Cu- och Zn-halter i CaCl2-extrakt från spikade och förorenade jordar

SND-ID: 2023-276. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/va6j-r422

Tillhörande dokumentation

Ladda ner alla filer

Citering

Skapare/primärforskare

Charlotta Tiberg - Statens geotekniska institut, Avd Mark- och vattenmiljö orcid

Eric Smolders - Catholic University of Leuven, Leuven, Belgium, Division Soil and Water Management orcid

Mats Fröberg - Statens geotekniska institut, Avd Mark- och vattenmiljö

Jon Petter Gustafsson - Sveriges Lantbruks Universitet, Institutionen för mark och miljö orcid

Dan Berggren Kleja - Statens geotekniska institut, Avd Mark- och vattenmiljö orcid

Forskningshuvudman

Statens geotekniska institut - Avd. Mark- och vattenmiljö rorId

Diarienummer hos huvudman

1.1-1905-0355

Beskrivning

Datasetet innehåller kemiska analysresultat av elementkoncentrationer i CaCl2-extrakt av spikade jordar och förorenade jordar. Setet är en del av den data som ligger till grund för studien: Combining a Standardized Batch Test with the Biotic Ligand Model to Predict Copper and Zinc Ecotoxicity in Soils.

En uppsättning av 22 oförorenade jordar (jord 1-22 se Data SND BLMprojekt.xls) spikades med Cu2+ eller Zn2+-salter. En annan uppsättning jordar från fyra olika platser, valideringsjordarna (jord 23–26 se tabell Data SND BLMprojekt.xls), var förorenade. Alla jordar extraherades med 0,001 M CaCl2 i batchtester.
Jordprover (jord 1-22) inkuberades under 1 vecka vid 20°C vid en fukthalt motsvarande 70 % av fältkapaciteten (pF 2,0) före spikning. Oförorenade jordar (jord 23-26) spikades med 10, 30, 100, 300, 1000 och 3000 mg Cu  eller Zn kg−1 torr jord, med CuCl2 eller ZnCl2. Två jordar spikades med endast fem olika koncentrationer på grund av begränsade mängder tillgängligt jordmaterial, och två jordar spikades med en extra dos på 6000 mg kg−1 torrvikt. Totalt spikades 21 jordar med Cu och 17 jordar

... Visa mer..
Datasetet innehåller kemiska analysresultat av elementkoncentrationer i CaCl2-extrakt av spikade jordar och förorenade jordar. Setet är en del av den data som ligger till grund för studien: Combining a Standardized Batch Test with the Biotic Ligand Model to Predict Copper and Zinc Ecotoxicity in Soils.

En uppsättning av 22 oförorenade jordar (jord 1-22 se Data SND BLMprojekt.xls) spikades med Cu2+ eller Zn2+-salter. En annan uppsättning jordar från fyra olika platser, valideringsjordarna (jord 23–26 se tabell Data SND BLMprojekt.xls), var förorenade. Alla jordar extraherades med 0,001 M CaCl2 i batchtester.
Jordprover (jord 1-22) inkuberades under 1 vecka vid 20°C vid en fukthalt motsvarande 70 % av fältkapaciteten (pF 2,0) före spikning. Oförorenade jordar (jord 23-26) spikades med 10, 30, 100, 300, 1000 och 3000 mg Cu  eller Zn kg−1 torr jord, med CuCl2 eller ZnCl2. Två jordar spikades med endast fem olika koncentrationer på grund av begränsade mängder tillgängligt jordmaterial, och två jordar spikades med en extra dos på 6000 mg kg−1 torrvikt. Totalt spikades 21 jordar med Cu och 17 jordar med Zn. Slutligen tillsattes avjoniserat vatten till spikningslösningen för att justera markfukthalten till pF 2,0. Spikade jordar jämviktades därefter under 1 vecka vid 20°C före batchtestet. Spikningslösningar analyserades för att bekräfta de tillsatta doserna.

Jordproverna jämviktades med 0,001 M CaCl2 vid L/S 10 enligt ISO 21268-2. Prover (5 g torr vikt med 50 ml lösning) jämviktades under 24 ± 0,5 h i syratvättade polykarbonatflaskor vid 10 rpm i en end-over-end skakapparat och centri-fugerades sedan vid 4000 g i 15 min. pH mättes på en del av eluatet och resten filtrerades genom ett 0,45 µm filter innan analys av Cu, Zn, Ca, Na, K, Mg, Fe, Al och löst organiskt kol (DOC). Prover för elementaranalys surgjordes med 5 µL ml−1 suprapure HNO3 före analys med induktivt kopplad plasma (ICP) sektorfältmasspektrometri (Element1; Thermo Fisher) eller ICP atomemiss-ionsspektroskopi (ICP optisk emissionsspektrometer 725; Agilent). DOC bestämdes genom förbränning och infraröd detektering (Nicolet Fourier trans-form infrared; Thermo Fisher) efter försurning och avlägsnande av oorganiskt kol. Kemiska analyser utfördes vid laboratorier ackrediterade i enlighet med den internationella standarden ISO/IEC 17025 (ISO, 2005). Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2018 – 2022

Variabler

22

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Experiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod:
    Jordprover (jord 1-22) inkuberades under 1 vecka vid 20°C vid en fukthalt motsvarande 70 % av fältkapaciteten (pF 2,0) före spikning. Oförorenade jordar (jord 23-26) spikades med 10, 30, 100, 300, 1000 och 3000 mg Cu  eller Zn kg−1 torr jord, med CuCl2 eller ZnCl2. Två jordar spikades med endast fem olika koncentrationer på grund av begränsade mängder tillgängligt jordmaterial, och två jordar spikades med en extra dos på 6000 mg kg−1 torrvikt. Totalt spikades 21 jordar med Cu och 17 jordar med Zn. Slutligen tillsattes avjoniserat vatten till spikningslösningen för att justera markfukthalten till pF 2,0. Spikade jordar jämviktades därefter under 1 vecka vid 20°C före batchtestet. Spikningslösningar analyserades för att bekräfta de tillsatta doserna.

    Jordproverna jämviktades med 0,001 M CaCl2 vid L/S 10 enligt ISO 21268-2. Prover (5 g torr vikt med 50 ml lösning) jämviktades under 24 ± 0,5 h i syratvättade polykarbonatflaskor vid 10 rpm i en end-over-end skakapparat och centri-fugerades sedan vid 4000 g i 15 min. pH mättes på en del av eluatet och resten filtrerades genom ett 0,45 µm filter innan analys av Cu, Zn, Ca, Na, K, Mg, Fe, Al och löst organiskt kol (DOC) . Prover för elementaranalys surgjordes med 5 µL ml−1 suprapure HNO3 före analys med induktivt kopplad plasma (ICP) sektorfältmasspektrometri (Element1; Thermo Fisher) eller ICP atomemiss-ionsspektroskopi (ICP optisk emissionsspektrometer 725; Agilent). DOC bestämdes genom förbränning och infraröd detektering (Nicolet Fourier trans-form infrared; Thermo Fisher) efter försurning och avlägsnande av oorganiskt kol. Kemiska analyser utfördes vid laboratorier ackrediterade i enlighet med den internationella standarden ISO/IEC 17025 (ISO, 2005).
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018 – 2019
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europa

Geografisk beskrivning: Storbritannien, Belgien, Nederländerna, Sverige, Grekland, Frankrike, Spanien, Danmark

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Avd. Mark- och vattenmiljö

Övriga forskningshuvudmän

Finansiering 1

  • Finansiär: Statens geotekniska institut rorId

Finansiering 2

  • Finansiär: J. Gustaf Richert Stiftelse
  • Diarienummer hos finansiär: contract 2018-00436
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geokemi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Tiberg, C., Smolders, E., Fröberg, M., Gustafsson, J.P. and Kleja, D.B. (2022), Combining a Standardized Batch Test with the Biotic Ligand Model to Predict Copper and Zinc Ecotoxicity in Soils. Environ Toxicol Chem, 41: 1540-1554. https://doi.org/10.1002/etc.5326
DOI: https://doi.org/10.1002/etc.5326
SwePub: oai:slubar.slu.se:116820

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2024-01-25

Version 1: 2024-01-25

DOI: https://doi.org/10.5878/va6j-r422

Kontakt för frågor om data

Charlotta Tiberg

sgi@sgi.se

Publicerad: 2024-01-25