Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Gravfält från yngre järnåldern - Fornlämning 12a, ett gravfält (Bådstorp, Kvillinge sn, Östergötland)

SND-ID: snd2474-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/a2pw-6n15

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

1975 undersöktes gravfält 12 a i Kvillinge socken, Östergötland samt en mindre fosfatkartering utfördes. Anledning till undersökningen var en planerad järnvägsdragning, ett stickspår från Södra stambanan till industriområdet Braviken längst ut på Malmölandet. Undersökningen pågick 28/04/1975 till 04/07/1975.

Det undersökta gravfältet omfattade sju gravar. Fem av gravarna innehöll inventarier av kvinnlig karaktär. Någon boplats kunde ej med säkerhet lokaliseras genom fosfatkartering.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1975-04-28 – 1975-07-04
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar, och andra strukturer har mätts in i fältet med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Kvillinge socken

Geografisk beskrivning: Området är beläget på fastigheten Bådstorp 1:11 tillhörigt Björnviken i Kvillinge socken. Området är beläget i sydvästra delen av Malmölandet, en halvö i det inre av Bråviken. Avståndet till närmasta samhälle Åby i nordnordväst är ca 1,5 km och avståndet till mangårdsbyggnaden i Björnviken i sydost är ca 900 m.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Uppdragsgivare

Riksantikvarieämbetet UV - UV 1981:4

Identifierare

ProjektID: p575001

RAÄ-nr: Kvillinge 68:1

Rapport nr: UV 1981:4

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Yngre järnålder, Fynd

Publikationer
Publicerad: 2019-12-18
Senast uppdaterad: 2020-05-06