Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Arkeologisk utredning i Björnviken 2:1

SND-ID: snd2478-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/p4ss-j095

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

4-5 juni 1991 utfördes en arkeologisk utredning i Björnviken 2:1, Kvillinge socken, Östergötland med anledning av den planerade avfarten från E4:an (Stockholm - Norrköping) till väg 55 (Uppsala - Norrköping).

Björnviken 2:1 är beläget ca en kilometer väster om Bråviken och ligger norr om Högarnas gamla tomt (RAÄ 109) och ett gravfält (RAÄ 7). I det aktuella området finns på en karta från 1697 en äldre sträckning av vägen mellan Stockholm - Norrköping markerad. Vid framrensning av vägen framkom flera järnföremål, bl a delar av hästskor.

Utredningen bekräftade det tidigare antagandet om en äldre vägsträckning i åkermarken vid Björnviken 2:1 (område 18).

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk undersökningstyp

Arkeologisk utredning, Utredning

Arkeologisk lämningstyp

Färdväg, Stenpackning

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-04 – 1991-05-05
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Björnviken 2:1

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Uppdragsgivare

Vägverket

Identifierare

Producents dnr för projektet: 4425/91

ProjektID: p591005

Rapport nr: UV Mitt 1992

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2020-01-21
Senast uppdaterad: 2020-01-23