Folkkyrkans nya ansikten

SND-ID: 2023-299. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/h11g-gq16

Citering

Skapare/primärforskare

Katarina Plank - Karlstads universitet orcid

Helene Egnell - Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap orcid

Linnea Lundgren - Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Karlstads universitet - Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

Kau dnr HS 2020/168

Beskrivning

Projektet baseras på etnografiskt fältarbete; efter en inledande netnografisk kartläggningsstudie av hemsidor har vi arbetat med observationer och intervjuer med människor som deltar i verksamheter arrangerade av kyrkliga församlingar.

Det material som analyseras inom projektet består av fältanteckningar, intervjuer, samtal och observationer med religiösa människor och med människor som befinner sig i religiösa miljöer för att utöva någon form av kroppslig praktik. Projektet har även genererat fotomaterial som dokumenterar religiös materiell kultur och aktiviteter som äger rum. Även material som finns tillgängligt i fält har insamlats, så som pamfletter, informationsmaterial och artefakter.

Forskningsprojektet använder sig även av arkivstudier, dokumentstudier och netnografiska kartläggningsstudier. Arkiv- och dokumentstudierna samlar in data om ärenden som hanterats av Domkapitlet i Stockholms stift, eller som behandlats av kyrkoråd och kyrkofullmäktigeförsamlingar.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

känsliga personuppgifter som rör religiös utövning och hälsa

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Datainsamling sker genom intervjuer med religiösa företrädare samt med deltagare och utövare av nya andliga praktiker. Intervjuerna kan äga rum via telefon, zoom, elektronisk kommunikation (epost) eller genom platsbesök.
De religiösa företrädarna är personer som representerar sina grupper genom sitt ämbete, anställning eller förtroendeuppdrag, och därigenom är officiella representanter för gruppen. Personlig information av känslig karaktär samlas in, eftersom vi är intresserade av att få en förståelse för hur de själva förhåller sig till och eventuellt utövar nya andliga praktiker. De religiösa företrädarna intervjuas även kring teologiska tolkningar, vilket kan innebära att de både reflekterar över officiella tolkningar och egna, personliga, tolkningar som rör nya andliga praktiker och hur de relaterar till kristen tradition, tro och utövning.
Utövarna är de som kommer till kyrkan för att delta i de olika aktiviteter som arrangeras där, och de har (troligtvis) inga officiella ämbeten eller förtroendeuppdrag. Utövarna intervjuas om sina personliga erfarenheter, tankar och tolkningar av de praktiker de deltar i. Vi är intresserade av att förstå vardaglig religiös praktik i relation till platser, aktiviteter, livshändelser och sociala relationer, och är därför intresserade av att få en inblick i utövarnas vardagliga liv. Personlig information av känslig karaktär samlas in som rör såväl religion som hälsa, och i viss utsträckning även etnicitet. Vi är även intresserade av personlig information som kön, ålder, utbildning, boende.
Vi arbetar med semistrukturerade intervjuer, där det finns en flexibilitet och lyhördhet inför de teman som lyfts fram av informanterna.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Den netnografiska studien undersökte vilka aktiviteter som ägde rum i kyrkorna i Stockholms stift utanför gudstjänster och konserter. Utifrån resultatet kunde vi se att ca 15 procent av aktiviteterna hade en holistisk karaktär, och var av fördjupat intresse för projektet. Vi har sedan fördjupat våra observationer av tre distinkta aktiviteter där kroppen används: stillsamma övningar som meditation; långsamma rörelser som yoga, qigong och tikva; samt mer intensiva rörelser som dans.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022-01-01 – 2023-12-31

Antal individer/objekt

50

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju

Datainsamling 3

  • Insamlingsmetod: Övrigt
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholms län

Geografisk beskrivning: Stockholms stift med tillhörande församlingar

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Medverkande

Linnea Lundgren - Marie Cederschiöld Högskola, Institutionen för civilsamhälle och religion

Helene Egnell - Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap orcid

Finansiering

  • Finansiär: Riksbankens Jubileumsfond
  • Diarienummer hos finansiär: RJ P20-0606
  • Projektnamn på ansökan: Folkkyrkans nya ansikten - levd religion, nya andliga praktiker och teologisk legitimitet

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr EPM 2021-05807-01

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Livslångt lärande/vidareutbildning (CESSDA Topic Classification)

Religionsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Religionshistoria (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan humaniora (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Samhälle och kultur (INSPIRE topic categories)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Religion och värderingar (CESSDA Topic Classification)

Social förändring (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Lundgren, L., Plank, K., & Egnell, H. (2023). Nya andliga praktiker i Svenska kyrkan – från exklusiva retreatmiljöer till kyrklig vardagspraktik. In Svensk teologisk kvartalskrift (Vol. 99, Issue 3, pp. 229–248). https://doi.org/10.51619/stk.v99i3.25383
URN: urn:nbn:se:kau:diva-97085
DOI: https://doi.org/10.51619/stk.v99i3.25383
SwePub: oai:DiVA.org:kau-97085

Plank, K., Lundgren, L., & Egnell, H. (2023). Meditation and Other New Spiritual Practices in the Church of Sweden. In Eastern Practices and Nordic Bodies (pp. 211–229). https://doi.org/10.1007/978-3-031-38118-8_10
URN: urn:nbn:se:kau:diva-97262
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-38118-8_10
SwePub: oai:DiVA.org:kau-97262

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2024-03-22