CAPTURE enkät om skapande och användning av arkeologisk data

SND-ID: 2024-429. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/fynk-v641

Citering

Skapare/primärforskare

Isto Huvila - Uppsala universitet, Institutionen för ABM orcid

Olle Sköld - Uppsala universitet, Institutionen för ABM orcid

Lisa Andersson - Uppsala universitet, Institutionen för ABM orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet - Institutionen för ABM rorId

Diarienummer hos huvudman

ABM 2018/9

Beskrivning

En onlineundersökning riktad till individer som, enligt dem själva, tidigare hade använt och/eller skapat, samlat in eller deponerat arkeologiska data (förstått brett, från digitala data till fyndsamlingar) användes för att samla in åsikter om vilken information användarna anser att de behöver veta om data för att använda dem effektivt, och vad dataproducenter anser vara viktigt att veta om sina data.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Individer som, enligt dem själva, tidigare hade använt och/eller skapat, samlat in eller deponerat arkeologiska data (förstått brett, från digitala data till fyndsamlingar)

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Undersökningen riktades till respondenter som angav att de hade erfarenhet av dataanvändning respektive dataskapande. Deltagare i undersökningen rekryterades via relevanta arkeologirelaterade e-postlistor, sociala medier och personliga kontakter. De mer än 200 medlemmarna i COST Action ARKWORK (https://www.cost.eu/actions/CA15201/) som representerar 30 europeiska länder och icke-europeiska partner ombads att sprida undersökningen i sina respektive länder.

Variabler

118

Antal individer/objekt

90

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Bekvämlighetsurval, svrasfrekvensen omöjlig att definiera.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Webbenkät på SUNET Survey.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-02 – 2021-10
  • Datainsamlare: Uppsala universitet
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Omfattar alla kontinenter förutom Australien och Antarktis.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för ABM

Finansiering

  • Finansiär: European Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 818210
  • Projektnamn på ansökan: CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE)
  • Information om finansiering: This work has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme grant agreement No 818210 as a part of the project CApturing Paradata for documenTing data creation and Use for the REsearch of the future (CAPTURE).
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Vetenskap och teknologi (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biblioteks- och informationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Huvila, I., Andersson, L., Sköld, O., & Liu, Y.-H. (2024). Data makers’ and users’ views on useful paradata: priorities in documenting data creation, curation, manipulation and use in archaeology. Forthcoming in International Journal of Digital Curation.

Huvila, I., Andersson, L., & Sköld, O. (2024). Patterns in paradata preferences among the makers and reusers of archaeological data. Data and Information Management.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-07-05