Arbete Demokrati Rättvisa. Vänsterpartiets valplattform 2006

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 2006
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från partiets officiella hemsida.
Vänsterpartiets valplattform 2006 Arbete Demokrati Rättvisa Sverige och världen har aldrig varit rikare. Vi producerar mer än någonsin och de stora företagen gör större vinster än någonsin. Samtidigt ökar klyftorna och orättvisorna i Sverige och i världen. De rikas konsumtion tär hårt på jordens resurser. Att klyftorna växer är inget av naturen givet. Det är en utveckling som har politiska orsaker, och den går att förändra. Det här är vänsterpartiets valplattform. Här talar vi om på vems sida vi står och vad vi vill göra. Vi påstår inte att allt kan genomföras genast – ramar sätts av styrkeförhållanden i och utanför de parlamentariska församlingarna – men vi vet att det går att skapa rättvisa, och vi har en politik för hur det ska gå till. Rätt till jobb – rätt på jobbet Allas rätt till arbete är en fråga om makt och demokrati. Full sysselsättning är inte längre det främsta målet för den ekonomiska politiken. I stället är det en EU-anpassad politik, byggd på nyliberala teorier, som gäller. Den politiken leder till hög arbetslöshet och gör att arbetsgivarna kan hålla lönerna nere, luckra upp anställningsskyddet och öka de tidsbegränsade anställningarna. Det sätter press också på de arbetslösa. Klass, kön och etnicitet avgör individens ställning på arbetsmarknaden och hur anställningsvillkoren ser ut. Så vill vi göra Vänsterpartiet vill föra en ekonomisk politik där arbete åt alla är målet. Full sysselsättning ska gå före inflationsbekämpning. Systemet med utgiftstak, som samtidigt motverkar offensiva välfärdssatsningar och tillåter ofinansierade skattesänkningar, ska avskaffas. Överskottsmålet för den offentliga sektorns finanser ska ersättas med en politik för god hushållning och långsiktig hållbarhet. Den ekonomiska politiken ska stimulera efterfrågan och uppmuntra till hållbara investeringar så att fasta och varaktiga jobb skapas. Arbete åt alla ska vara målet för den ekonomiska politiken. Den offentliga sektorn, vår gemensamma sektor, är den bästa motorn i utvecklingen för ett solidariskt samhälle. Att omvandla utgifter för arbetslöshet till jobb i offentlig sektor är en vinst för hela samhället. Vi vill att 200 000 nya jobb skapas i offentlig sektor. Offentliga investeringsprogram för miljövänlig infrastruktur, bostadsbyggande och för fysisk handikappanpassning skapar nya jobb inom både den offentliga och den privata sektorn. Samhälleligt ägda företag ska utvecklas och fungera som spjutspetsar i olika branscher genom att stödja avancerad teknikutveckling och möjliggöra forskning och innovationer som leder till produktion. Framåtsyftande miljöteknik och stimulans av ”gröna jobb” är en viktig del i omställningen till en långsiktigt hållbar utveckling av energiproduktion, infrastruktur och kommunikationer. Vårt mål är att 20 000 nya hyresrätter byggs årligen under de närmaste tio åren samt att 65 000 hyresrätter renoveras varje år under samma period. Staten måste ta sitt ansvar och delfinansiera byggandet och ombyggandet för att skapa rimliga hyresnivåer. Vi vill lagstifta om rätten till heltidsarbete. Fasta heltidsjobb ska vara huvudregel, deltid en möjlighet och tidsbegränsade anställningar undantag som regleras i centrala kollektivavtal. Vi vill skapa 200 000 nya offentliga jobb. Vi vill sänka heltidsnormen för veckoarbetstiden i arbetstidslagen. Vårt mål är sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, vilket är en frihetsreform för alla. Den omfördelar arbetstiden mer rättvist i hemmen, skapar fler arbetstillfällen och minskar sjukskrivningar och arbetsskador. Vi är beredda att ta vårt arbetsgivaransvar i kommuner och landsting och tillsammans med de fackliga organisationerna påbörja en förkortning av arbetstiden med bibehållen lön för exempelvis vårdbiträden och undersköterskor. Vi ser det som ett led i en långsiktig strategi och som ett första steg på vägen mot en generell arbetstidsförkortning. Unga vuxna är särskilt utsatta för arbetslöshet och dåliga arbetsförhållanden. Det är viktigt att ungdomar kommer in i arbetslivet på samma villkor som andra. Vi vill stärka deras ställning genom generella åtgärder såsom full sysselsättning, trygga anställningar och en generell välfärd. Vi arbetar för att lönegapet mellan kvinnor och män ska försvinna. Vi stödjer fackliga krav på att höja de lägsta lönerna. JämO måste få mer resurser för att kunna bevaka att arbetsgivarna lever upp till Jämställdhetslagen. Rätten till arbete gäller alla, oavsett sexuell läggning, funktionshinder, kön eller etnicitet. Mångfaldsplaner ska följas vid rekrytering, ersättningen till arbetsgivare som anställer människor med funktionshinder eller arbetshandikapp ska höjas, och lagen mot etnisk diskriminering skärpas i tillämpningen. Ungdomars ställning på arbetsmarknaden ska stärkas. Offentliga arbetsgivare ska ta sitt ansvar för att bryta rasistiska och sexistiska strukturer, exempelvis genom att inte använda tjänster från företag som diskriminerar. Vänsterpartiet försvarar kollektivavtalen och strejkrätten. Vi vill förstärka arbetsrätten. Turordningsreglerna och företrädesrätten ska återställas. Utländsk arbetskraft ska inte utnyttjas eller diskrimineras. Därför måste arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal gälla lika för alla inom ett land. EU:s nyliberala tjänstedirektiv måste skrotas. Om ett tjänstedirektiv antas måste det bygga på principen om att det är mottagarlandets lagar och regler som ska gälla. Demokratiskt ägande – hållbar utveckling Makt och rikedom är koncentrerade till en liten manlig elit i näringslivets topp. Men faktiskt äger vi alla tillsammans stora tillgångar som kan användas till gemensam nytta. Staten är den största ägaren på aktiebörsen, AP-fonder och andra pensionsfonder förvaltar stora tillgångar som borde stå under folkligt inflytande och användas mer medvetet för att styra om samhället i riktning mot rättvisa och en ekologiskt hållbar utveckling. Stärkt arbetsrätt och försvar av kollektivavtalen. Så vill vi göra Verksamheter som vård, skola, omsorg, kommunikationer, infrastruktur, samhällsservice och viktiga naturresurser ska ägas gemensamt. Det är hög tid att sätta stopp för ytterligare privatiseringar och avregleringar i den gemensamma sektorn och ta strid om ägandet och makten över jobben. Nu vill vi att samhället återtar och återreglerar det som ska ägas och drivas gemensamt. Vi vill i övrigt se ett breddat och varierat ägande som motvikt till att privatkapitalet får härja fritt. Historiskt har beställningar från det offentliga banat väg för landets stora tillverkningsindustrier. Nu behövs ett målmedvetet arbete i samma riktning för nya arbetstillfällen inom till exempel miljöteknik, energiomställning i bostadsbeståndet, säker mat och trävaruproduktion. Våra gemensamt ägda företag ska styras utifrån en medveten ägarstrategi som sätter långsiktighet och samhällsnytta framför vinstintressen. Stopp för privatiseringar av välfärd och infrastruktur. Det folkliga inflytandet ska stärkas genom demokratisk styrning och öppenhet för insyn i företagen. Den offentliga sektorn ska vara föregångare som arbetsgivare vad gäller anställningsvillkor, jämställdhet och mångfald. Krav på kollektivavtal, jämställdhetsplaner och mångfaldsplaner ska ställas vid all offentlig upphandling liksom tydliga miljökrav. De offentligt anställda ska ges utökade möjligheter att påverka sin arbetssituation. Omställningen från fossila bränslen till förnyelsebar energi måste fortsätta som ett led i arbetet med att motverka växthuseffekten. Samtidigt måste kärnkraftsavvecklingen drivas på och garanteras. Vi vill att de samhällsägda företagen går i spetsen för energiomställningen. Stat och kommuner måste stimulera och underlätta energieffektivisering, teknikutveckling inom miljöområdet och produktion av förnyelsebar energi. Här kan många nya arbetstillfällen skapas inom både offentlig och privat sektor. Inom femton år ska den fossila bränsleförbrukningen minska med 80 procent. Det kräver stora satsningar på förnybara och miljövänliga drivmedel. Framför allt krävs en minskning av bilismen genom en kraftig satsning på kollektivtrafik och stora investeringar i spårbundna transporter med därtill kopplade ekonomiska styrmedel. Satsa på förnybara och miljövänliga drivmedel. Hållbar utveckling innebär att våra livsmönster och vår konsumtion anpassas till vad miljön långsiktigt kan bära. Med tekniska lösningar, politiska regleringar samt effektivare resursanvändning kan vi komma en bit på väg för att ändra de strukturer som styr konsumtionen i fel riktning. Hållbar utveckling inbegriper även social och ekonomisk hållbarhet. Helhetssyn – att olika politikområden hänger ihop – är central för vänsterpartiet. Utan rättvis fördelning och förändring av maktförhållanden kommer det att vara svårt att uppnå en hållbar utveckling. Vi avvisar den osolidariska ordning där det är möjligt för företag att flytta till länder där arbetare utnyttjas till låga löner under usla villkor. Företagen ska ta sitt sociala och ekonomiska ansvar och stå för de kostnader som följer av nedläggningar och flytt. De anställda ska erbjudas möjligheter att ta över hotad produktion och driva företagen genom löntagarägande. Staten ska i ett övergångsskede stödja sådana lösningar genom lånegarantier. Vi vill ha lokala och regionala fonder som bistår med riskkapital för att skapa tillväxt i hela landet. Fler sysselsatta i mindre företag är en viktig regionalpolitisk fråga. Vi vill återföra två öre per kWh från vattenkraften till berörda regioner. Rättvis fördelning för en hållbar utveckling. De pensionsfonder som löntagarna äger gemensamt ska användas aktivt i syfte att långsiktigt utveckla produktion, skapa jobb och en hållbar utveckling. ”Av var och en efter förmåga …” Vi betalar solidariskt en betydande del av vår välfärd via skattsedeln, men minskade skatteintäkter och försämringar i socialförsäkringssystemet har lett till en växande marknad för privata försäkringar och höga avgifter. Vi står inför ett vägval mellan en skattefinansierad välfärd som fördelas rättvist och kommer alla till del och ett systemskifte som innebär höjda taxor och avgifter och fler privata försäkringslösningar för dem som har råd. Så vill vi göra Vänsterpartiet vill ha ett solidariskt skatte- och välfärdssystem. Vi grundar oss på det starka folkliga stöd som finns för att betala mer i skatt för en bra hälso- och sjukvård, förskola, skola och äldreomsorg där de stora behoven finns. Vi vill växla från avgifter till skatt. För att göra fler delaktiga i bygget av välfärden och få in mer skattepengar gäller att fler kommer i arbete. Vi vill ha åtgärder inom utbildning, forskning och infrastruktur för byggandet av ett långsiktigt hållbart samhälle och ökade satsningar på kommuner och landsting så att de kan anställa fler och höja lönerna i kvinnodominerade yrken. Stärkt välfärd kräver stärkt finansiering. Stärkt välfärd kräver stärkt finansiering. Därför måste det totala skatteuttaget öka och den offentliga sektorns andel av ekonomin tillåtas att växa. Det innebär samtidigt en omfördelning av samhällets resurser från män till kvinnor. Vi kräver en förändring av skattesystemet i syfte att öka progressiviteten. Vi vill höja skatten på högre inkomster. Fler ska betala statsskatt. Dessutom ska skatten på kapital och vinster skärpas. Ytterligare ett sätt att öka omfördelningen mellan fattiga och rika kan vara att införa progressiv skatt på kommunal- och landstingsnivå. Miljöskatterna och skatten på företag måste förändras. Skattesystemet ska bidra till att utjämna ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män. Beskattningen av bostäder måste utformas så att rättvisa ekonomiska villkor mellan olika boendeformer skapas. Vi vill inleda försök med schablonbeskattning för småföretag i branscher som taxi, frisör- och annan servicenäring. Vi vill ta bort kostnaderna för sjuklöneperioden för småföretag med högst tio anställda. Miljöskatter, handel med utsläppsrätter och gröna elcertifikat är nödvändiga verktyg för att minska utsläppen och bromsa växthuseffekten. Vi vill hitta en bra kombination av styrmedel så att Sverige kan fullgöra sina åtaganden enligt Kyotoprotokollet. Det är en process som ska ske i dialog med medborgarna. Höjd skatt på höga inkomster, kapital och vinster. Varje skattekrona har betydelse i bygget av välfärden. Staten går årligen miste om över 100 miljarder kronor i uteblivna skatteinkomster. Därför måste den ekonomiska brottsligheten bekämpas. Det behövs mer resurser för att få bort svartarbete, momsfusk med internationella förgreningar och för att komma tillrätta med oredovisade inkomster. ”… åt var och en efter behov” Vårt generella välfärdssystem ska vara garanten för allas rätt till goda levnadsförhållanden. Utbildning och arbete åt alla, skatt efter bärkraft och en välfärd som når alla utjämnar inkomst- och förmögenhetsklyftorna i samhället. Arbete är grunden för all välfärd. Arbetslösheten och nedskärningarna i välfärden har urholkat systemet. Det är huvudorsaken till att klyftorna ökar, människor slås ut och att situationen för barn i utsatta familjer förvärrats. Förändringarna på arbetsmarknaden stöter ut människor, och allt fler hamnar utanför socialförsäkringssystemet. Både den gemensamma sektorn och socialförsäkringarna riskerar att tappa mycket av sin fördelningsfunktion. De äldres behov och önskemål ska styra i äldreomsorgen. Så vill vi göra Vår gemensamma sektor behöver växa för att utjämna skillnader i levnadsvillkor. Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling. Vi vill minska gruppstorlekarna i förskolan och skolan och öka personaltätheten. Vi kräver fullständig avgiftsfrihet i grundskolan och gymnasieskolan och ökade resurser till elevvårdspersonal, skolbibliotek och läromedel. Vi vill skapa förutsättningar för alla att ta del av och skapa kultur i hela landet. Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället. De äldres önskemål och behov ska stå i centrum för äldreomsorgen. Vi vill ha mer personal för omvårdnad och stöd till de äldre i deras sociala aktiviteter så att livskvaliteten kan höjas. Det behövs också mer personal med annat modersmål än svenska. Vänsterpartiet har under den gångna mandatperioden arbetat för att kommunerna och landstingen ska få mer pengar för att kunna anställa mer personal och avskaffa lönediskrimineringen av kvinnorna. Vi har nått en del framgångar, men de är långtifrån tillräckliga, så vi tänker inte slå oss till ro. Kampen för kvinnors löner ska fortsätta. Vi vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade sjukvård och förebyggande hälsovård. Behoven ska styra, inte marknaden. Människor ska kunna känna tillit och trygghet i kontakten med vården. Den vård vi arbetar för bygger på god omvårdnad, en helhetssyn på människan och ett medvetet könsperspektiv. Vi vill ha en tandvårdsförsäkring värd namnet. Tänderna är en del av kroppen. Vi vill att tandvården ska vara en del av sjukvårdens högkostnadsskydd, så att det mesta av tandvården finansieras med skattepengar. Vi vill att alla kommuner och landsting samt de myndigheter som berörs ska ha handlingsplaner för att bekämpa våldet mot kvinnor och flickor. Varje kvinna som behöver det ska ha tillgång till skyddat boende med resurser för hjälp och stöd i kommunen. Utbildningssatsningar ska genomföras för myndigheter, kommunpolitiker, skolpersonal och elever för att öka kunskaperna om det sexualiserade våldet och för att kunna utveckla strategier för hur det ska bekämpas. Kraven på skolans sex- och samlevnadsundervisning ska skärpas. Feministiskt självförsvar ska ingå som tillval i gymnasieutbildningen. Vi motsätter oss statens ökande kontroll och övervakning av medborgare, liksom den repressiva och integritetskränkande lagstiftning som genomförs i terroristbekämpningens namn. Varje kvinna som behöver det ska ha tillgång till skyddat boende. Vi vill att rättsäkerhet, mänskliga rättigheter och allas likhet inför lagen ska vara grunden för svensk rättspolitik. Rättsväsendets beredskap och förmåga att utreda och lagföra hatbrott mot HBT-personer* och rasistiska brott förutsätter ständig demokratisk granskning. Satsningar måste göras på fortbildning och personalpolitik för att motverka diskriminerande attityder inom myndigheterna. * Homosexuella, bisexuella och transpersoner Människor med funktionshinder ska ha möjlighet till ett fullt deltagande i samhällslivet. Vi vill ha en lagstiftning för full tillgänglighet. Vi vill att människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till ett personligt ombud som kan bevaka deras intressen gentemot olika myndigheter. Vi vill skriva in rätten till bostad i Socialtjänstlagen. Det ska finnas kommunala bostadsförmedlingar med bostadsanvisningsrätt i alla kommuner. Vi vill slå vakt om allmännyttan. Den ska värna allas rätt till en bra bostad och boendemiljö på lika villkor i alla delar av landet. Bostadsbidraget ska vara ett skydd när hyran är för hög i förhållande till inkomsten. Arbetslivet måste bli mänskligare. Det är arbetsgivarna som har det huvudsakliga ansvaret för arbetsmiljön och för att den som har slitit ut sig på jobbet ska kunna komma tillbaka i arbete. Egen bostad ska vara en rättighet. Därför vill vi införa ett vinstdelningssystem där arbetsgivarna betalar in en särskild arbetsmiljöavgift. Pengarna ska avsättas i fonder som förvaltas av arbetsgivare och fack tillsammans. Medlen ska användas till utveckling och förbättring av arbetsplatserna. Vi vill stärka de arbetslösas rättigheter. Den som deltar i arbetsmarknadsprojekt ska ha stort inflytande över vilka åtgärder som han eller hon ska delta i. Fackets inflytande över hur praktik i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska se ut ska också förstärkas. Det är viktigt att så många som möjligt omfattas av a-kassan. Därför är det viktigt att en övervägande majoritet uppfattar att de får en rimlig ersättning för det de betalar. Därför vill vi höja a-kassans golv och tak. Vi kräver bättre stöd för långtidssjuka och arbetslösa att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Vi säger nej till alla försämringar i sjukförsäkringen. Karensdagen ska avskaffas. Vi vill att föräldraförsäkringen ska göras individuell på samma sätt som övriga socialförsäkringar. Det innebär att varje förälder har ett individuellt ansvar för sitt barn och att föräldrarna var för sig tar ut den föräldraledighet de har rätt till. Det är en förutsättning för att kvinnor ska kunna stärka sin ställning i samhället och för att säkra barns rätt till sina föräldrar. Individuell föräldraförsäkring för ökad jämställdhet. Det nya pensionssystemet är felkonstruerat och måste göras om. Vi vill få bort spekulationsinslaget och öka tillgångarna i systemet genom att höja kvinnors löner och arbeta för full sysselsättning. Vi vill avskaffa premiepensionen och förhindra att de andra socialförsäkringarna får samma utformning. Vi vill kompensera tilläggspensionärerna (de tidigare ATP-pensionärerna) för den urholkning av basbeloppet och därmed försämring av pensionerna som gjordes i början av 90-talet. Vi vill börja med att kompensera de äldsta, sämst ställda pensionärerna. Majoriteten av dem är kvinnor. Vi vill också höja bostadstilläggen. Solidaritet, rättvisa och fred Vårt politiska arbete för rättvisa i Sverige har direkt samband med utvecklingen i vår omvärld. Idag bestämmer 20 procent av jordens befolkning över 90 procent av de samlade tillgångarna. De flesta av världens kvinnor lever i fattigdom. De rika ländernas exploatering gör de fattiga länderna ännu fattigare. Det leder till krig och våld men också till allvarliga miljöproblem för hela världen. En ökande militarisering i världen framdriven av USA, men även av EU, leder till allvarliga kränkningar av demokratiska och mänskliga rättigheter. Riv upp det orättvisa pensionssystemet. Det finns ett växande folkligt motstånd som ger hopp, och vissa länder som vägrat underkasta sig nyliberala villkor har kunnat föra en framgångsrik politik för utveckling. Den globala rättviserörelsen organiserar sig runtom i världen. Fackföreningar, kvinnoorganisationer, jordlösa, ursprungsfolk, miljöorganisationer och solidaritetsrörelser kämpar dagligen för mänskliga rättigheter. Så vill vi göra FN måste demokratiseras för att kunna återupprätta sin roll att som enda legitima organ lösa internationella konflikter. Därför får inga svenska soldater sättas in i internationella insatser utan ett klart mandat från FN:s säkerhetsråd. Vi vill att Sverige tar aktiv ställning mot USA:s krigspolitik. Vänsterpartiet kräver att all svensk krigsvapenexport till USA och andra krigförande länder stoppas. Vi fördömer USA:s och dess allierades olagliga ockupation av Irak och Israels ockupation av Palestina liksom USA:s militära upptrappning och hot mot Latinamerika, Mellanöstern och Centralasien. Vi kräver att kränkningarna av mänskliga rättigheter i jakten på terrorister upphör. Vi är motståndare till att Sverige deltar i EU:s snabbinsatsstyrka och NATO-samarbetet. Vi vill att svensk trupp lämnar det av USA ockuperade Afghanistan. Sverige ska ta aktiv ställning mot USA:s krigspolitik. Vi vill att Sverige verkar för att de fattiga ländernas skulder till den rika världen skrivs av villkorslöst. Inom ramen för FN vill vi att internationella skatter på valutatransaktioner och miljöfarligt avfall införs. Rättvis handel är det bästa sättet att stödja de fattiga ländernas ekonomier. De ska kunna skydda sina inhemska näringar och marknader mot orättvis konkurrens från de rika länderna. Det svenska biståndet ska vara minst 1 procent av bruttonationalinkomsten. Ett av syftena är att stärka kvinnors och flickors ställning. Vi anser att en del av biståndet ska gå till att förebygga och förhindra att barn och kvinnor rekryteras av människohandlare till prostitution. Den som har varit utsatt för sexuell exploatering eller förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning och söker asyl i Sverige ska kunna få status som flykting. Vänsterpartiet vill ha en generös tolkning av asylrätten. Vi är motståndare till EU:s allt hårdare flyktingpolitik och verkar för att denna ska ersättas av en generös tolkning av asylrätten och, som ett led i denna strävan, för att Sverige ska lämna Schengensamarbetet. Väljarna i Frankrike och Nederländerna avvisade förslaget till ny konstitution för EU i folkomröstningar. Vänsterpartiet kommer att motsätta sig varje försök att lyfta förslaget igen och kräver folkomröstning om förslag till nya fördragsändringar som för över betydande makt till EU. En generös och solidarisk flyktingpolitik. Vi anser att EU måste upplösas för att ett i grunden annorlunda europeiskt samarbete ska kunna byggas. Demokrati – makt tillsammans för förändring Vänsterpartiet tror på möjligheten att ändra maktförhållandena i Sverige och världen. Vi tar entydigt ställning mot diktatur och inskränkning av demokratiska fri- och rättigheter. Vi vill se ett demokratiskt förankrat internationellt och europeiskt mellanstatligt samarbete. Mot kapitalets makt ställer vi socialism, mot patriarkatets makt ställer vi feminism, mot rasismens makt ställer vi antirasism, mot imperialism och nykolonialism ställer vi en ny ekonomisk världsordning grundad på fred, frihet, demokrati, rättvisa och hållbar utveckling. Den politiska demokratin är en seger för arbetarrörelsen och kvinnorörelsen. Men demokrati är så mycket mer än att gå och rösta vart fjärde år. Demokrati är vår styrka när vi organiserar oss och agerar tillsammans, varje dag, överallt. Folkomrösta om alla förslag som för över mer makt till EU. Vänsterpartiet vill förändra, och det kräver att vi blir många. Får vi genomslag för en vänsterpolitik vill vi regera. Med ditt stöd kan vi driva en solidarisk politik för arbete, demokrati och rättvisa. Vi vill förändra världen! Rösta på vänsterpartiet den 17 september! Att alla ska ha jobb, bostad och tillgång till vård, stöd och service från samhället borde vara självklart i ett rikt land som Sverige. Varken sänkta skatter, försämrade arbetsvillkor eller utförsäljning av välfärden kan åstadkomma det. Vad som behövs är solidariska lösningar där alla ges möjlighet att utföra ett meningsfullt arbete och där våra gemensamma resurser fördelas efter behov. Det här är vänsterpartiets valplattform. Här berättar vi hur vi vill arbeta de kommande åren för att skapa ett rättvist och jämlikt samhälle.