Åloppe faunarester

SND-ID: 2024-4. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/ahsr-7231

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Gummesson - Stockholms universitet, Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet (OFL), Institutionen för arkeologi och antikens kultur orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur rorId

Beskrivning

Databas över animalosteologiska analyser av material från den neolitiska lokalen Åloppe, Norrskog, Uppland, Sverige.
För mer specifik information om innehåll och analys, se Beskrivning av urval (i avsnittet Insamling och metod) och README-filen i Dokumentation.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Urvalsmetod

Materialet har analyserats i två omgångar, den första analysen i samband med arbete för masteruppsats i osteoarkeologi (Gummesson 2008). Den andra analysen gjordes inom projektet ”Rumslig spridning av animalosteologiskt material på Åloppe, Norrskog.” Inom projektet utfördes en rumslig och anatomisk analys av 17 utvalda områden inom huvudschaktet för utgrävningarna (Almgren 1906, Lindquist 1916). Endast däggdjursmaterialet har analyserats och inga fågel- eller fiskben ingår i analysen. Lämningar av möss och sorkar har ej behandlats då dessa ej med säkerhet kan knytas till kulturlagrets bildande. Materialet har analyserats vid osteoarkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet och dess referenssamlingar har använts. Databasen är utformad på svenska och latin.

Tidsperiod(er) som undersökts

Mellanneolitikum – Senneolitikum

3500 f.v.t. – 2300 f.v.t.

Variabler

22

Antal individer/objekt

6711

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk undersökning

Arkeologisk lämningstyp

Boplats

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Övrigt
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Osteoarkeologisk (morfologisk) analys av djurben
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2007 – 2010
  • Datakälla: Fysiska föremål
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Uppsala län, Uppland, Nysätra socken

Geografisk beskrivning: Åloppe, Norrskog

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Osteoarkeologiska forskningslaboratoriet, Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Finansiering 1

  • Finansiär: Berit Wallenbergs stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: BWS 2008.0077
  • Projektnamn på ansökan: Rumslig spridning av animalosteologiskt material på Åloppe, Norrskog

Finansiering 2

  • Finansiär: Helge Ax:son Johnsons stiftelse
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Zoologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Gummesson, S. 2024. Depositional patterns at Åloppe, Norrskog- an attempt to contextualize taphonomy on a 20th century excavation. [Manuskript inlämnat för publicering]. Institutionen för arkeologi och antiken kultur, Stockholms universitet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-01-12
Senast uppdaterad: 2024-01-12