Närståendes delaktighet i vården av äldre personer på särskilt boende - en pre-post icke-randomiserad utbildnings utvärdering, med användande av inom-grupps och individ person-nivås jämförelser

SND-ID: 2020-180-1. Version: 1. DOI: https://doi.org/10.5878/bknc-4277

Citering

Skapare/primärforskare

Albert Westergren - Högskolan Kristianstad, Fakulteten för Hälsovetenskap orcid

Forskningshuvudman

Högskolan Kristianstad - Fakulteten för Hälsovetenskap rorId

Beskrivning

Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention. Jämförelser görs av dels råpoäng men även av linjära poäng. Signifikans på individuell person-nivå ges.

Projektet implementerade en utbildningsintervention på 30 särskilda boenden. Interventionen riktade sig till personalen och bestod av fem 2-timmars seminarier med fokus på kunskap och färdigheter nödvändiga för en evidensbaserad praktik. Innehållet baserades på fundamentala principer för palliativ vård. Ämnena som togs upp vid varje seminarier var: 1) palliativ ansats och värdig vård; 2) närstående till äldre personer i särskilt boende; 3) existens och döende; 4) symtomlindring; 5) samverkan i vårdandet.

SPSS datafil med kön, ålder, kontroll/interventionsgrupp, råpoäng på en totalskala (NoK-PiC) samt för subskalorna (CaT och CiC) före och efter utbildningsintervention. I filen finns även omräkning till linjariserade poäng med standardfel, samt beräkning av individuell per

... Visa mer..
Ett instrument, "Anhörigas Delaktighet i Vårdandet" med två delskalor: Kommunikation och Tillit; och Samarbete i Vårdandet, jämförs inom grupper (kontroll och interventionsgrupp) före och efter en utbildningsintervention. Jämförelser görs av dels råpoäng men även av linjära poäng. Signifikans på individuell person-nivå ges.

Projektet implementerade en utbildningsintervention på 30 särskilda boenden. Interventionen riktade sig till personalen och bestod av fem 2-timmars seminarier med fokus på kunskap och färdigheter nödvändiga för en evidensbaserad praktik. Innehållet baserades på fundamentala principer för palliativ vård. Ämnena som togs upp vid varje seminarier var: 1) palliativ ansats och värdig vård; 2) närstående till äldre personer i särskilt boende; 3) existens och döende; 4) symtomlindring; 5) samverkan i vårdandet.

SPSS datafil med kön, ålder, kontroll/interventionsgrupp, råpoäng på en totalskala (NoK-PiC) samt för subskalorna (CaT och CiC) före och efter utbildningsintervention. I filen finns även omräkning till linjariserade poäng med standardfel, samt beräkning av individuell person-nivås signifikans.

Tomma celler innebär att frågorna ej är besvarade Visa mindre..

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Population

Anhöriga till äldre personer på särskilt boende.

Studiedesign

Observationsstudie

Beskrivning av studiedesign

En pre-post icke-randomiserad kontroll- och interventionsgrupps utvärdering

Urvalsmetod

Övrigt
Konsekutivit

Variabler

40

Antal individer/objekt

203

Dataformat / datastruktur

Datainsamling
  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Datakälla: Forskningsdata
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Skåne

Administrativ information

Ansvarig institution/enhet

Fakulteten för Hälsovetenskap

Etikprövning

Lund - dnr 2015/69

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sannolikhetsteori och statistik (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Medicin och hälsovetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Ahlstrom, G., Nilsen, P., Benzein, E., Behm, L., Wallerstedt, B., Persson, M., & Sandgren, A. (2018). Implementation of knowledge-based palliative care in nursing homes and pre-post post evaluation by cross-over design: a study protocol. BMC Palliative Care, 17, Article 52. https://doi.org/10.1186/s12904-018-0308-2
URN: urn:nbn:se:liu:diva-147414
DOI: https://doi.org/10.1186/s12904-018-0308-2

Westergren, A., Behm, L., Lindhardt, T., Persson, M., & Ahlström, G. (2020). Measuring next of kin’s experience of participation in the care of older people in nursing homes. PLoS ONE, 15(1). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228379
URN: urn:nbn:se:hkr:diva-20345
DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0228379

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Publicerad: 2020-12-16