Gårdsstorlek och biosäkerhetsåtgärder associerade med Strongylus vulgaris-infektion hos hästar

SND-ID: 2024-70. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/jcmx-cm10

Citering

Skapare/primärforskare

Ylva Hedberg Alm - Sveriges lantbruksuniversitet, Universitetsdjursjukhuset orcid

Eva Tydén - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens biovetenskaper orcid

Frida Martin - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för Husdjurens biovetenskaper orcid

Jessica Lernå - Distriktsveterinärerna

Peter Halvarsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för husdjurens biovetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för husdjurens biovetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.abh.2024.IÄ-6

Beskrivning

Datamaterialet innehåller rådata från en enkätstudie som syftar till att undersöka förekomst och riskfaktorer assoccierade med infektion av stora blodmasken. Datat innehåller också en en fil med postnummer över var den svarande bor samt postnumrets GPS-koordinater. Postnummerdatat har separerats från övriga data och har behandlats separat från enkätens rådata.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Data är inhämtat från hästägare via en öppen enkätundersökning.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Undersökningen genomfördes med hjälp av en internetbaserad plattform som heter Netigate. Undersökningen distribuerades via specifika hästinriktade webbplatser och sociala mediekanaler mellan 21 maj och 1 september 2022. Målgruppen bestod av ägare eller förvaltare av svenska hästlokaler. Frågeformuläret bestod i första hand av slutna frågor med förutbestämda svarsval, med några frågor kopplade av grenlogik. Före distributionen utvärderades en testversion av frågeformuläret av individer med professionell hästbakgrund.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-05-21 – 2022-09-01

Variabler

28

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

51%

1392 personer öppnade enkätlänken, varav 716 svarade på kontrollfrågan som skulle ingå i undersökningen. 706 angav ett rimligt postnummer.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Undersökningen genomfördes med hjälp av en internetbaserad plattform som heter Netigate. Undersökningen distribuerades via specifika hästinriktade webbplatser och sociala mediekanaler mellan 21 maj och 1 september 2022. Målgruppen bestod av ägare eller förvaltare av svenska hästlokaler. Frågeformuläret bestod i första hand av slutna frågor med förutbestämda svarsval, med några frågor kopplade av grenlogik. Före distributionen utvärderades en testversion av frågeformuläret av individer med professionell hästbakgrund.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2022-05-21 – 2022-09-01
  • Datainsamlare: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för husdjurens biovetenskaper

Finansiering

  • Finansiär: Stiftelsen Hästforskning rorId
  • Diarienummer hos finansiär: H-15-47-097
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Ylva Hedberg Alm, Eva Tyden, Frida Martin, et al. Farm size and biosecurity measures associated with Strongylus vulgaris infection in horses. Authorea. April 25, 2024.
DOI: https://doi.org/10.22541/au.171404292.27052166/v1

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-05-21