Journalistiska roller, värden och kvalifikationer i det 21:a århundradet, nordisk datainsamling

SND-ID: 2022-122-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/k13a-mx27

Citering

Skapare/primärforskare

Maarit Jaakkola - Göteborgs universitet, Nordicom orcid

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - Nordicom rorId

Beskrivning

Den nordiska datainsamlingen av en internationell enkätstudie: Journalistic Roles, Values and Qualifications in the 21st century: How Journalism Educators across the Globe View the Future of a Profession in Transition (2020–2021).

Enkätdata finns i form av SPSS-fil (.sav) och kommaseparerad text (.csv).

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Pseudonymiserad enkätdata. Rådata där respondenternas IP-adresser och vistelseort framgår finns bevarade på annan plats.

Kodnyckel existerar

Ja

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Journalistlärare i Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge

Tidsdimension

Urvalsmetod

Övrigt
Alla större skolor för högre utbildning inom journalistik i de nordiska länderna valdes ut (n=26), baserat på deras medlemskap i Nordic Collaboration Committee of Journalism Education (NordJour 2020) och European Journalism Training Association (EJTA 2020). Inbjudan att delta i studien skickades ut till anställda på journalistikutbildningarna (n=354).

Tidsperiod(er) som undersökts

2020-01-01 – 2020-12-31

Variabler

140

Antal individer/objekt

115

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

32%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Enkätstudie
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-01-07 – 2020-01-28
  • Datainsamlare: Nordicom, Göteborgs universitet
  • Instrument: (Datainsamlingsguide)
  • Urvalsstorlek: 354
  • Antal svar: 115
  • Antal ej svarande: 239
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 239
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige, Danmark, Finland, Island, Norge

Geografisk beskrivning: Norden

Lägsta geografiska enhet

Land

Högsta geografiska enhet

Land

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Nordicom

Medverkande

Panu Uotila - Jyväskylä universitet, Department of Language and Communication Studies

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Pedagogik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Yrkesutbildning och praktik (CESSDA Topic Classification)

Media (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Jaakkola M, Uotila P. Exploring the Normative Foundation of Journalism Education: Nordic Journalism Educators’ Conceptions of Future Journalism and Professional Qualifications. Journalism and Media. 2022;3(3):436-452.
DOI: https://doi.org/10.3390/journalmedia3030031

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Versioner

Version 1. 2023-10-18

Version 1: 2023-10-18

DOI: https://doi.org/10.5878/k13a-mx27

Kontakt för frågor om data

Maarit Jaakkola

maarit.jaakkola@gu.se

Publicerad: 2023-10-18