Data från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020

SND-ID: 2021-299-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/ppwm-4826

Citering

Skapare/primärforskare

Sara Emery - Sveriges lantbruksuniversitet, Ekologi orcid

Forskningshuvudman

Sveriges lantbruksuniversitet - Ekologi rorId

Diarienummer hos huvudman

SLU.ekol.2021.4.4.IÄ-11

Beskrivning

Data genererades från ett plottexperiment i Lönnstorp, Sverige, som blandar raps (OSR) med olika baljväxter för att bedöma skadedjur, patogener och ogräs 2019-2020. För mer information, se beskrivning av dataset.

Data was generated from a plot experiment in Lönnstorp, Sweden intercropping oilseed rape (OSR) with various legumes to assess pests, pathogens and weeds 2019-2020. Includes damage from slugs and cabbage stem flea beetle (CSFB) in September and November 2019. CSFB larval abundance in March 2020. Weed biomass in May 2020 and yield of OSR and legumes in August 2020. Pollen beetle and Brassica pod midge damage in June 2020. Faba rust in July 2020. It also includes slug damage to OSR, spring faba and clover in a follow up cage trial. The associated manuscript was submitted to Frontiers in Agronomy in September 2021 with the title: The potential of intercropping for multifunctional crop protection in oilseed rape (Brassica napus L.).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

2019-08-15 – 2020-08-15

Variabler

39

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne län

Geografisk beskrivning: För att utforska växtskyddsimplikationerna av samodling av OSR etablerade vi ett fältexperiment vid SITES (Swedish Infrastructure for Terrestrial Ecosystem Science) Lönnstorp fältforskningsstation i södra Sverige 2019 (55.668 N, 13.101 E).

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekologi

Medverkande

Peter Anderson - Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Plant Protection Biology

Hanna Friberg - Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Forest Mycology and Plant Pathology

Ola Lundin - Sveriges lantbruksuniversitet

Ann-Charlotte Wallenhammar - Hushållningssällskapet

Georg Carlsson - Sveriges lantbruksuniversitet, Department of Biosystems and Technology

Finansiering 1

  • Finansiär: Stiftelsen Lantbruksforskning
  • Diarienummer hos finansiär: O-18-20-165

Finansiering 2

  • Finansiär: Sveriges lantbruksuniversitet
  • Projektnamn på ansökan: Platform Plant Protection
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Jordbruksvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Miljö- och naturvårdsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Areella näringar (INSPIRE topic categories)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Emery, S.E, Anderson P., Carlsson, G. ,Friberg, H., Larsson M.C., Wallenhammar, A.C., Lundin, O. (2021). The potential of intercropping for multifunctional crop protection in oilseed rape (Brassica napus L.). Frontiers in Agronomy, 3, 782686.
DOI: https://doi.org/10.3389/fagro.2021.782686

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-11-18
Senast uppdaterad: 2022-05-11