Intervjuer till "Living with Paediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome (PANS) – a Qualitative Study of Children’s Experiences in Sweden"

SND-ID: 2023-197. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.58141/xbec-wq09

Citering

Skapare/primärforskare

Noam Ringer - Stockholms universitet, Specialpedagogiska institutionen orcid

Forskningshuvudman

Stockholms universitet - Specialpedagogiska institutionen rorId

Beskrivning

Transkribering av intervjuer på svenska där all personlig information som kan leda till identifiering har tagits bort. Sju textfiler numrerade från 1-7 med manuella transkriberingar av intervjuer med barn och ungdomar. Filerna är benämnda Intervju1.txt, Intervju2.txt etc., men numreringen är godtycklig och har ingen identifierande funktion.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Hälsodata

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Barn och ungdomar med PANS

Tidsdimension

Urvalsmetod

Icke-sannolikhetsurval
Rekryteringen av barn och ungdomar med diagnosen PANS skedde via annonsering på patientorganisationernas hemsidor och i väntrum på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar. Inklusionskriterier för deltagande var barn och ungdomar i åldrarna 10 till 18 år, med en formell diagnos av PANS. Deltagarna varierade i termer av barnets ålder vid tidpunkten för intervjun samt vid tidpunkten för diagnosen, symtomförloppet (dvs episodiskt eller kroniskt-statiskt), sjukdomens svårighetsgrad, behandlingsupplevelser och sociokulturell bakgrund. Deltagarna varierade också i vilken region av Sverige de bodde i, samt om de bodde på landsbygden eller i medelstora eller stora städer. Variationen i bostadsregionerna är relevant i det svenska sammanhanget, eftersom varje region har sin egen sjukvård.

Tidsperiod(er) som undersökts

2022 – 2022

Antal individer/objekt

7

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Datakälla: Kommunikation
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Specialpedagogiska institutionen

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2020-06554

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Noam Ringer, Carin Benjaminson & Hampus Bejnö (2023) Living with Paediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome (PANS) – a qualitative study of Children’s experiences in Sweden, Cogent Psychology, 10:1, DOI: 10.1080/23311908.2023.2259745
URN: urn:nbn:se:su:diva-221772
DOI: https://doi.org/10.1080/23311908.2023.2259745

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-10-11
Senast uppdaterad: 2023-10-19