Effects of Gamification in an Academic History Course, 2010-2020 - Exam results from an academic first-cycle course in History, 2010-2020

SND-ID: 2021-103-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/t1tj-z404

Citering

Skapare/primärforskare

Mikael Svanberg - Karlstads universitet, Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap orcid

Forskningshuvudman

Karlstads universitet - Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap rorId

Diarienummer hos huvudman

HS 2020/1158

Beskrivning

Materialet består av tentamensresultat bland 458 studenter som för första gången besvarade en viss salsskrivning på den sista av fyra delkurser i en akademisk grundkurs i historia vid ett svenskt universitet, vid något av tio kurstillfällen mellan 2010 och 2020. Tentamensresultatet utgörs av en poängsumma fördelad på poäng som erhållits på svar salsskrivningens frågor respektive på poäng som varje student innan salsskrivningen har kunnat erhålla från frivilliga inlämningsuppgifter, kallade duggor. Materialet innehåller även uppgift om tentamensresultatet från de två närmast föregående delkurserna på samma kurs och vid samma kurstillfälle. Data har använts för att undersöka i vilken grad duggorna har påverkat resultatet på den sista salsskrivningen samt i vilken grad utfallet har påverkats av tentamensresultatet på de två närmast föregående delkurserna.

Examensresultat av 458 studenter vid ett svenskt universitet, insamlade vid tio kurstillfällen under elva år, 2010-2020. Data har inhämtats från rättningsprotokoll för åren 2010-2017 respektive från LADOK 2018-2020 samt har därefter anonymisera

... Visa mer..
Materialet består av tentamensresultat bland 458 studenter som för första gången besvarade en viss salsskrivning på den sista av fyra delkurser i en akademisk grundkurs i historia vid ett svenskt universitet, vid något av tio kurstillfällen mellan 2010 och 2020. Tentamensresultatet utgörs av en poängsumma fördelad på poäng som erhållits på svar salsskrivningens frågor respektive på poäng som varje student innan salsskrivningen har kunnat erhålla från frivilliga inlämningsuppgifter, kallade duggor. Materialet innehåller även uppgift om tentamensresultatet från de två närmast föregående delkurserna på samma kurs och vid samma kurstillfälle. Data har använts för att undersöka i vilken grad duggorna har påverkat resultatet på den sista salsskrivningen samt i vilken grad utfallet har påverkats av tentamensresultatet på de två närmast föregående delkurserna.

Examensresultat av 458 studenter vid ett svenskt universitet, insamlade vid tio kurstillfällen under elva år, 2010-2020. Data har inhämtats från rättningsprotokoll för åren 2010-2017 respektive från LADOK 2018-2020 samt har därefter anonymiserats. Variablerna är: studiegrupp, studentkategori, tentand, kön, tentamensår samt fem resultatvariabler Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Analysenhet

Population

Studenter vid tio kurstillfällen av en akademisk kurs i historia på grundnivå vid ett svenskt universitet

Tidsperiod(er) som undersökts

2010-01 – 2012-01

2014-01 – 2020-01

Variabler

10

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

100%

Data omfattar samtliga studenter som för första gången besvarade salsskrivningen på delkurs 4, 2010-2012 samt 2014-2020.

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

Finansiering

  • Finansiär: Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet
  • Information om finansiering: Kompetensutvecklingstid inom ordinarie tjänst
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Didaktik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Historia (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Gymnasial och högre utbildning (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Svanberg, M., & Bergh, D. (2023). Effects of Gamification in a Teacher Education Program, 2010 to 2020. SAGE Open, 13(1). https://doi.org/10.1177/21582440231160995
DOI: https://doi.org/10.1177/21582440231160995

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2023-01-26
Senast uppdaterad: 2023-03-15