Web-scraped EMA guidelines and European Public Assessment Reports

SND-ID: 2023-254. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.57804/wa37-j878

Citering

Skapare/primärforskare

Gabriel Westman - Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper orcid

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Detta datapaket innehåller data och python-kod som ligger till grund för publikationen "A full-document analysis of the semantic relation between European Public Assessment Reports and EMA guidelines using a BERT language model" (Bergman et al, PLOS ONE 2023).

Databasen innehåller metadata och fulltext från 669 st EMA Scientific guidelines och 1024 EMA European Public Assessment Reports.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Uppgifter om upphov till bedömningar och studier

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Öppna regulatoriska data rörande läkemedelsprodukter

Studiedesign

Observationsstudie

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Alla EMA guidelines och European Public Assessment Reports (EPARs) från den beskrivna tidsperioden.

Tidsperiod(er) som undersökts

2008-01-01 – 2022-12-31

Antal individer/objekt

1693

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Europeiska unionen (EU)

Administrativ information
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Publicerad: 2023-11-27