Ageing in Women and Men: A Longitudinal Study of Gender Differences in Health Behaviour and Health among Elderly (GENDER) - IPT2: interview, kognitiv och fysisk funktion 1999-2001

SND-ID: 2022-46-3.

Ingår i samling hos SND: NEAR - National E-Infrastructure for Aging Research in Sweden

Åtkomst till data via

Kontakt

Deborah Finkel

deborah.finkel@ju.se

Skapare/primärforskare

Deborah Finkel - Jönköping University, Hälsohögskolan orcid

Forskningshuvudman

Jönköping University - Hälsohögskolan rorId

Beskrivning

Den longitudinella studien av könsskillnader i hälsobeteende och hälsa bland äldre (GENDER) är en studie av tvillingpar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 (Gold et al., 2002). Ett frågeformulär rörande hälsa- och hälsobeteenden skickades ut 1994 med svar från 1 210 tvillingar från 605 par där båda svarade. Medelåldern vid baslinjebedömningen var 74,43 år (SD 4,28) och alla var kaukasier.

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka könsskillnader i relation till hälsa och hälsobeteenden hos äldre.
• Frågor rörande subjektiv hälsa, vårdkonsumtion och beteenden, hälsoattityder, upplevd funktionsförmåga, personlighet, socialt nätverk samt formell och informell vård etc. finns tillgängliga.
• Data rörande handstyrka, blodtryck, muskelstyrka- och balans samt kognitiv funktionsförmåga finns tillgängliga.
• Information om blodvärden och gener finns även tillgängligt.

Studiereferens:
Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Scien

... Visa mer..
Den longitudinella studien av könsskillnader i hälsobeteende och hälsa bland äldre (GENDER) är en studie av tvillingpar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 (Gold et al., 2002). Ett frågeformulär rörande hälsa- och hälsobeteenden skickades ut 1994 med svar från 1 210 tvillingar från 605 par där båda svarade. Medelåldern vid baslinjebedömningen var 74,43 år (SD 4,28) och alla var kaukasier.

Huvudsyftet med denna studie var att undersöka könsskillnader i relation till hälsa och hälsobeteenden hos äldre.
• Frågor rörande subjektiv hälsa, vårdkonsumtion och beteenden, hälsoattityder, upplevd funktionsförmåga, personlighet, socialt nätverk samt formell och informell vård etc. finns tillgängliga.
• Data rörande handstyrka, blodtryck, muskelstyrka- och balans samt kognitiv funktionsförmåga finns tillgängliga.
• Information om blodvärden och gener finns även tillgängligt.

Studiereferens:
Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176.

Frågor om subjektiv hälsa, medicinkonsumtion och beteenden och attityder relaterade till hälsa, upplevd ADL-kapacitet, personlighet och sociala nätverk, formell och informell vård etc. finns tillgängliga. Vidare finns mått på greppstyrka, vitalkapacitet, blodtryck, ett antal övningar relaterade till muskelstyrka och balans samt kognitiva funktioner tillgängliga. Blodvärden och genotypning finns också. Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Ja

Data innehåller känsliga personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserade hälsodata

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Population

Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 och bosatta i Sverige 1994

Studiedesign

Observationsstudie

Kohortstudie

Kohortstudie: Prospektiv

Beskrivning av studiedesign

En grundläggande undersökning av 498 tvillingar (249 par) som var mellan 70 och 80 år genomfördes mellan år 1995 och 1997. Ytterligare två frågeformulär genomfördes med fyra års intervall. Slutligen skickades ett annat frågeformulär ut år 2007 till alla levande tvillingar som deltog i den första enkäten.

Urvalsmetod

Övrigt
Tvillingar av motsatt kön födda mellan 1906 och 1925 identifierades i Svenska tvillingregistret och uppmanades att delta i studien.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994 – 2007

Studie kopplad till biobank

Studien har samlat in nya prover/material som bevaras i en vetenskaplig samling eller biobank

Namn på vetenskaplig samling/biobank: GENDER

Typ(er) av prov: Blodprover

Variabler

891

Antal individer/objekt

498

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999 – 2001
  • Instrument: - Intervju och tester av kognitiv och fysisk funktion.
  • Urvalsstorlek: 498
  • Antal svar: 498
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Alla län i Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Hälsohögskolan

Finansiering 1

  • Finansiär: FAS (currently FORTE)

Finansiering 2

  • Finansiär: Axel och Margaret Ax:son Johnson stiftelse

Finansiering 3

  • Finansiär: FNR through SFR

Finansiering 4

  • Finansiär: The MacArthur Foundation

Finansiering 5

  • Finansiär: Konung Gustav V:s minnesfond

Etikprövning

Etikprövningsmyndigheten - dnr 2021-02095

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Övrigt (CESSDA Topic Classification)

Äldre (CESSDA Topic Classification)

Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Psykologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genusstudier (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Demografi (population, vitalstatistik och folkräkningar) (CESSDA Topic Classification)

Hälsa (CESSDA Topic Classification)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik (CESSDA Topic Classification)

Kön och könsroller (CESSDA Topic Classification)

Psykologi (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Gold, C. H., Malmberg, B., McClearn, G. E., Pedersen, N. L., & Berg, S. (2002). Gender and health: A study of older unlike-sex twins. Journals of Gerontology: Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 57B, S168-S176.
DOI: https://doi.org/10.1093/geronb/57.3.s168

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.