Mot reaktion och herremakt - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge!

v
Vänsterpartiet Valmanifest - Riksdagsval 1936
Ladda ned: pdf | txt
Hämtat från "Svenska valprogram 1902-1952", sammanställda av Sven-Olov Håkansson vid Statsvetenskapliga inst. Göteborgs universitet 1959. ISBN 99-0391724-4
MOT REAKTION OCH HERREMAKT - för folkvälde - för ett fritt och lyckligt Sverge! Riksdagsvalen står för dörren. Valresultatet har en oerhörd betydelse för den kommande tidens politiska utveckling. Det gäller om reaktionen skall vinna ökat inflytande, om de borgerliga partierna skall behålla flertalet i andra kammaren eller om frihetens och framåtskridandets krafter skall bli utslagsgivande i den svenska riksdagen. Riksdagspolitiken har på senaste tiden gått i reaktionär riktning. Nya klasslagar har genomförts, en väldig militär upprustning har genomtrumfats, ett block av samtliga borgerliga partier har fällt den socialdemokratiska regeringen och lagt regeringsmakten i bondeförbundets händer. En valseger för herremakten, för de borgerliga partierna, skulle betyda skärpning av den reaktionära kursen. Tvångslagar mot fackföreningarna och mot hela arbetarrörelsen, avskaffande av demokratiska fri- och rättigheter som folket under årtiondens kamp erövrat skulle bli reaktionens första åtgärder. En seger för herremakten skulle betyda ökade rikedomar för de rika, ökat armod och större förtryck för de fattiga. Det skulle betyda utveckling i fascistisk riktning, det skulle betyda en utrikespolitik, som anslöt sig till de reaktionära stater som vill överfalla Sovjetunionen och som i feberartat tempo förbereder ett nytt världskrig. Detta får ej ske. Det arbetande folkets breda massor måste i höst marschera fram till valurnorna och tillfoga reaktionen att förkrossande nederlag. Arbetarmajoritet i andra kammaren - det måste bli massornas svar på reaktionens utmaningar. Och denna arbetarmajoritet måste hämta sin styrka i arbetarmassornas enhetsfront och därmed bli den kraft, som kring sig samlar alla ärliga demokrater, vilka är mot reaktion, fåtalsvälde och förtryck, som är för en utveckling, vilken leder till framåtskridande och högre kultur och som vill samverka med arbetarrörelsens partier i en kämpande folkfront mot krig och fascism, för fred och folkfrihet. E n viktig förutsättning härför är att socialdemokratin kan förmås att ändra sin hittillsvarande klassammarbetspolitik och vinnas för enhetsfronten mot reaktionen. Sverges Kommunistiska Parti kämpar i främsta frontlimen för att i valet mobilisera det arbetande folkets massor kring en dylik politik och därmed tillfoga de reaktionära krafterna ett avgörande nederlag. Kommunistiska partiet kräver att kursen lägges om åt vänster. Vi bekämpar den reaktionära politiska kurs, som söker rädda herremakten genom fascismens barbari, okultur, terror och hunger. Vi bekämpar varje försök, att länka Sverge samman med de fascistiska regeringarna, främst Tysklands och Italiens, som försöker tända en ny världsbrand. Socialismens överväldigande seger i Sovjetunionen, landet som genomfört världens friaste författning, visar vägen till arbetarklassens seger. Dess konsekventa fredspolitik måste stödjas och den svenska utrikespolitiken inriktas på aktiv medverkan i strävandena att skapa kollektiv säkerhet mot krigsanstiftarna. Folkfrontens seger i Frankrike har medfört väldiga framsteg för arbetarklassen, och slagit den fascistiska reaktionen tillbaka. Det arbetande folket i Sverge kan nå samma resultat. OMEDELBARA LÄTTNADER MÅSTE BEREDAS DE FATTIGASTE BEFOLKNINGSGRUPPERNA. Skogs- och lantarbetarnas läge måste radikalt förbättras. Hela fackföreningsrörelsen måste stödja dessa grupper i deras kamp för människovänliga livsvillkor. Statsmakternas bistånd måste framtvingas. De arbetande böndernas intressen måste främjas och deras besittningsrätt till den jord de brukar garanteras av staten. Statens "krispolitik" måste omläggas, så att småbönderna och icke de rika godsägarna blir hjälpta. Arbetarna i industri, handel och transportväsen, måste skyddas mot den kapitalistiska rationaliseringens förödande inverkningar. 40-timmars arbetsvecka med lönekompensation och längre semester måste lagstadgas av riksdagen. Bättre arbetsskyddslag. Högre löner. De lägre statstjänarnas lönereglering måste ordnas enligt statstjänarorganisationernas krav. Fiskarfolkningen har rätt att fordra statsmakternas understöd i sin hårda kamp för tillvaron. Kvinnornas likställighet med männen är ett krav, som. alltmer träder i förgrunden. Fosterfördrivningslagen avskaffas. Effektiv mödrahjälp ordnad av staten. Lika lön för lika arbete. De arbetslösa skall av staten garanteras arbete till avtalsenliga löner. AK-politiken likvideras. Den unga generationen har rätt att kräva en helt annan och bättre behandling av statsmakterna. Rätt till utbildning och rätt till arbete måste garanteras. Rösträtt från 21 år. Ytterligare förbättring av de gamlas folkpensioner med särskilt tillägg på dyrorterna. Fackorganisationernas frihet garanteras. Mot fackföreningarna riktade lagar (Åkarpslag, arbetsdomstol, avtalslag, varsellag) avskaffas. Små näringsidkare, handlande och hantverkare skyddas mot de kapitalistiska monopolens förödande verkningar. De intellektuella yrken, vars utövare alltmer proletariseras, måste få sina villkor förbättrade. Goda och billiga hälsobostäder framförallt åt barnrika familjer bygges genom statens och kommunernas försorg i sådan omfattning att hyrespriserna avsevärt nedbringas över hela linjen. Skattesystemet omlägges så att de fattigas skattebördor avlyftes och lägges även på de rika och bärkraftiga. Krigsmaktens manskap och lägre befäl måste ges demokratiska fri- och rättigheter och bättre löner. Krigslagarna avskaffas. Fascistiska officerare avskedas. Statens finanser regleras enligt principen: De rika skall betala. Sverges tusen miljonärer har pressat sina väldiga rikedomar, många miljarder kronor, ur det arbetande folkets slit och släp. Folkets breda massor måste nu pressa miljardernas "ägare" att återbetala sitt rövade guld till fromma för de, som arbetar, som har det svårt och lider nöd. ARBETETS MÄN OCH KVINNOR I SVERGES LAND. Ni alla värdeskapande medborgare i fabriker och gruvor, i skog och bakom plog vid ritbord och pulpeter. Sverges Kommunistiska Parti riktar till eder alla en flammande appell: Slut eder samman i en folkets frihetsfront mot herremakten! Rösta i valet med "Det arbetande folket, Kommunistiska Partiet": Kämpa med oss i enhetsfront mot mörkmännens reaktionära strävanden, mot fascism och krig och kapitalets herravälde! FRAM FÖR ETT FRITT, STARKT OCH LYCKLIGT SVERGE! FRAM FÖR SOCIALISMEN! SVERGES KOMMUNISTISKA PARTI Centralkommittén.