Åloppe mänskliga kvarlevor

SND-ID: 2024-6. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/4av5-kt46

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Gummesson - Stockholms universitet, Osteoarkeologiska forskningalaboriatoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Osteoarkeologiska forskningalaboriatoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur rorId

Beskrivning

Osteoarkeologisk analys av mänskliga lämningar från den neolitiska lokalen Åloppe, Norrskog. Materialet har analyserats i två omgångar, dels i samband med att fauna materialet analyserades (se Gummesson 2008) och dels separat där även material som inte haft kontextinformation ingått. Materialet har analyserats vid osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och dess referenssamlingar har använts. Databasen är utformad på svenska och latin.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Urvalsmetod

Materialet har analyserats i samband med de övriga osteoarkeologiska analyserna från lokalen (Gummesson 2008, Gummesson 2024) men även fyndpåsar som inte ingått i dessa analyser har gåtts igenom okulärt för att eventuellt identifiera mänskligt ben.

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum – Senneolitikum

3500 f.v.t. – 2300 f.v.t.

Variabler

22

Antal individer/objekt

150

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Osteoarkeologisk analys
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2010
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala län, Uppland, Nysätra socken

Geografisk beskrivning: Åloppe, Norrskog

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Osteoarkeologiska forskningalaboriatoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Finansiering 1

  • Finansiär: Berit Wallenbergs Stiftelsen
  • Diarienummer hos finansiär: BWS 2008.0077
  • Projektnamn på ansökan: Rumslig spridning av animalosteologiskt material på Åloppe, Norrskog

Finansiering 2

  • Finansiär: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Gummesson, S. 2024. Depositional patterns at Åloppe, Norrskog- an attempt to contextualize taphonomy on a 20th century excavation. [Manuskript inlämnat för publicering]. Institutionen för arkeologi och antikens kultur, Stockholms universitet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-01-12