Tidigare arkeologiska undersökningar längs Ostlänken-korridoren 1965-2012: Klinga - ett gravfält

SND-ID: snd2467-1. Version: 1.0. DOI: https://doi.org/10.5878/002851

Citering

Skapare/primärforskare

Riksantikvarieämbetet UV Öst

Forskningshuvudman

Uppsala universitet rorId

Beskrivning

Under säsongen 1988 genomfördes en förundersökning på platsen. Då området var bevuxet med tät skog kunde inga större ytor avtorvas. Schakten grävdes i anslutning till de kända stensättningarna samt på en yta sydost om dessa. I schakten påträffades en härd och två stenpackningar. Stenpackningarna tolkades som eventuellt naturliga. Det upptäcktes inga nya gravar vid förundersökningen.

Inför slutundersökningen röjdes vägområdet. Iakttagelser efter skogsavverkningen förebådade ett mycket större fornlämningsområde än vad förundersökningen visat. Undersökningen omfattade till slut ett fornlämningsområde om ca 10 000 m².

ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF-format.

Data innefattar personuppgifter

Nej

Språk

Metod och utfall

Tidsperiod(er) som undersökts

Dataformat / datastruktur

Arkeologisk lämningstyp

Fornlämning, Gravfält, Stensträng

Datainsamling

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Fältobservation
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-01-01 – 1989-12-15

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Analoga ritningar och planer har digitaliserats och georefererats i ArcMap 10.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2014
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi
Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Borg socken, Norrköping kommun

Geografisk beskrivning: Klinga, Borgs Socken, Norrköpings kommun.

Lägsta geografiska enhet

Socken

Högsta geografiska enhet

Socken

Administrativ information

Identifierare

Länsstyrelsens dnr för projektet: 220-3042/89

Producents dnr för projektet: 4251/89-3b

ProjektID: p589004

ProjektID: 589004

RAÄ-nr: Borg 210:1

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Historia (CESSDA Topic Classification)

Arkeologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

Fynd

Publikationer
Publicerad: 2017-01-11
Senast uppdaterad: 2020-01-23