Prokaryota planktons respiration, tillväxt och förekomst i Arktiska oceanen 2021

SND-ID: 2023-210. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/6qa4-cn46

Citering

Skapare/primärforskare

Johan Wikner - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Jarone Pinhassi - Linnéuniversitet, Biologi och miljö orcid

Ashish Verma - Umeå universitet, Ekologi, miljö och geovetenskap orcid

Dennis Amnebrink - Linnéuniversitetet, Biologi och miljövetenskap orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Ekologi, miljö och geovetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

SMK-1851

Beskrivning

Data setet utgörs av resultat från mätningar av prokaryota (Bakterier och Arkéer) planktons respiration, tillväxt och förekomst i Arktiska oceanens ytksikt (0-500 m) 2021. Data insamlades under expeditionen Synoptic Arctic Survey med den svenska forskningsisbrytaren Oden mellan 25 juli och 20 september 2021.
Prover insamlades främst med Niskin-flaskor på en rosett-hämtare utrustad med en CTD-sond. Några prover togs också i gränsskiktet mellan is och havsvatten med Ruttner hämtare efter att ett hål till vattenytan borrats.
Processhastigheter mättes ombord inom någon timme från provtagning i ett svalt laboratorium med en temperatur på 7 °C. Planktonrespiration mättes med syre-optoder i åtta samtidiga prover inkuberade vid in situ-temperatur. För PROMAC-projektet förfiltrerade samtliga prover med 1,2 µm filter för att specifikt mäta prokaryot respiration. Tillväxt hos det prokaryota samhället mättes med upptag av DNA-basen tymidin märkt med tritium inkuberade vid in situ-temperatur. Förekomst av prokaryoter mättes med epifluorescens-mikroskopi efter inmärkning med färgämnet akridinorange. Cellm

... Visa mer..
Data setet utgörs av resultat från mätningar av prokaryota (Bakterier och Arkéer) planktons respiration, tillväxt och förekomst i Arktiska oceanens ytksikt (0-500 m) 2021. Data insamlades under expeditionen Synoptic Arctic Survey med den svenska forskningsisbrytaren Oden mellan 25 juli och 20 september 2021.
Prover insamlades främst med Niskin-flaskor på en rosett-hämtare utrustad med en CTD-sond. Några prover togs också i gränsskiktet mellan is och havsvatten med Ruttner hämtare efter att ett hål till vattenytan borrats.
Processhastigheter mättes ombord inom någon timme från provtagning i ett svalt laboratorium med en temperatur på 7 °C. Planktonrespiration mättes med syre-optoder i åtta samtidiga prover inkuberade vid in situ-temperatur. För PROMAC-projektet förfiltrerade samtliga prover med 1,2 µm filter för att specifikt mäta prokaryot respiration. Tillväxt hos det prokaryota samhället mättes med upptag av DNA-basen tymidin märkt med tritium inkuberade vid in situ-temperatur. Förekomst av prokaryoter mättes med epifluorescens-mikroskopi efter inmärkning med färgämnet akridinorange. Cellmorfologi och -interaktioner studerades också via skannande elektronmikroskopi i prover konserverade med glutaraldehyd. I de filtrerade proverna bestämdes förekomsten av olika prokaryota taxa med sekvensning av 16S-RNA genen. Dessutom mättes uttryck av gener från isolerat mRNA. För metagenomik och transkriptomik från ofiltrerade prover hänvisas till OMICS-projektet från samma expedition.
Huvudprojekten (”SASIce24h” och ”SAS”) har som syfte att bidra med kunskap om prokaryota planktons respiration, tillväxthastighet och totalbiomassa i syfte att bättre förstå omsättningen av kol i Arktiska oceanen och regleringen av den. Resultaten från expeditionen ska ge underlag för jämförelse med liknande studier i framtiden för att följa klimatförändringar. Den rumsliga täckningen ska öka förståelsen av hur processerna varierar i olika delar av oceanen. Samtidiga mätningar i andra delar av andra länderav Arktiska oceanen ska bidra till en mer heltäckande bild. I projektet ”PROMAC” studeras underhållsrespirationen hos prokaryota plankton och vilka aktiviteter som ingår där. Temperaturkänsligheten hos planktonrespiration undersöks i projektet ”RespirationQ10”. Bestämning av konversionsfaktorn från tymidinupptag till celltillväxt utfördes i delprojektet ”TCF”. Om tillräcklig mängd av spårämnet tymidin tillsattes undersöktes i delprojektet ”Isotope dilution”. Resultaten ska börja publiceras under 2024. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2021-07-25 – 2021-09-20

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
 • Insamlingsmetod: Fältexperiment
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Vatteninsamling
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2021-07-25 – 2021-09-20
 • Datainsamlare: Umeå universitet
 • Instrument: Vattenhämtare - Vattenhämtare på rosetthållare
 • Prov: Vattenprov
  Vattenprov från Arktiska oceanen
 • Tidsupplösning: 1 dag
 • Rumslig upplösning: 60 kilometer
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Arktiska havet

Geografisk beskrivning: Expeditionen täckte Nansen och Amundsen bassängerna mellan Svalbard, Nordpolen och norra Grönland. See expeditionsrapporten från Synoptic Arctic Survey.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekologi, miljö och geovetenskap

Finansiering

 • Finansiär: Kempestiftelserna rorId
 • Diarienummer hos finansiär: SMK-1854
 • Projektnamn på ansökan: Morfologisk och genetisk anpassning hos Arktiska bakterier vid extremt låg tillväxt
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Klimatforskning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Mikrobiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ekologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Klimatologi och meteorologi (INSPIRE topic categories)

Kust och hav (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Publikationer
Publicerad: 2024-01-16