individuals with intellectual disability. Research in Developmental Disabilities, 31, 1299-1304.

Danielsson, H., Henry, L.A., Rönnberg, J., & Nilsson, L.-G. (2010). Selective problems in executive function in adults with ID: The Betula Database. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 23, 438-458.

Eriksson, D., Nilsson, L.-G., Rönnlund, M., & Sundström, A. (2010). Effects of perceived long-term stress on health and memory functioning. Abstracts of the Psychonomic Society, 15, 78-78.

de Frias, C.M., Marklund, P., Eriksson, E., Larsson, A., Öhman, L., Annerbrink, K., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2010). Influence of COMT gene polymorphism on fMRI-assessed sustained and transient activity during a working-memory task. Journal of Cognitive Neuroscience, 22, 1614-1622.

Malmberg, G., Nilsson, L.-G., & Weinehall, L. (2010). Longitudinal data for interdiscipinary aging research. Scandinavian Journal of Public Health, 38, 761-767.

Nilsson, L.-G. (2010). The Betula Study: Memory, ageing, health and dementia in Sweden. Public Service Review: European Union, 19, 130-131.

Nyberg, L., Salami, A., Andersson, M., Eriksson, J., Kalpouzos, G., Kauppi, K., Lind, J., Pudas, S., Persson, J., & Nilsson, L.-G. (2010) Longitudinal evidence for diminished frontal-cortex function in aging. PNAS, 107, 22682-22686. Doi: 10.1073/pnas.1012651108.

Olofsson, J.K., Nordin, S., Wiens, S., Hedner, M., Nilsson, L.-G., & Larssson, M. (2010). Odor identification impairment in carriers of ApoE-?4 is independent of dementia. Neurobiology of Aging, 31, 567-577.

Sternäng, O., Jonsson, B., Wahlin, Å., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G (2010). Examination of the common cause account in a population-based longitudinal study with narrow age cohort design. Gerontology, 56, 553-563.

Sundström, A., Bergdahl, J., Nyberg, L., Bergdahl, M., & Nilsson, L.-G. (2010). Cognitive status in persons with Amalgam related complaints. Journal of Dental Research, 89, 1236-1240.

Thilers, P.P., MacDonald, S.W., Nilsson, l.-G., & Herlitz, A. (2010). Accelerated postmenopausal cognitive decline is restricted to women ith normal BMI: Longitudinal evidence from the Betula project. Psychoneuroendocrinology, 35, 516-524.

Naghavi, H.R., Lind, J., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Nyberg, L. (2009). Personality traits predict response to novel and familiar stimuli in the hippocampal region. Psychiatry Research: Neuroimaging, 173, 94-99

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., Goossens, D., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Detailed analysis of the serotonin transporter gene (SLC6A4) shows no association with bipolar disorder in the Northern Swedish population. American Journal of Medical Genetics: Neuropsychiatric Genetics, 150B, 585-592.

Alaerts, M., Ceulemans, S., Forero, D., Moens, L.N., De Zutter, S., Heyman, L., Lenaerts, A.S., Norrback, K.F., De Rijk, P., Nilsson, L.-G., Goossens, D., Adolfsson, R., & Del-Favero, J. (2009). Support for NRG1 as a susceptibility factor for schizophrenia in a Northern Swedish isoated population. Archives of General Psychiatry, 66, 828-828

Ballesteros, S., Nilsson, L.-G., & Lamaire, P. (2009). Ageing, cognition and neuroscience: An introduction. European Journal of Cognitive Psychology, 21, 161-175.

Maitland, S.B., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2009). The search for structure: The temperament character of the Temperament and Character Inventory. In C. Herzog (Ed.), Cognition and aging: Methodologies and applications. Washington, DC: American Psychological Association.

Maitland, S.B., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2009). On the structure of personality: Are there separate temperament and character factors. Personality and Individual Differences, 47, 180-184.

Nilsson, L.-G., Sternäng, O., Rönnlund, M., & Nyberg, L. (2009). Challenging the notion of an early-onset of cognitive aging. Neurobiology of Aging, 30, 521-524.

Nyberg, L., Andersson, M., Forsgren, L., Jakobsson-Mo, S., Larsson, A., Marklund, P., Nilsson, L.-G., Riklund, K., & Bäckman, L- (2009). Striatal dopamine D2 binding is related to frontal BOLD response during updating of long-term memory representations. NeuroImage, 46, 1194-1199.

Olofsson, J., Rönnlund, M., Nordin, S., Nyberg, L., Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2009). Odor identification deficit as a predictor of five-year global cognitive change: Interactive effects with age and ApoE-?4. Behavior Genetics, 39, 496-503.

Rönnlund, M., & Nilsson, L-G. (2009). Flynn effects on sub-factors of episodic and semantic memory: Parallel gains over time and the same set of determining factors. Neuropsychologia, 11, 2174-2188.

Bergdahl, M., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2008). Difference I apolipoprotein E type 4 allele (APOE-?4) among dentate and edentulous subjects. Gerodontology, 25(3), 179-186

de Frias, C.M., Bunce, D., Wahlin, Å., Adolfsson, R., Sleegers, K., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., & Nilsson, L.-G. (2008). Cholesterol and triglycerides moderate the effect of apolipoprotein E on memory functioning in older adults. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 62, P112-P118.

Hansson, P., Rönnlund, M., Juslin, P., & Nilsson, L.-G. (2008). Adult age diffeerences in the realism of confidence judgments: Overconfidence, formal dependence, and cognitive predictors. Psychology and Aging, 23(3), 531-544.

Hedner, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J. et al. (2008). The BDNF Val66Met polymorphism influences olfactory processing. International Journal of Psychology, 43, 275-276.

Holmgren, S., Molander, B., & Nilsson, L.-G. (2008). Episodic memory in adult age and effects of sibship size and birth order: Longitudinal data. Journal of Adult Development, 14, 37-46.

Kask, K., Bäckström, T., Nilsson, L.-G., & Sundström-Poromaa, I. (2008). Allopregnanolone impairs episodic memory in healthy women. Psychpharmacology, 199(2), 161-168.

Kormi-Nouri, R., Shojaei, R.-S., Moniri, S., Gholami, A.-R., Moradi, A.-R., Akbari-Zardkhaneh, S., & Nilsson, L.-G. (2008). The effect of childhood bilingualism on episodic and semantic memory tasks. Scandinavian Journal of Psychology, 49(2), 93-109.

Olofsson, J., Rönnlund, M., Nordin, S., et al. (2008). Odor identification impairment predicts cognitive decline and Alzheimer's disease. International Journal of Psychology, 43, 469-469.

Persson, J., Lind, J., Larsson, A., Ingvar, M., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2008). Altered deactivation in individuals with genetic risk for Alzheimer's disease. Neuropsychologia, 46, 1679-1687.

Rolandsson, O., Backeström, A., Eriksson, S., Hallmans, G., & Nilsson, L.-G. (2008). Increased glucose levels are associated with episodic memory in nondiabetic women. Diabetes, 57, 440-443.

Rönnlund, M., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2008). Cross-Sectional versus Longitudinal Age Gradients of Tower of Hanoi Performance: The Role of Practice Effects and Cohort Differences in Education. Aging, Neuropsychology and Cognition, 15, 40-67

Rönnlund, M., Mäntylä, T., & Nilsson, L.-G. (2008). The prospective and retrospective memory questionnaire (PRMQ): Factorial structure, relations to global subjective memory ratings, and Swedish norms. Scandinavian Journal of Psychology, 49, 11-18.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2008). The magnitude, generality, and determinants of Flynn effects on forms of declarative memory and visuospatial ability: Time-sequential analyses of data from a Swedish cohort study. Intelligence, 36, 192-209.

Sternäng, O., Wahlin, Å., & Nilsson, L.- G. (2008). Examination of the processing speed account in a population-based longitudinal study with narrow age cohort design. Scandinavian Journal of Psychology, 49(5), 419-428

Sundström, A., Nilsson, L.-G., Cruts, M., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2008). Fatigue before and after mild traumatic brain injury: Pre-post-injury comparisons in relation to ApolipoproteinE. Brain Injury, 1-6.

Wahlin, Å., Anstey, K., McDonald, S.W.S., Ahmed, S.M., Kivipelto, M., Kunnukattil, K.S.S., Mai, T.T., Nilsson, L.-G., Streatfield, P.K., van Boxtel, M.P., & Kabir, Z.N. (2008). The international network on public health and aging (INOPA): Introducing a life course perspective to the public health agenda. Journal of Cross-Cultural Gerontology, 23(1), 97-105.

Zhang, Y.M., Han, B., & Nilsson, L.-G. (2008). Executive functioning in older adults with mild cognitive impairment: MCI has effects on planning, but not on inhibition: Erratum. Aging, Neuropsychology and Cognition, 15(2), 256-256.

Bergdahl, M., Habib, R., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Natural teeth and cognitive function in humans. Scandinavian Journal of Psychology, 48, 557-568.

de Frias, C. M., Lövdén, M., Lindenberger, U., & Nilsson, L.-G. (2007). Revisiting the dedifferention hypothesis with longitudinal multi-cohort data. Intelligence, 35, 381-392.

Habib, R., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Cognitive and non-cognitive factors contributing to the longitudinal identification of successful older adults in the Betula study. Aging, Neuropsychology and Cognition, 14, 257-273.

Meyer, T. D., Hammelstein, P., Nilsson, L.-G., Skeppar, P., Adolfsson, R., & Angst, J. (2007). The Hypomania Checklist (HCL-32): Its factorial structure and association to indices of impairment in German and Swedish nonclinical samples. Comprehensive Psychiatry, 48, 79-87.

Nilsson, L.-G., & Larsson, M. (2007). Objective and subjective memory function for men and women in adulthood and old age. In S. Magnussen & T. Helstrup (Eds.), Everyday memory, pp. 275-290. London: Psychology Press

Sundström, A., Nilsson, L.-G., Cruts, M., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2007). Increased risk of dementia following mild head injury for carriers but not for non-carriers of the APOE-?4 allele. International Psychgeriatrics, 19, 159-165.

Van Den Eede, F., Venken, T., Del-Favero, J., Norrback, K.-F., Souery, D., Nilsson, L.-G., Van den Bossche, B., Houlstijn, W., Sabbe, B. G. C., Cosyns, P., Mendlewicz, J., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Claes, S. J. (2007). Single nucleotide polymorphism analysis of corticotropin-releasing factor-binding protein gene in recurrent major depressive disorder. Psychiatry Research, 153, 17-25.

Van Den Eede, F., Venken, T., Van Den Bogaert, A., Del-Favero, J., Norrback, K.-F., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Van Broeckhoven, C., & Claes, S. J. (2007). Single nucleotide polymorphism analysis of corticotropin-releasing factor-binding protein gene in bipolar disorder. Psychiatry Genetics, 17, 304-307.

Öhman, L., Bergdahl, J., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2007). Longitudinal analysis of the relation between moderate long-term stress and health. Stress and Health, 23, 131-138.

de Frias, C.M., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Sex differences in cognition are stable over a 10-year period in adulthood and old age. Aging, Neuropsychology and Cognition, 13, 574-587.

Holmgren, S., Molander, B., & Nilsson, L.-G. (2006). Intelligence in adult age: Effects of sibship size and birth order. European Journal of Cognitive Psychology, 18, 138-158.

Launer, L.J., Berger, K., Breteler, M.M.B., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Nilsson, L.-G., Pajak, A., de Ridder, M., van Dijk, E.J., Sans, S., Schmidt, R., & Hofman, A. (2006). Regional variability in the prevalence of cerebral white matter lesions: An MRI study in 9 European countries (CASCADE). Neuroepidemiology. 26, 23-29.

Lind, J., Ingvar, M., Persson, J., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2006). Parietal cortex activation predicts longitudinal memory decline in APOE-?4 carriers. NeuroReport, 17, 1683-1686.

Lind, J., Larsson, A., Persson, J., Ingvar, M., Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Adolfsson, R., Cruts, M., Sleegers, K., Van Broeckhoven, C., & Nyberg, L. (2006). Reduced hippocampal volume in non-demented carriers of the Apolipoprotein E ?4: Relation to chronological age and recognition memory. NeuroscienceLetters, 396, 23-27.

Lind, J., Persson, J., Ingvar, M., Larsson, A., Cruts, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Bäckman, L., Nilsson, L.-G., Petersson, K.M., & Nyberg, L. (2006). Reduced functional brain activity response in cognitively intact Apolipoprotein e4 carriers. Brain, 129, 1240-1248.

Nilsson, L.-G. (2006). Memory, aging, and dementia: The Betula Study. In S. Ballesteros (Ed.), Aging, cognition and neuroscience, pp. 51-52. Madrid: UNED Ediciones.

Magnussen, S., Andersson, J., Cornoldi, C., De Bini, R., Endestad, T., Goodman, G.S., Helstrup, T., Koriat, A., Larsson, M., Melinder, A., Nilsson, L.-G., Rönnberg, J., & Zimmer, H. (2006). What people believe about memory. Memory, 14, 595-613.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Nyberg, L., Small, B.J., & Van Broeckhoven, C. (2006). The influence of APOE status on episodic and semantic memory: Data from a population-based study. Neuropsychology, 20, 645-657.

Nilsson, L.-G., & de Frias, C.M. (2006). The effect of genetics and vascular health on memory functioning: The Betula Study. In Q. Jing, H.-C. Chen, G. d'Ydewalle, M.R. Rosenzweig, H. Zhang, & K. Zhang (Eds.), Proceedings of the 28th International Congress of Psychology, pp. 113-128. London: Psychology Press.

Nilsson, L.-G., & Rönnberg, J. (2006). Learning and memory. In K. Pawlik & G. d'Ydewalle (Eds.), Psychological concepts: An international historical perspective, pp. 223-236. Hove, UK: Psychology Press.

Persson, J., Lind, J., Larsson, A., Crutz, M., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2006). Altered brain white-matter integrity in non-demented carriers of the APOE-?4 allele: A risk for Alzheimer's disease. Neurology, 66, 1029-1033.

Persson, J., Nyberg, L., Lind, J., Larssson A., Nilsson, L.-G., Ingvar, M., & Buckner, R.L. (2006). Structure -Function correlates of cognitive decline in aging. Cerebral Cortex, 16, 907-915.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2006). Adult life-span patterns in WAIS block design performance: Cross-sectional versus longitudinal age gradients and relations to demographic predictors. Intelligence, 34, 63-78.

Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2006). The Betula Study: Reliabilities and long-term stabilities of memory test performances over the adult lifespan. Baltic Journal of Psychology, 7, 6-14.

Nyberg, L., Petersson, K.M., Nilsson, L.-G., Sandblom, J., Åberg, C., & Ingvar, M. (2001). Reactivation of Motor Brain Areas during Explicit Memory for Actions. NeuroImage, 14, 521-528.

Söderfjell, S., Molander, B., Johansson, H., Barnekow-Bergkvist, M., & Nilsson, L.-G. (2006). Muscoskeletal pain and performance on cognitive tasks over the adult life span. Scandinavian Journal of Psychology, 47, 349-359.

Söderlund, H., Nilsson, L.-G., Berger, K., Breteler, M.M., de Ridder, M., Dufouil, C., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. (2006). Cerebral changes on MRI and cognitive function: The CASCADE Study. Neurobiology of Aging, 27, 16-23.

Wahlin, Å., MacDonald, S.W.S., de Frias, C.M., Nilsson, L.-G., & Dixon, R.A. (2006). How health an biological age influences chronological age and sex differences in cognitive aging: Moderating, mediating, or both? Psychology and Aging, 21, 318-332.

Yonker, J.E., Adolfsson, R., Eriksson, E., Hellstrand, M., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Hormone replacement therapy improves episodic memory performance in healthy postmenopausal women. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 13, 291-307.

Yonker, J.E., Eriksson, E., Nilsson, L.-G., & Herlitz, A. (2006). Negative effects of testosterone on visuospatial ability in 35 to 80 year old men. Cortex, 42 376-386.

Annerbrink, K., de Frias, C.M., Westberg, L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2005). Catechol O-metyltransferase Val158Met polymorphism is associated with cognitive performance in nondemented adults. Nordic Journal of Psychiatry, 59, 405-405.

Bergdahl, J., Larsson, A., Nilsson, L.-G., Riklund Åhlström, K., & Nyberg, L. (2005). Treatment of chronic stress in employees: Subjective, cognitive, and neural correlates. Scandinavian Journal of Psychology, 46, 395-402.

de Frias, C.M., Annerbrink, K., Westberg, L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2005). Catechol O-Methyltransferase Val155Met polymorphism is associated with Cognitive performance in nondemented adults. Journal of Cognitive Neuroscience, 17, 1018-1025.

Lövdén, M., Bergman, L., Adolfsson, R., Lindenberger, U., & Nilsson, L.-G. (2005). Studying individual aging in an interindividual context: Typical paths of age-related, dementia-related, and mortality-related cognitive development in old age. Psychology and Aging, 20, 303-316.

Nilsson, L.-G. (2005). Nilsson, L.-G. (2005). Aging and brain degeneration. European Neuropsycho-pharmacology, 15, S101-S101., 15, S101-S101.

Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Berger, K., Breteler, M., de Ridder, M., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampoli, S., Hofman, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Launer, L. J. (2005). Cognitive test battery of CASCADE: Tasks and data. Aging, Neuropsychology and Cognition, 12, 32-56.

Persson, J., Bringlöv, E., Nilsson L.-G., & Nyberg, L. (2005). Herbal extracts and memory enhancement: Response to Scholey et al. Psychopharmacology, 179, 708-709.

Rademakers, R., Sleegers, K., Theuns, J., Van der Broeck, M., Kacem, S.B., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., van Duin, C.M., Van Broeckhoven, C., & Cruts, M. (2005). Association of cyclin-dependent kinase 5 and neuronal activators p35 and p39 complex in early-onset Alzheimer's disease. Nerobiology of Aging, 26, 1145-1151.

Rönnlund, M., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2005). Stability, growth, and decline in adult life-span development of declarative memory: Cross-sectional and longitudinal data from a population-based sample. Psychology and Aging, 20, 3-18.

Yonker, J.E., Nilsson, L.-G., Herlitz, A., & Anthenelli, R. (2005). Sex differences in episodic memory as a function of alcohol consumption. Alcohol and Alcoholism, 40, 201-207.

Chotai, J., Smedh, K., Johansson, C., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2004). An epidemiological study on gender differences in self-reported seasonal changes in mood and behaviour in a general population of northern Sweden. Nordic Journal of Psychiatry, 58, 429-437.

Chotai, J., Smedh, K., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2004). A dual vulnerability hypothesis for seasonal depression is supported by the seasonal pattern assessment questionnaire in relation to the temperament and character inventory of personality in a general population. Journal of Affective Disorders, 82, 61-70.

de Frias, C. M., Annerbrink, K., Westberg. L., Eriksson, E., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2004). COMT gene polymorphism is associated with declarative memory in adulthood and old age. Behavior Genetics, 34, 533-539.

Dixon, R.A., Bäckman., L., & Nilsson, L.-G. (2004). New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press

Dixon, R.A., & Nilsson, L.-G. (2004). Don't fence us in: Probing the frontiers of cognitive aging. In R. A. Dixon, L. Bäckman, & L.-G. Nilsson (Eds.), New frontiers in cognitive aging, pp. 3-14. New York: Oxford University Press.

Larsson, M., Nilsson, L.-G., Olofsson, J., & Nordin, S. (2004). Demographic and cognitive predictors of cued odor identification - Evidence from a population-based study. Chemical Senses, 29, 547-554.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Wahlin, Å., Bäckman, L., Nyberg, L., & Nilsson, L.-G. (2004). The Extent of Stability and Change in Episodic and Semantic Memory in Old Age: Demographic Predictor of level and Change. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 59, P130-P134.

Maitland, S. B., Herlitz, A., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2004). Selective sex differences in declarative memory. Memory and Cognition, 32, 1160-1169.

Nilsson, L.-G. (2004). The genetic contribution to individual differences in memory function. International Journal of Psychology, 39, 33-33.

Nilsson, L.-G. (2004). Memory and genes- is there an association? In W. Östreng (Ed.), Synergies. Oslo: Centre for Advanced Study.

Nilsson, L.-G. (2004). Våra långtidsminnen. [Our long-term memories]. Tvärsnitt, 3, 22-26.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Nyberg, L., Small, B.,J., & Van Broeckhoven, C. (2004). Impairment of episodic memory and word fluency in carriers of the APOE-?4 allele. Behavior Genetics, 34, 654-654.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., de Frias, C., Molander. B., & Nyberg, L. (2004). Betula: A prospective cohort study on memory, health and aging. Aging, Neuropsychology and Cognition, 11, 134-1

Persson, J., Bringlöv, E., Nilsson L.-G., & Nyberg, L. (2004). The memory enhancing effects of ginseng and gingko biloba in healthy volunteers. Psychopharmacology, 172, 430-434.

Schmidt, R., Launer, L. J., Nilsson, L.-G, Pajak, A., Sans, S., Berger, K., Breteler, M. M., de Ridder, M., Dufoil, C., Giampaoli, S., & Hofman, A. (2004). MRI of the brain in diabetes mellitus: the cardiovascular determinants of dementia (CASCADE) study. Diabetes, 53, 687-692.

Sundström, A, Marklund, P, Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2004). ApoE influences on neuropsychological function after mild head injury: Within-person comparisons. Neurology, 62, 1963-1966.

Söderlund, H., Nyberg, L., Nilsson, L.-G., & Launer, L. J. (2004). Cerebral atrophy as predictor of cognitive performance in healthy Swedish adults from the Betula prospective cohort study of aging, memory and health. Acta Neurologica Scandinavica, 109, 398-406.

van Dijk, E.J., Breteler, M.M.B., Schmidt, R., Berger, K., Nilsson, L.-G., Ouderk, M., Pajak, A., Sans, S., de Ridder, M., Dufoil, C., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Launer, L.J., & Hofman, A. (2004). The association between blood pressure, hypertension and cerebral white matter lesions: The CASCADE Study. Hypertension, 44, 625-630.

Yonker, J.E., Liu, W., Nilsson, L.-G., & Anthenelli, R.M. (2004). Influence of alcohol consumption on cognitive performance in age-and education-matched women. Alcoholism Clinical and Experimental Research, 28, 148A.

von Essen, J.D., & Nilsson, L.-G. (2003). Memory effects of motor activation in subject performed tasks and sign language. Psychological Bulletin & Review, 10, 445-449.

Hill, R. D., Nilsson, L.-G., Nyberg, L., & Bäckman, L. (2003). Cigarette smoking as a predictor of cognitive performance in healthy Swedish adults from the Betula prospective cohort study of aging, memory and health. Age and Aging, 32, 1-4.

Johansson, C., Willeit, M., Levitan, R., Partonen, T., Smedh, C., Praschak-Rieder, N., Neumeister, A., Masellis, M., Basile, V., Zill, P., Bondy, B., Paunio, T., Kasper, S., Van Broeckhoven, C., Nilsson, L.-G., Lam, R., Schalling, M., & Adolfsson, R. (2003). The serotonin transporter promoter repeat length polymorphism, seasonal affective disorder and seasonality. Psychological Medicine, 33, 785-792.

Karlsson, T., Johansson, I., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Dubuc, S. (2003). Recognition memory in Alzheimer's disease. A demonstration of a remarkable memory capacity in Alzheimer's disease. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders, 15, 6-9.

Larsson, M., Lövdén, M., & Nilsson L.-G. (2003). Sex differences in recollective experience for olfactory and verbal information. Acta Psychologica, 112, 89-103.

Larsson, M., Nyberg, L., Bäckman, L., Nilsson, L.-G. (2003). Effects on episodic memory of stimulus richness, intention to learn, and extra-study repetition: Similar profiles across the adult life span. Journal of Adult Development, 10, 67-73.

Melke, J., Westberg, L., Nilsson, S., Landén, M., Söderström, H., Baghaei, F., Rosmond, R., Holm, G., Björntorp, P., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Eriksson. E., (2003). A polymorphism in the serotonin receptor 3A (HTR3A) gene and its association with harm avoidance in women. Archives of General Psychiatry, 60, 1017-1023.

Nilsson, L.-G., Van Broeckhoven. C., & Adolfsson, R. (2001). Genetic Contributions to Individual Differences in Memory Performance. European Psychologist, 6, 264-271.

Nilsson, L.-G. (2003). Memory function in normal aging. Acta Neurologica Scandinavica, 107, 7-13.

Nyberg, L., Maitland, S.B., Rönnlund, M., Bäckman, L., Dixon, R., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2003). Selective adult age differences in an age-invariant multi-factor model of declarative memory. Psychology & Aging, 18, 149-160.

Rönnlund, M., Nyberg, L., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (2003). Recall of subject-performed tasks, verbal tasks, and cognitive activities across the adult life span: Parallel age-related deficits. Aging, Neuropsychology and Cognition, 10, 182-201.

Söderlund, H., Nyberg, L., Adolfsson, R., Nilsson, L.-G., & Launer, L. (2003). High prevalence of white-matter hyperintensities in normal aging: Relation to blood pressure and cognition. Cortex, 39, 1093-1105.

Yonker, J., Eriksson, E., Nilsson, L.-G. & Herlitz, A. (2003). Sex differences in episodic memory: Minimal influence of estradiol. Brain and Cognition, 52, 231-238.

Berger, K., Launer, L., Hofman, A., Breteler, M., Nilsson, L.-G., Söderlund, H., Schmidt, R., Giampoli, S., Sans, S., Fuhrer, R., Dufoil, C., & Pajak, A. (2002). The association between white matter lesions and cognitive function in a pooled analysis of European, population studies in the Cascade project. Neurobiology of Aging, 23, 443-443.

Van Gestel, S., Forsgren, T., Claes, S., Del-Avero, J., van Duijn, C. M., Sluijs, S., Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., & Van Broeckhoven, C. (2002). Epistatic effect of genes from the dopamine and serotonine systems on the temperament traits of novelty seeking and harm avoidance. Molecular Psychiatry, 7, 448-450.

Karlsson, T., Börjesson, A., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2002). Successive memory test performance and priming in Alzheimer's disease. Evidence from the word-fragment completion task. Cortex, 38, 341-355.

Nilsson, L.-G., Nyberg, L., & Bäckman, L. (2002). Genetic variation in memory functioning. Neuroscience and Biobehavioral Review, 26, 841-848.

Lövdén, M., Rönnlund, M., & Nilsson, L.-G. (2002). Remembering and knowing in adulthood: Effects of enacted encoding and relations to processing speed. Aging, Neuropsychology and Cognition, 9, 184-200.

Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Cruts, M, Edvardsson, H., Nyberg, L., Van Broeckhoven, C., Adolfsson, R. (2002). Memory development in adulthood and old age: The Betula prospective cohort study. In P. Graf & N. Ohta (Eds.), Lifespan Development of Human Memory. Philadelphia: The MIT Press

Nilsson, L.-G. (2002). The role of genetics in understanding memory. In C. Von Euler & E. Hjelmquist (Eds.), Dyslexia and literacy: A tribute to Ingvar Lundberg, pp.192-205. London: Whurr Publishers.

Nyberg, L., Persson, J., & Nilsson, L.-G. (2002). Individual differences in memory enhancement by encoding enactment: Relationships to adult age and biological factors. Neuroscience and Biobehavioral Review, 26, 835-839.

Schalling, M., Johansson, C., Willeit, M., Smedh, C., Ekholm, J., Paunio, T., Lichterman, D., Praschak-Rieder, N., neumeister, A., Nilsson, L.-G., Kasper, S., Peltonen, L., Levitan, R., Del Favero, J., masellis, M., Basile, V., Zill, P., Bondy, B., Van Broeckhoven, C., Lam, R., Adolfsson, R., & Partonen, T. (2002). Circadian clock related polymorphisms and the serotonin transporter promoter in seasonal affective disorder and seasonality. American Journal of medical Genetics, 114, 727-728.

Sundström, A., Nilsson, L.-G., & Nyberg, L. (2002). Cognitive performance before and after mild head injury. Journal of cognitive neuroscience, B77 (suppl s), 60-60.

Wahlin, Å., Bäckman, L., Hultdin, J., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2002). Reference values of serum levels of vitamin B12 and folic acid in a populationbased sample of adults between 35 and 80 years of age. Journal of Public Health and Nutrition, 5, 505-511.

Chotai, J., Forsgren, T., Nilsson, L.-G., & Adolfsson, R. (2001). Season of birth variation in the temperament and character inventory of personality in a general population. Neuropsychobiology, 44, 19-26.

Ericsson, K., Winblad, B., & Nilsson, L.-G. (2001). Human-figure-drawing and memory functioning across the adult life span. Archives of Gerontology and Geriatrics, 32, 151-166.

Maitland, S.B., Nyberg L., Herlitz A., Bäckman, L., & Nilsson L.-G. (2001). The structure of declarative memory: Sex differences and measurement equivalence in the Betula Study. The Gerontologist, 41, 223-224.

Nilsson, L.-G., & Söderlund, H. (2001). Aging, cognition, and health. In M. Naveh-Benjamin, M. Moscovitch, & H.L. Roediger, III (Eds.), Perspectives on human memory and cognitive aging: Essays in honor of Fergus Craik, pp. 253-264. London: Psychology Press.

Rönnlund, M., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2001). Adult Age Differences in Tower of Hanoi Performance: Influence from Demographic and Cognitive Variables. Aging, Neuropsychology, and Cognition, 8, 269-283.

Hultdin, J., Wahlin, Å., Bäckman, L., Edvardsson, H., Adolfsson, R., & Nilsson, L.-G. (2000). Vitamin B12, folate and homocysteine as markers of cognitive defects: The Betula project. International Journal of Psychology, 35, 366.

Launer, L., Oudkerk, M., Nilsson, L.-G., Alperovitch, A., Berger, K., Breteler, M.M.B., Fuhrer, R., Giampaoli, S., Nissinen, A., Pajak, A., Sans, S., Schmidt, R., & Hofman, A. (2000). CASCADE: A European collaborative study on vascular determinants of brain lesion: Study design and objectives. Neuroepidemiology, 19, 113-120.

Lövdén, M., Rönnlund, M., Söderlund, H., Persson, J., Hasnoot, A., & Nilsson, L.-G. (2000). Cross-sectional and longitudinal patterns in explicit and implicit memory: Evidence from the Betula Study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Maitland, S., Bäckman, L., Dixon, R., Hultsch, D., Nilsson, L.-G., & Wahlin, Å. (2000). Health-gender relationships: Tests of equivalence across cultures. International Journal of Psychology, 35, 367.

Molander, B., Andersson, R., Forsgren, L., Hilmgren, S., Marklund, P., & Nilsson, L.-G. (2000). Subjective health as a function of age and time of measurement. International Journal of Psychology, 35, 367.

Nilsson, L.-G. (2000). Can genes teach us anything about memory? In E. Tulving (Ed.), Memory, consciousness, and the brain: The Tallinn conference, pp. 28-37. Philadelphia: Psychology Press.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Edvardsson, H., Nyberg, L., & Van Broeckhoven, C. (2000).The roles of apolipoproteinE and memory as predictors for dementia in a nondemented population: The Betula study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Molander, B., Nyberg, L., Smedberg-Åman, G, Widing, M., Söderlund, A. -L., Säfström, B., & Norin, E. (2000). The Betula study: Objectives, Assessment, and Design. International Journal of Psychology, 35, 234.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bäckman, L., Cruts, M., Edvardsson, H, Nyberg, L., & Van Broeckhoven, C. (2000). Normal memory development and the role of apolipoproteinE: The Betula study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Nilsson, L.-G., Nyberg, L., Klingberg, T., Åberg, C., Persson, J., & Roland, P. (2000). Activity in motor areas while remembering action events. NeuroReport, 11, 2199-2201.

Nyberg., L., Maitland, S., Rönnlund, M., Bäckman, L., Dixon, R., Wahlin, Å., & Nilsson, L.-G. (2000). The structure of declarative memory: Competing theoretical models and measurement equivalence. International Journal of Psychology, 35, 365.

Rönnlund, M., Bäckman, L., Nyberg, L., Lövdén, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Five-year changes in recall across levels of support: Parallel age-related deficits. International Journal of Psychology, 35, 366.

Rönnlund, M., Lövdén, M., Ljungberg, J., Nordin, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Adult age differences in Tower of Hanoi performance: Evidence from the Betula prospective cohort study. International Journal of Psychology, 35, 366.

Söderfjell, S., Molander, B., Barnekow-Bergkvist, M., Lyskov, E., Johansson, H., & Nilsson, L.-G. (2000). Aging, stress, and musculosceletal problems. International Journal of Psychology, 35, 367.

Söderlund, H., Nyberg, L., Smedberg-Åman, G., Sundbaum-Åström, M., Sundström, I. -M., Widing, M., & Nilsson, L.-G. (2000). Effects of white matter lesions on cognition: Swedish CASCADE data. International Journal of Psychology, 35, 367.

Yonker, J., Nilsson, L.-G., Staaf, E., & Herlitz, A. (2000). Estradiol does not contribute significantly to episodic memory differences in men and women. International Journal of Psychology, 35, 368.

Nilsson, L.-G., Adolfsson, R., Bucht, G., Bäckman, L., & Winblad, B. (1992). Betula: En prospektiv undersökning om minnesfunktion och hälsa. Socialmedicinsk Tidskrift, 69, 193-198.

Nilsson, L.-G., Winblad, B., Adolfsson, R., Bucht, G., & Bäckman, L. (1992). Åldrande, minne och demens: Preliminära resultat från en prospektiv studie. Ingår i B. Pernow (Red.), Åldrande och åldersrelaterade sjukdomar. Stockholm: Gidlunds förlag.

Nilsson, L.-G. (1993). Memory functions across the adult life span. Acta Psychologica Fennica, 8, 39-52.

Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (1996). Semantic memory functioning across the adult life span. European Psychologist, 1, 27-33.

Erngrund, K., Mäntylä, T., & Rönnlund, M. (1996). Acting or listening: Adult age differences in source recall of enacted and nonenacted statements. Journal of Adult Development, 3, 217-232

Erngrund, K., Nilsson, L.-G., & Mäntyla, T. (1996). Adult age differences in source memory: A population based study. Journal of Gerontology: Psychological Scieneces, 51B, P335-P345.

Nilsson, L.-G. (1996). Memory and health. In T. Niit & A. Baltin (Eds.), Identity, freedom, values and memory, pp. 49-68. Tallinn: Union of Estonian Psychologists.

Nilsson, L.-G., Sikström, C., Adolfsson, R., Erngrund, K., Nylander, P.-O., Beckman, L. (1996). Genetic markers with high versus low scoring on episodic memory tasks. Behavior Genetics, 26, 555-562.

Nyberg, L., Bäckman, L., Erngrund, K., Olofsson, U., & Nilsson, L.-G. (1996). Age differences in episodic memory, semantic memory, and priming: Relationships to biological, demographic, and psychometric variables. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 51B, P234-240.

Han, B., & Nilsson, L.-G. (1997). A prospective cohort longitudinal research on memory, health and aging. Introduction of Betula project in Sweden. Psychological Science (China), 20, 272-273.

Herlitz, A., Bäckman, L., & Nilsson, L.-G. (1997). Gender differences in episodic memory. Memory & Cognition, 25, 801-811.

Mäntylä, T., & Nilsson, L.-G. (1997). Remembering to remember in adulthood: A population-based study on aging and prospective memory, manuscript. Aging, Neuropsychology, & Cognition, 4, 81-92.

Nilsson, L.-G., Bäckman, L., Nyberg, L., Erngrund, K., Adolfsson, R., Bucht, G., Karlsson, S., Widing, G., & Wilblad, B. (1997). The Betula prospective cohort study: Memory, health, and aging. Aging, Neuropsychology and Cognition, 4, 1-32.

Nyberg, L., Nilsson, L.-G., Olofsson, U., & Bäckman, L. (1997). Aging and attentional capacity: Memory retrieval is more demanding for older than for younger adults. Experimental Aging Research, 23, 137-143.

Brändström, S., Schlette, P., Przybeck, T.R., Sigvardsson, S., Nilsson, L.-G., Cloninger, C.R., Nylander, P.-O., & Adolfsson, R. (1998). Swedish normative data on personality using the Temperament and Character Inventory (TCI). Comprehensive Psychiatry, 39, 122-128.

Van Gestel, S., Forsgren, T., Verheyen, G., Lundberg, M., Nilsson, L.-G., Van Broeckhoven, C., Raeymaekers, P., & Adolfsson, R. (2002). The use of extremely high and low scoring individuals on temperament scales in genetic analyses: A power calculation. American Journal of Medical Genetics, 81, 487-487.

Markowitsch, H.J., & Nilsson, L.-G. (1999). Memory and brain: Unresolved issues. In L.-G. Nilsson & H.J. Markowitsch (Eds.), Cognitive neuroscience of memory, pp.271-276. Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.

Nilsson, L.-G. (1999). Is cognitive functioning mediaded by health and life-style variables? Psicologia Italiana, 123, 23-25.

Nyberg, L., Boraxbekk, C.-J., Eriksson Sörman, D., Hansson, P., Herlitz, A., Kauppi, K., Ljungberg, J. K., Lövheim, H., Lundquist, A., Nordin Adolfsson, A., Oudin, A., Pudas, S., Rönnlund, M., Stiernstedt, M., Sundström, A., & Adolfsson, R. (2020). Biological and environmental predictors of heterogeneity in neurocognitive ageing: Evidence from Betula and other longitudinal studies. Ageing Research Reviews, 64, Article 101184. https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101184
DOI: https://doi.org/10.1016/j.arr.2020.101184
URN: urn:nbn:se:umu:diva-176224

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.