Human performance on a deductive reasoning task in the description logic ALE

SND-ID: 2023-292. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/5739-da47

Citering

Skapare/primärforskare

Tjeerd Fokkens - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Fredrik Engström - Göteborgs universitet, Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Logikgruppen, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori rorId

Beskrivning

Data från enkät som utvärderar den kognitiva modellen SHARP för mänskliga deduktiva resonemang. Se den engelskspråkiga katalogposten samt README.txt för utförlig information om studien och datasetet.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Människor relaterade till studieprogram i både logik och/eller datavetenskap i Sverige, Tyskland och Nederländerna som har viss erfarenhet i logik och deduktivt resonemang.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval: respondent-assisterat urval
Icke-sannolikhetsurval: tillgänglighetsurval
Universitetslärare som undervisade i logikkurser på svenska, tyska och nederländska universiteter kontaktades och frågades om de kan dela länken. Insamlingen var stängd efter 71 användbara (baserad på kriterium av minst 75% rätta) svar insamlades.

Tidsperiod(er) som undersökts

2023-06-01 – 2023-11-30

Variabler

108

Antal individer/objekt

84

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

Omöjligt att ange svarfrekvensen, eftersom storlek av kompletta populationen var okänd.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: webbaserat
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Onlineenkät med hjälp av LimeSurvey-plattformen. Både svar och svarstider registrerades.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2023-06-01 – 2023-11-30
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet
  • Instrument: LimeSurvey (Strukturerat frågeformulär) - Webbaserat enkätverktyg.
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Nederländerna, Tyskland

Geografisk beskrivning: Människor från svenska, tyska och nederländska universitet kontaktades för denna forskning.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Logikgruppen, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori

Finansiering

  • Finansiär: Karl Langenskiölds minnesfond
  • Diarienummer hos finansiär: KL2023-0010
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Algebra och logik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillämpad psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Engström, F., & Fokkens, J. T. (2023). Cognitively adequate complexity of reasoning in a description logic. In CEUR Workshop Proceedings, 3548. CAKR’23: The 2nd International Workshop on Cognitive Aspects of Knowledge Representation, September 4, 2023, Rhodes, Greece. https://ceur-ws.org/Vol-3548/paper6.pdf
URN: urn:nbn:de:0074-3548-5
SwePub: oai:gup.ub.gu.se/331156

Fokkens, J. T. (2023). Modelling the logical mind - Using the cognitive architecture ACT-R to model human symbolic reasoning in the description logic 𝒜ℒℰ [Licentiate thesis]. University of Gothenburg.
Handle: https://hdl.handle.net/2077/74797

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Licens

CC0 1.0

Versioner

Version 1. 2024-01-15

Version 1: 2024-01-15

DOI: https://doi.org/10.5878/5739-da47

Kontakter för frågor om data

Fredrik Engström

fredrik.engstrom@gu.se

Jelle Tjeerd Fokkens

tjeerd.fokkens@gu.se

Denna resurs har följande relationer

Publicerad: 2024-01-15