SAMBAH – Statisk akustisk monitorering av tumlare i Östersjön: Månadsvisa oceanografiska variabler

SND-ID: ecds0192-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5879/dmx9-z634

This data description and associated data have been migrated from the ECDS portal to SND's research data catalogue. The level of documentation may therefore differ from other data descriptions in the catalogue. For more information about the migration of data from ECDS to SND click here.

Citering

Skapare/primärforskare

Ida Carlén - AquaBiota Water Research

Beskrivning

SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera

... Visa mer..
SAMBAH har undersökt Östersjöns population av Vanlig tumlare (Phocoena phocoena). Populationen är liten och har minskat drastiskt under de senaste årtiondena. Arten är upptagen i bilaga II och IV i the EC Habitats Directive samt i de nationella rödlisteförteckningarna i flera medlemsstater. När SAMBAH startade behövde bevarandestatusen för arten, i kombination med en tydligare definierad hotbild, förbättrade metoder för insamling av data om beståndets storlek och fördelning samt fluktuationer över tid. Det övergripande målet med projektet har varit att ta fram en metod för bästa praxis för detta ändamål och att tillhandahålla data för en tillförlitlig bedömning av artens utbredning och föredragna livsmiljöer. Detta skulle möjliggöra en lämplig beteckning av SCI för arten inom Natura 2000-nätverket liksom genomförandet av andra relevanta mildrande åtgärder. Projektområdet omfattar vatten mellan 5-80 meter djup i Östersjön.

Mål 1 för SAMBAH har varit att estimera täthet, producera distributionskartor och uppskatta mängden av tumlare i projektområdet.

Mål 2 för SAMBAH har varit att identifiera hotspots, habitatpreferenser och områden med större risk för konflikter med antropogena aktiviteter i Östersjön.

Mål 3 för SAMBAH har varit att öka kunskapen om Östersjöns tumlare bland bl.a. beslutsfattare, användare av de marina miljöerna och allmänheten i EU:s medlemsstater som gränsar till Östersjön.

Mål 4 för SAMBAH har varit att ta fram förslag på metoder för kostnadseffektiv storskalig övervakning av tumlare i Östersjön.

Syfte:

SAMBAH - Static Acoustic Monitoring of the Baltic Sea Harbour Porpoise - är ett internationellt projekt som involverat alla EU-länder runt Östersjön, med det yttersta målet att säkra beståndet av Östersjöns tumlare. Projektet pågick under perioden 2010-2015.

Oceanografiska variabler som används kovariater för den spatiala fördelningsmodellen i SAMBAH-projektet. Data består av månadsvisa derivat från en oceanografisk modell. Området som omfattas är HELCOM-området i Östersjön, dvs. från Bottenviken till Kattegatt.
Kvalitetsinformation:
Begränsad användningsgrad eftersom värdena är månadsvisa aggregerade värden (medelvärden, standardavvikelser). Kvalitetskontrollerad data (intervall kontroller, konsekvenskontroller). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Beståndet av Vanlig tumlare i Östersjön

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2011-04-01 – 2013-07-31

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Östersjön

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Final Report Covering the project activities from 01/01/2010 to 30/09/2015
Läs fulltext

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2017-08-29
Senast uppdaterad: 2018-11-15