Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Grav- och boplatsområde i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland

SND-ID: snd2468-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002859

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Riksantikvarieämbetet, UV-mitt i Linköping, utförde en arkeologisk utredning med arkivstudier och provschaktningar den 21-24 maj 1991. Schaktningarna innefattade 16 schakt som gav anläggningar och gravar av boplatskaraktär i skogsmark. Anläggningarna innefattade två runda stensättningar, härdar, samt en stensträng.

Syfte:

Syftet med den arkeologiska fältarbetet var att undersöka hypotesen att gravfältet RAÄ 210 sträckte sig in på det planerade rastplatsområdet och möjligen sammanhänger med stensättningen RAÄ 164.

ZIP-filen innehåller data i form av två shapefiler med information om eventuella schakt, samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, en GeoTIFF-fil.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-05-21 – 1991-05-24
  • Datainsamlare: Riksantikvarieämbetet UV Mitt

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Schakt, lämningar etc har mätts in i fält med GPS och bearbetats i Intrasis. I samband med projektet "ArkeoGIS Ostlänken" migrerades data till ESRI ArcMap samt MS Access och harmonierades enligt projektets riktlinjer.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Borg socken, Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Området är beläget ca 500 m nordväst om Klinga gård.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-2195/91

Producents dnr för projektet: 2481/91

ProjektID: p591002

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2017-02-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23