Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Fornlämning 78, ett gravfält (Rogsta, Tystberga sockenn, Södermanland)

SND-ID: snd2470-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002878

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

1970 undersöktes ett gravfält, fornlämning nr. 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland. Avtorvning och rensning utfördes hösten 1969. Undersökningen kom till stånd på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe. Undersökningen pågick under tiden 26/09/1969 till 28/11/1969 och 01/06/1970 till 19/09/1970.

Vid undersökningen påträffades närmare ett 70-tal anläggningar och ett antal gravar. Ett 60-tal av dessa var synliga efter avtorvning och rensning och utgjordes av tämligen flacka, företrädesvis runda och oregelbundna stensättningar.

Syfte:

Syftet var att undersöka fornlämning nr 78 vid Rogsta 1, Tystberga socken, Södermanland, på grund av utbyggnaden av europaväg 4, delen Nyköping-Lästringe.

ZIP-filen innehåller data i form av tre shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall
Datainsamling

Datainsamling 1

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1969-09-26 – 1969-11-28
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Datainsamling 2

 • Insamlingsmetod: Fältobservation
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1970-06-01 – 1970-09-18
 • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet

Datainsamling 3

 • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
 • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
 • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014 – 2014
 • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Tystberga socken

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Uppdragsgivare

Vägverket

Identifierare

Producents dnr för projektet: 4454

ProjektID: p469002

Rapport nr: UV 1975 B15

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2017-03-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23