Data för: Identity in Court Decision-Making

SND-ID: 2023-207. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/27j7-8606

Citering

Skapare/primärforskare

Ulrika Ahrsjö - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Susan Niknami - Stockholms universitet, SOFI

Mårten Palme - Stockholms universitet, Nationalekonomiska institutionen

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Institutet för social forskning (SOFI) rorId

Beskrivning

Datan "ANP_lay_judge_data" består av en sammanställning av dokument från 15,456 domar gällande brottsmål i Stockholms Tingsrätt mellan åren 2000 och 2004. Dessa är insamlade från protokoll och domar lagrade i Tingsrättens arkiv, och rör alla brottsmål som avgjordes de aktuella åren. Dokumenten är fotograferade och sedan sammanställda till ett data set är varje observation är en person och brottsmål. Datan innehåller information om den tilltalade, domaren, nämndemännen och åklagaren i varje mål, utöver åtalspunkter och påföljder samt ytterligare information om rättegången. Alla variabler som rör personuppgifter är pseudonymiserade. Utlämning av datan (som .dta eller .csv) görs mot prövning, här tillhandahålls en utförlig beskrivning av metod samt en variabellista.

Datan är framtagen för ett forskningsprojekt om effekten av domares och andra juridiska beslutsfattares demografisks och socioekonomisks backgrund på domstolsutfall. Projektets första del undersöker huruvida likheter mellan tilltalade och nämndemän leder till mildare rättsutfall, s.k. identitetseffekter.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade person-id

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Tilltalade i brottsmål i Stockholms tingsrätt 2000-2004

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

2000-01-01 – 2004-12-31

Variabler

64

Antal individer/objekt

15456

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Transkription
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2015-06-01 – 2015-08-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Stockholm kommun

Geografisk beskrivning: Stockholms domsaga år 2000-2004.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutet för social forskning (SOFI)

Etikprövning

Stockholm - dnr 2013-247-31/5

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kriminalitet och rättstillämpning (CESSDA Topic Classification)

Nationalekonomi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ahrsjo, Ulrika, Susan Niknami and Mårten Palme. American Economic Journal: Economic Policy (Forthcoming).

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-10