Rekonstruktion av skogbrandsfrekvens och bränd areal i Yaksha by, Republik Komi, Ryssland

SND-ID: 2022-26-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/sqk4-gg83

Citering

Skapare/primärforskare

Igor Drobyshev - Sveriges lantbruksuniversitet orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Inst. för Sydsvensk skogsvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ess.2022.4.4.IÄ-1

SLU.ess.2019.4.1-41

Beskrivning

Dendrokronologisk rekonstruktion av brandfrekvens och bränd yta i tallskogar i södra republik Komi (område i närheten av by Yaksha), Ryssland. Den årliga rekonstruktion bygger på datering av brandljud i levande och döda tallar och sträcker sig från 1400 till 2016. Den fullständiga provtagningsprotokoll och resultatanalys finns i artikeln "Climate drove the fire cycle and humans influenced fire occurrence in the East European boreal forest", Ryzhkova et al, Ecological Monographs, 2022.

Dataset innehåller två rekonstruktioner: decadal förekomst av skogsbränder och årliga brända areal. Rekonstruktionen bygger på dendrokronologisk datering av brandljud på levande och död ved av tall (Pinus sylvestris). I kronologin pekar markering på början av decennium. Till exempel, markering (label) 1540 pekar på perioden 1540-1549. Den fullständiga provtagningsprotokoll och resultatanalys finns i artikeln "Climate drove the fire cycle and humans influenced fire occurrence in the East European boreal forest", Ryzhkova et al, Ecological Monographs, 2022.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1400 – 2016

Dataformat / datastruktur

Arter och taxon

Pinus sylvestris

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Ryssland

Geografisk beskrivning: Delrepubliken Komi, Ryssland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Inst. för Sydsvensk skogsvetenskap

Finansiering 1

  • Finansiär: Natural Sciences and Engineering Research Council rorId
  • Diarienummer hos finansiär: RGPIN-2018-06637
  • Projektnamn på ansökan: Fire activity in the boreal zone of Northern Hemisphere

Finansiering 2

  • Finansiär: Russian Foundation for Basic Research rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 20-04-00568
  • Projektnamn på ansökan: Fire activity in the North-Western Russia through analysis of dendrochronological datasets

Finansiering 3

  • Finansiär: Svenska Institutet, SI rorId
  • Diarienummer hos finansiär: 03793/2016
  • Projektnamn på ansökan: Stipend till Nina Ryzhkova
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Naturvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Ryzhkova, N., Kryshen’, A., Niklasson, M., Pinto, G., Aleinikov, A., Kutyavin, I., Bergeron, Y. & Drobyshev, I. (2022). Climate drove the fire cycle and humans influenced fire occurrence in the East European boreal forest. Ecological Monographs. 92(4), e1530.
DOI: https://doi.org/10.1002/ecm.1530

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-04-19
Senast uppdaterad: 2023-08-07