Dataset för dagvattenbiofilter kolonnstudier: påverkan av temperatur, salt och en vattenmättad zon på rening av metaller, näringsämnen och suspenderad material

SND-ID: 2022-29-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/aed6-3415

Citering

Skapare/primärforskare

Godecke-Tobias Blecken - Luleå tekniska universitet orcid

Kerstin Nordqvist - Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Maria Viklander - Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser orcid

Laila Søberg - Luleå tekniska universitet, Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Forskningshuvudman

Luleå tekniska universitet - Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser rorId

Beskrivning

Detta dataset presenterar rådata från bioretentionskolonnstudier som utförts vid Luleå tekniska universitet 2010-2014. Kolonnerna i pilotskala vattnades med konstgjort dagvatten. Inflödes- och utflödesprover samlades och analyserades för en rad olika föroreningar: totala och lösta metaller, näringsämnen och suspenderat sediment. Dessutom har stödparametrar (t ex. pH, konduktivitet) analyserats. Datat möjliggör att kvantifiera effekten av designfaktorer (vattenmättad zon) och omgivningsfaktorer (salthalt i dagvatteninflödet, temperatur) på rening av dessa föroreningar i dagvattenbiofilter. Alla filter använde samma kolonndeisgn och filtermaterial samt samma dagvattenrecept. Detta möjliggör att jämföra de olika studierna. Föroreningskoncentrationer i dagvatteninflödet och i utflödet från biofiltren presenteras i datamaterialet. Dessutom har metallkoncentrationer i filtermaterialet och växtvävnad analyserats. Datat möjliggör ytterligare analyser av bioretentionens prestanda, jämförelser med liknande arbete som utförts på andra håll och kan användas för modellering av biofiltrens reningskapacitet

... Visa mer..
Detta dataset presenterar rådata från bioretentionskolonnstudier som utförts vid Luleå tekniska universitet 2010-2014. Kolonnerna i pilotskala vattnades med konstgjort dagvatten. Inflödes- och utflödesprover samlades och analyserades för en rad olika föroreningar: totala och lösta metaller, näringsämnen och suspenderat sediment. Dessutom har stödparametrar (t ex. pH, konduktivitet) analyserats. Datat möjliggör att kvantifiera effekten av designfaktorer (vattenmättad zon) och omgivningsfaktorer (salthalt i dagvatteninflödet, temperatur) på rening av dessa föroreningar i dagvattenbiofilter. Alla filter använde samma kolonndeisgn och filtermaterial samt samma dagvattenrecept. Detta möjliggör att jämföra de olika studierna. Föroreningskoncentrationer i dagvatteninflödet och i utflödet från biofiltren presenteras i datamaterialet. Dessutom har metallkoncentrationer i filtermaterialet och växtvävnad analyserats. Datat möjliggör ytterligare analyser av bioretentionens prestanda, jämförelser med liknande arbete som utförts på andra håll och kan användas för modellering av biofiltrens reningskapacitet och reningsprocesser. Vetenskapliga artiklar som beskriver datat har publicerats (se referenser).

Se dokumentationsfiler:
- SummarisingDescription.pdf - sammanfattande beskrivning av försöken inkl. illustration av kolonndesign
- SummarisingTable.xlsx - tabell med sammanfattning av studierna (inkl. parametrar och faktorer). Tabellen beskriver innehåll på respektive datafil.

Vidare beskrivning finns i de relaterade vetenskapliga publikationerna Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2010 – 2014

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Laboratorieexperiment
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Kolonnförsök i pilotskala
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk beskrivning: Laboratorieförsök i pilotskala

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Finansiering 1

  • Finansiär: J Gust Richert Stiftelsen

Finansiering 2

  • Finansiär: Formas

Finansiering 3

  • Finansiär: Vinnova
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Annan geovetenskap och miljövetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Vattenteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljöledning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan naturresursteknik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biosanering (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Vattenbehandling (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Søberg, L., Viklander, M., & Blecken, G.-T. (2017). Do salt and low temperature impair metal treatment in stormwater bioretention cells with or without a submerged zone? In Science of the Total Environment (Vol. 579, pp. 1588–1599). https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.179
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-61078
DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.11.179
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-61078

Blecken, G.-T., Zinger, Y., Deletic, A., Fletcher, T., Hedström, A., & Viklander, M. (2010). Laboratory study on stormwater biofiltration : nutrient and sediment removal in cold temperatures. In Journal of Hydrology (Vol. 394, Issues 3–4, pp. 507–514). https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.10.010
DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.10.010
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-4631
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-4631

Blecken, G.-T., Zinger, Y., Muthanna, T. M., Deletic, A., Fletcher, T. D., & Viklander, M. (2007). The influence of temperature on nutrient treatment efficiency in stormwater biofilter systems. In Water Science and Technology (Vol. 56, Issue 10, pp. 83–91). https://doi.org/10.2166/wst.2007.749
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-7561
DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2007.749
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-7561

Søberg, L. C., Al-Rubaei, A. M., Viklander, M., & Blecken, G.-T. (2020). Phosphorus and TSS Removal by Stormwater Bioretention : Effects of Temperature, Salt, and a Submerged Zone and Their Interactions. In Water, Air and Soil Pollution (No. 270; Vol. 231, Issue 6). https://doi.org/10.1007/s11270-020-04646-3
DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-020-04646-3
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-80017
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-80017

Blecken, G.-T., Marsalek, J., & Viklander, M. (2011). Laboratory study of stormwater biofiltration in low temperatures : total and dissolved metal removal and fates. In Water, Air and Soil Pollution (Vol. 219, Issues 1–4, pp. 303–317). https://doi.org/10.1007/s11270-010-0708-2
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-2827
DOI: https://doi.org/10.1007/s11270-010-0708-2
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-2827

Søberg, L., Blecken, G.-T., & Viklander, M. (2014). The influence of temperature and salt on metal and sediment removal in stormwater biofilters. In Water Science and Technology (Vol. 69, Issue 11, pp. 2295–2304). https://doi.org/10.2166/wst.2014.161
DOI: https://doi.org/10.2166/wst.2014.161
URN: urn:nbn:se:ltu:diva-32626
SwePub: oai:DiVA.org:ltu-32626

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-08-22