Olika mönster mellan genetisk variation och lokal anpassning hos tall - Resultatsprotokoll från frystet av fröplantorna

SND-ID: 2020-208-5. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/7pt2-ja36

Citering

Skapare/primärforskare

David Hall - Umeå universitet, Ekologi Miljö och Geovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Umeå universitet - Ekologi Miljö och Geovetenskap rorId

Beskrivning

I den här studien undersökte vi den lokala anpassningen av tidspunkten för invintring och den genetiska variationen hos naturligt tallbestånd i norra Europa. Det geografiska området av studien sträcker sig från Norge i väster till och Komi-regionen i västra Ryssland fram till Uralbergen. Drygt 5000 frön från 56 populationer såddes upp och utsattes för frystemperaturer för att skatta deras frosttolerans och variationen i egenskapen över det geografiska området av denna studie. Från 24 av dessa 56 populationer samlades barr för att extrahera DNA till genotypning för att också kvantifiera den genetiska variationen hos tall i norra Europa och för att undersöka om det finns en tydlig populationsstruktur. Dessutom skulle det studeras om det finns spår av lokal anpassning i den del av genomet som sekvenserades och om dessa spår går att koppla till variationen i frosttolerans.

Fröplantornas skadegrad (Damage) skattades till ett värde mellan 0 (ingen skada) till 6 (död) denna skadegrad normaliserades sedemera med ranknormalisering (DamageN) över alla replikat (Repl).

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

1985 – 2017

Variabler

18

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Nordeuropa

Geografisk beskrivning: Datat kommer från tallfrö som insalmlats i Norge, Sverige, Finland, Archangelsk- och Komi- regionerna i Ryssland

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Ekologi Miljö och Geovetenskap

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bioinformatik (beräkningsbiologi) (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Genetik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Evolutionsbiologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skogsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Biologi och ekologi (INSPIRE topic categories)

Geovetenskap (INSPIRE topic categories)

Miljö (INSPIRE topic categories)

Positionering (INSPIRE topic categories)

Publikationer

Hall et al. 2021. Divergent pattern between phenotypic and genetic variation in Scots pine. Plant Communications
DOI: https://doi.org/10.1016/j.xplc.2020.100139

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2021-01-29