SOM-undersökningen i Göteborg 2020

SND-ID: 2021-20-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/y059-8p02

Ingår i samling hos SND: SOM-undersökningarna i Göteborg

Citering

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet - SOM-institutet rorId

Beskrivning

Hösten 2020 genomfördes för femte gången en SOM-undersökning i Göteborgs stad, där totalt 8 000 slumpmässigt utvalda göteborgare fick svara på frågor om attityder och vanor i relation till samhälle, opinion och medier. Många av frågorna i Göteborgsundersökningen är av regional karaktär och rör lokala politiker, infrastruktursatsningar, och bilden av Göteborg som stad.

Data innefattar personuppgifter

Ja

Typ av personuppgifter

Förekommer namn på politiker i fråga 18

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-85 år boende i Göteborgs kommun.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är ett obundet slumpmässigt urval (OSU) och samordnas negativt med SOM-institutets nationella undersökningar för att ingen skall få två undersökningar från SOM-institutet under samma undersökningsår. Urvalet utgjordes av Skatteverkets folkbokföringsregister (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

2020 – 2020

Variabler

273

Antal individer/objekt

3956

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

52%

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2020-09-07 – 2020-12-21
  • Datainsamlare: Institutet för kvalitetsindikatorer - Indikator
  • Urvalsstorlek: 8000
  • Antal svar: 3956
  • Antal ej svarande: 4044
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 369
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 3675
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Göteborg kommun

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Kommun

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Etikprövning

Göteborg - dnr 130-15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politik (CESSDA Topic Classification)

Samhälle och kultur (CESSDA Topic Classification)

Val (CESSDA Topic Classification)

Politiska beteenden och attityder (CESSDA Topic Classification)

Politisk ideologi (CESSDA Topic Classification)

Kulturaktiviteter och deltagande (CESSDA Topic Classification)

Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Övrig annan samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Media (CESSDA Topic Classification)

Media, kommunikation och språk (CESSDA Topic Classification)

Arbete och sysselsättning (CESSDA Topic Classification)

Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)

Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Rönnerstrand, Björn, Solevid, Maria & Henrik Oscarsson (red) (2021). Hög tid för Göteborg: SOM-undersökningen i Göteborg 2016-2020. Göteborgs universitet. https://www.gu.se/sites/default/files/2022-02/H%C3%B6g%20tid%20f%C3%B6r%20G%C3%B6teborg_v2_0.pdf
Länk till fulltext
ISBN: 978-91-89673-50-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2022-04-01
Senast uppdaterad: 2023-01-09