Mycoplasma bovis besättningsprevalens i svenska mjölkkobesättningar bestämd med antikropps-ELISA och PCR i tankmjölk, och besättningsfaktorer associerade med seropositivitet

SND-ID: 2021-319-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ysyt-bd21

Citering

Skapare/primärforskare

Madeleine Tråven - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Emma Hurri - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Anna Ohlson - Växa Sverige

Åsa Lundberg - Växa Sverige

Anna Aspán - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

... Visa mer..

Madeleine Tråven - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för kliniska vetenskaper orcid

Emma Hurri - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Anna Ohlson - Växa Sverige

Åsa Lundberg - Växa Sverige

Anna Aspán - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Karl Pedersen - Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Visa mindre..

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Institutionen för kliniska vetenskaper rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.kv.2022.4.4.IÄ-1

Beskrivning

I den här tvärsnittsstudien undersökte vi prevalensen av Mycoplasma bovis i tankmjölk och besättningsfaktorer associerade med ett positivt antikroppstest hos svenska mjölkkobesättningar. Tankmjölksprover från alla svenska mjölkkobesättningar (n=3144) samlades in och analyserades med ID Screen antikropps-ELISA och PCR. Information om besättningsfaktorer hämtades från den Nationella kodatabasen. För att identifiera besättningsfaktorer associerade med antikroppar i tankmjölken användes logistisk regression i fyra olika modeller. För mer information, se "Description of data" och den publicerade artikeln.

Variabler använda i studien (kategoriserade) återfinns i filen "M_bovis_dataset_csv".
Beskrivning från Växa Sverige hur vissa data beräknats återfinns i filen "Berakningsprinciper_valfardsindikatorer" (enbart på svenska).
Kodning av parametrar i datasetet återfinns i filerna "Coding_of_variables_M_bovis" och "Coding_of_continuous _variables_into_4_groups".
Beskrivning av studien, urval och datakällor i "Description_of_data_M_bovis"

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Alla svenska mjölkkobesättningar som var i drift vid tidpunkten

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning
Tankmjölksproverna samlades in via ett nationellt kontrollprogram som omfattade samtliga i Sverige befintliga mjölkkobesättningar. Ett fåtal prover erhölls ej eller förkom innan de nådde SLUs laboratorium. I studien analyserades djurhälso- och produktionsparamentrar enbart för besättningar i de 10 län där det fanns någon positiv besättning och enbart dessa besättningar finns med i datasetet (n=2238). Alla besättningar var inte med i kokontrollen därför saknas vissa variabler för sådana besättningar, se Description of data. Data om besättningsstorlek, produktion och välfärdsindikatorer hämtades från Växa Sverige.

Tidsperiod(er) som undersökts

2018-11-01 – 2019-10-31

Variabler

25

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

99%

99% avseende tankmjölksanalyserna, 98% gällande besättningsstorlek, 74% gällande produktion, reproduktion och djurvälfärdsparametrar

Dataformat / datastruktur

Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Aggregation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Data på besättningsnivå om produktion, reproduktion och djurvälfärdsparametrar i mjölkkobesättningar insamlade via Kokontrollen (Växa Sverige)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2018-11-01 – 2019-10-31
 • Datainsamlare: Växa Sverige
 • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Mätningar och tester
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Tankmjölksproverna analyserades med ID Screen (IDvet) Elisa för antikroppar mot Mycoplasma bovis och PCR Pathoproof Mastitis4 (ThermoFischer)
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2019-11-01 – 2019-11-30
 • Datainsamlare: SLU
 • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: I studien analyserades tankmjölksprover från mjölkkobesättingar belägna i hela Sverige, men analysen av besättningsfaktorer associerade med Mycoplasma bovis-infektion begränsades till de 10 län där det fanns besättningar positiva för infektionen, dvs. Götaland + Uppland. Därför inkluderar datasetet enbart dessa regioner. För ingående län, se den publicerade artikeln.

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Finansiering

 • Finansiär: FORMAS rorId

Etikprövning

Uppsala - dnr 5.8.18-02650/2019

Godkänd

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Morbiditet och mortalitet (CESSDA Topic Classification)

Växter och djur (CESSDA Topic Classification)

Medicinsk biovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Klinisk vetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan veterinärmedicin (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Hälsa (INSPIRE topic categories)

Allmän hälsa och välbefinnande (CESSDA Topic Classification)

Specifika sjukdomar, störningar och medicinska tillstånd (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Hurri, E., Ohlson, A., Lundberg, Å., Aspán, A., Pedersen, K., Tråvén, M. (2022) Herd-level prevalence of Mycoplasma bovis in Swedish dairy herds determined by antibody ELISA and PCR on bulk tank milk and herd characteristics associated with seropositivity. J Dairy Sci 105 (9), 7764-7772. https://doi.org/10.3168/jds.2021-21390
DOI: https://doi.org/10.3168/jds.2021-21390

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-08-26